Долучаємося до дискусії щодо інтеграції шкільних курсів української і зарубіжної літератур!

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
до Міністра освіти і науки Лілії Гриневич щодо проекту Типового навчального плану для 10-11 класів

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
ДО УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ і ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУР, КОЛЕГ-НАУКОВЦІВ ТА УСІХ НЕБАЙДУЖИХ!

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ
«Шкільна літературна освіта: вчора, сьогодні, завтра»

РЕЗОЛЮЦІЯ
Міжрегіональної науково-методичної конференції
«Актуальні проблеми професійної підготовки студентів-філологів до роботи у сучасному освітньому просторі»

ЗВЕРНЕННЯ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ, ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ВСІХ НЕБАЙДУЖИХ ДО
МІНІСТРА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛІЛІЇ ГРИНЕВИЧ

ЕСЕЙ Ісаєвої О.О.

ПРО ІНТЕГРАЦІЮ ШКІЛЬНИХ КУРСІВ
УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

КОМЕНТАР Клименко Ж.В.

Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь...

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ Мегедь І.В.

Відкритий лист до учасників дискусії "Література для читання VS шкільна програма з літератури" у рамках тематичного Форуму "Освіта" Форму книговидавців у Львові

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ учителів Чернігівщини

Відкритий лист Міністру освіти та науки України Л.М. Гриневич

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
до Міністра освіти і науки Лілії Гриневич щодо проекту Типового навчального плану для 10-11 класів

Шановна Ліліє Михайлівно!

Користуючись запрошенням Міністерства освіти і науки України «взяти участь в обговоренні проекту Типового навчального плану для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розробленого відповідно до Базового плану Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011, № 1392, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 29.09.2016 р., № 1167» (http://mon.gov.ua/citizens/zv’yazki-z-gromadskistyu/konsultacziyi-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya-2016.html),

уважаємо за необхідне висловити міркування стосовно проекту Типового навчального плану для 1011 класів.

З ОГЛЯДУ НА ТЕ, ЩО

1) проект Типового навчального плану для 10-11 класів не відповідає Державному стандарту базової і повної загальної освіти 2011 р., у якому чітко визначені предмети, що забезпечують літературну освіту в основній і старшій школі – українська література, зарубіжна (світова) література, література  національних меншин України (серед них немає інтегрованого курсу «Література (українська і зарубіжна)»;

«Освітня галузь складається з мовного і літературного компонентів. До мовного компонента належать українська мова, мови національних меншин (мова навчання і мова вивчення), іноземні мови, а до літературного - українська література, світова література і літератури національних меншин».  

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Постанова Кабінету Міністрів № 1392 від 23. 11. 2011 р. // Електронний ресурс: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п

 

2) новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, Концепція профільної освіти й Державний стандарт профільної освіти ще не розроблені та не пройшли громадського обговорення, а саме ці документи мають бути основою для нового Типового навчального плану (а не навпаки);

3) механізм інтеграції предметів «Українська література» і «Зарубіжна література» в одну навчальну дисципліну є проблемним і дискусійним, він науково не обґрунтований, емпірично не апробований, а результати його апробації  не пройшли широкого громадського обговорення;

4) запропонований у проекті Типового навчального плану новий інтегрований курс «Література (українська і зарубіжна)» не пройшов педагогічного експерименту в окремих навчальних закладах України, а результати експериментального викладання цього нового предмета не порівнювалися з результатами викладання нині чинних навчальних дисциплін «Українська література» і «Зарубіжна література»;

5) сама ідея інтеграції предметів «Українська література» і «Зарубіжна література» в одну навчальну дисципліну викликала широкий негативний резонанс у суспільстві й заперечення з боку десятків установ, громадських об’єднань, тисяч учителів, методистів, науковців (що засвідчують численні звернення до МОН);

6) на сьогодні в експертному середовищі та широких громадських колах нічого не відомо ані про новий Державний стандарт, ані про будь-які проекти програм інтегрованого курсу «Література (українська і зарубіжна)», а тим більше – про відповідний навчальний, науковий і методичний контент до них;

7) немає дипломованих фахівців, які б мали належну вищу педагогічну освіту для викладання саме інтегрованого курсу «Література (українська і зарубіжна)»;

8) згідно з обговорюваним проектом Типового навчального плану кількість навчального часу на викладання предмета «Література (українська і зарубіжна)» в 10 – 11 класах планується скоротити фактично вдвічі (у порівнянні з чинними планами й програмами), що унеможливить ефективне  прилучення учнів до читання художньої літератури України та інших країн, до того ж механізм розподілу годин між двома предметами також не прописаний;

9) у Концепції нової української школи не враховано вітчизняний досвід літературної освіти часів незалежної України – формування читацької культури, літературної (читацької)  компетентності учнів у процесі викладання української літератури, зарубіжної літератури, літератур національних меншин.

«Метою освітньої галузі “Мови і літератури” є розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій».

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Постанова Кабінету Міністрів № 1392 від 23. 11. 2011 // Електронний ресурс: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п

 

10) проект Типового навчального плану для 10-11 класів не узгоджується з чинними навчальними програмами з української літератури та із зарубіжної літератури для 5-9 класів (2012 зі змінами 2015-2016 рр.), відповідно порушується наступність у вивченні предметів, уявлення учнів про літературний процес України та інших країн не будуть належно сформовані, цикл літературної освіти, розрахований на період із 5-го по 11-ий класи, не буде  завершеним, а вимоги Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 2011 р. (у якому передбачено розвиток у старшій школі набутих знань і компетентностей основної школи) не будуть виконані);

«Навчання мови і літератури у старшій школі полягає у розвитку здобутих в основній школі вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої та читацької діяльності, розвитку комунікативної компетентності з іноземних мов, заохоченні учнів до розширення кола читання, осмислення духовної цінності та поетики художніх творів, поглибленні культурно-пізнавальних інтересів учнів, усвідомленні ними ролі мови і літератури в сучасному світі, формуванні рис успішного мовця і творчого читача з високим рівнем загальної культури, активною громадянською позицією, національною свідомістю, вихованні в учнів поваги до культурних традицій різних народів».

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Постанова Кабінету Міністрів № 1392 від 23. 11. 2011 // Електронний ресурс: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п

 

«Українська література в основній школі вивчається за своєрідним цілісним сюжетом, у якому кожен із митців має свою «нішу» в тій чи тій темі, відповідно його твір виконує певну естетичну й морально-етичну функції. <…> З 9-го класу розпочинається системне вивчення української літератури, тобто до змісту навчального матеріалу застосовано історико-хронологічний підхід як основний». Відповідно історико-літературний підхід має бути поглиблений у 10–11 класах. 

Програма з української літератури для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 2012 р. зі змінами 2015-2016 рр.// Електронний ресурс: http://mon.gov.ua/content/Діяльність/Навчальні%20програми/02-programa-5-9-klasi-utochn.-31-serpnya-2015.doc

 

 

«У 1011 класах уявлення про літературний процес та його складники будуть поглиблені внаслідок спеціального текстуального аналізу доволі непростих для розуміння підлітків окремих шедеврів світової літератури («Одіссея» Гомера, «Божественна комедія» Данте, «Гамлет» В. Шекспіра, «Фауст» Й. В. Гете, соціально-психологічні й філософські романи та п’єси XIXXX століть тощо). Під час викладання літератури в 1011 класах учитель отримає більше можливостей для поглибленого аналізу вершинних творів, до того ж початкові знання про епохи, специфіку літературних напрямів, течій, жанрів, стилів, фонові культурологічні знання учні вже отримають у 89 класах. Повернення до окремих етапів літератури й письменників у 1011 класах відбудеться на новому рівні сприйняття учнів, які стануть старшими за віком і більш підготовленими до осмислення складних творів зарубіжних авторів». 

Програма із зарубіжної літератури для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 2012 р. зі змінами 2015-2016 рр.// Електронний ресурс: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

 

11) основне завдання літературної освіти – формування особистості, її духовного світу, національної свідомості, високої моралі, громадянської позиції, а згідно з проектом Типового навчального плану для 10–11 класів закономірною буде перевага тих предметів, з яких проводиться ЗНО, тому не тільки предмети «Українська література» і «Зарубіжна література» потрапляють під загрозу, але й виховний процес в українській школі  загалом (формування особистості учнів відповідно до обговорюваного проекту Типового навчального плану буде неповноцінним внаслідок інтеграції предметів «Українська література» і «Зарубіжна література» та значного скорочення кількості навчального часу);

РЕЗУЛЬТАТАМИ впровадження обговорюваного проекту Типового навчального плану для 10-11 класів стануть:

 • руйнація системи літературної освіти України;
 • ізоляція учнів від здобутків української та зарубіжної літератури й культури, значне зниження інтересу до читання класики й сучасних творів, а як наслідок – духовний занепад і маргіналізація української молоді;
 • знищення  традицій української школи, у якій літературна освіта з давніх часів відігравала виняткову роль;
 • втрата передових технологій і методик вивчення української літератури та зарубіжної літератури, які спрямовані на прилучення учнів до книжки;  
 • звуження гуманітарного простору українців, їх культурний відрив від цивілізованих країн світу.

ВВАЖАЄМО: винесений на обговорення проект Типового навчального плану для 10-11 класів (з наявним у ньому інтегрованим курсом «Література (українська і зарубіжна)») є науково-методично необґрунтованим і потенційно небезпечним як для української освіти, так і для української державності. 

ПРОСИМО:

1) відкласти розгляд запропонованого проекту Типового навчального плану для 1011 класів до розроблення, широкого громадського обговорення та апробації  нових нормативних документів – Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Концепції профільної освіти, Державного стандарту профільної освіти, нових навчальних програм;

2) відмовитися від ідеї інтеграції предметів «Українська література» і «Зарубіжна література» як науково-методично необґрунтованої та ідеологічно небезпечної, що не має ані відповідної нормативної бази, ані підтримки серед широкої громадськості; 

3) залучити до розроблення нормативної бази Нової української школи (Державного стандарту, навчальних програм, науково-методичного контенту) знаних в Україні науковців, методистів, учителів, котрі мають позитивний досвід розробки, апробації та запровадження шкільного курікулуму;

4) розробити й запровадити процедуру апробації будь-яких нововведень в галузі освіти в ході педагогічного експерименту з презентацією його результатів експертному середовищу та широкій громадськості;

5) не скорочувати кількість годин на вивчення літературних предметів, а навпаки – розробити й упровадити широку Національну програму підтримки читання художньої літератури (української та зарубіжної) в середніх і вищих навчальних закладах;

6) ввести читацьку (літературну) компетентність як ключову до  Концепції нової української школи, оскільки без читання художньої літератури неможливо сформувати ані фахівців, ані гідних громадян України.  

 

Про необхідність збереження окремих предметів «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література» в основній і старшій школі, про суспільну небезпеку їхньої інтеграції неодноразово висловлювалися науковці, вчителі, представники широкої громадськості у численних зверненнях на адресу Міністерства освіти і науки України, зокрема:

 • Звернення науково-педагогічної спільноти, представників громадськості та всіх небайдужих до Міністра освіти і науки Лілії Гриневич (зареєстровано в МОН 26 вересня 2016 р. № І-4224) // Електронний ресурс: http://osvita.ua/school/reform/52858/; http://life.pravda.com.ua/society/2016/11/8/219877/
 • Резолюція учасників Всеукраїнського круглого столу «Шкільна літературна освіта: учора, сьогодні, завтра» від 25 листопада 2016 р. (зареєстровано в МОН 2 грудня 2016 р. № 30857) // Електронний ресурс: http://www.metod.iif.npu.edu.ua/23-uncategorised/133-vseukrainskyi-kruhlyi-stil
 • Звернення Вченої ради Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України до МОН України від 1 листопада 2016 р., протокол № 8 // Електронний ресурс: http://www.ilnan.gov.ua/index.php/item/265-zvernennia-vchenoi-rady-instytutu-literatury-imthshevchenka-nan-ukrainy-do-mon-ukrainy   
 • Звернення Української асоціації викладачів зарубіжної літератури, учасників «XII Чернігівських педагогічних зустрічей» до Міністра освіти і науки України від 25 червня 2016 р. // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. - № 7-8. – С. 3.  
 • Відкритий лист Міністру освіти і науки Лілії Гриневич від учителів м. Чернігова від 25 серпня 2016 р. // Електронний ресурс:  http://www.isaieva.kiev.ua/important.html#statia-0
 • Токмань Г. Чи варто змішувати українську літературу з іншими   // Літературна Україна. – 2016. – 8 листопада (№ 48); Електронний ресурс:  http://osvita.ua/school/reform/53416/
 • Токмань Г. Не стирайте слово УКРАЇНСЬКИЙ у шкільному розкладі уроків. Болить // Слово Просвіти. – 2016. – 8 грудня; Електронний ресурс:  http://svitua.org/index.php/kultura/literatura/item/5033-ne-styraite-slovo-ukrainskyi-u-shkilnomu-rozkladi-urokiv-bolyt    
 • Погребенник В.Міністрові освіти і науки України, копія – Комітету освіти і науки Верховної Ради України // Література Україна. – 2016. – 22 грудня ( № 49). 
 • Вертій О. На резонансну ініціативу МОН Відкритий лист Віце-прем’єр-міністрові України В.А. Кириленку // Літературна Україна. – 2016. – 22 грудня (№ 49).  

та інші.  

 

З повагою і надією на розуміння

Жулинський Микола Григорович – доктор філологічних наук, професор, академік НАН України, головний науковий співробітник, директор Інституту літератури імені                Т.Г. Шевченка НАН України, лауреат Шевченківської премії

Сулима Микола Матвійович – доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи Інституту літератури імені           Т.Г. Шевченка НАН України, завідувач відділу історії української літератури  

Ніколенко Ольга Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені          В.Г. Короленка, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій імені Івана Франка, В’ячеслава Чорновола

Мовчан Раїса Валентинівна – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу української літератури XX ст. та сучасного літературного процесу Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України  

Ісаєва Олена Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету імені  М.П. Драгоманова 

Авраменко Олександр Миколайович – доцент  Київського університету імені Бориса Грінченка, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 1996» у номінації «Українська мова і література»

Ковбасенко Юрій Іванович – професор, завідувач кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка, президент Української асоціації викладачів зарубіжної літератури

Наєнко Михайло Кузьмович – доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Шевченківської премії

Клименко Жанна Валентинівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету імені  М.П. Драгоманова  

Мірошниченко Леся Федорівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету імені   М.П. Драгоманова, заслужений діяч науки і техніки України  

Юлдашева Людмила Петрівна – учитель української мови, літератури та зарубіжної літератури Тальнівського економіко-математичного ліцею Тальнівської районної ради Черкаської області, учитель-методист, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2014» у номінації «Зарубіжна література», голова Всеукраїнської спілки вчителів-словесників

Туряниця Вікторія Георгіївна – учитель зарубіжної літератури, директор Свалявської гімназії Закарпатської області, учитель-методист, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2014» у номінації «Зарубіжна література»

Гузь Ольга Олександрівна – учитель зарубіжної літератури комунального закладу «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ступенів № 26 – дитячий дошкільний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт» м. Кропивницького Кіровоградської області, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2004» у номінації «Зарубіжна література»

Пітерська Олена В’ячеславівна – учитель зарубіжної літератури Білоцерківської загальноосвітньої школи № 18 Київської області, учитель-методист, дипломант Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» у номінації «Зарубіжна література»

Сегеда Тамара Петрівна – учитель зарубіжної літератури гімназії  № 117 імені Лесі Українки м. Києва, учитель-методист

Семенюк Олена Олександрівна – учитель української мови, літератури та зарубіжної літератури Скандинавської гімназії м. Києва, учитель-методист, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2008» у номінації «Зарубіжна література» (контактна особа: тел. 050 201 35 15, адреса: м. Київ – 24, аб. скринька 122, Семенюк О.О.)

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
ДО УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ і ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУР, КОЛЕГ-НАУКОВЦІВ ТА УСІХ НЕБАЙДУЖИХ!

Останні місяці 2016 року, який уже відходить в  історію, ми присвятили боротьбі  за збереження в шкільних навчальних планах самостійних дисциплін «українська мова», «українська література», «зарубіжна література». За цей час було зроблено достатньо багато: насамперед підготовлено відповідне  звернення до Міністра освіти і науки України пані Л. Гриневич, яке на сьогодні набрало 2083 (!!!!) підписи; проведено Всеукраїнський круглий стіл «Шкільна літературна освіта: вчора, сьогодні, завтра», що зібрав науковців і учителів з різних регіонів України і на якому була прийнята абсолютно однозначна резолюція  про неприпустимість інтеграції («злиття») цих шкільних дисциплін; зібрано індивідуальні звернення, резолюції конференцій, витяги із засідань кафедр, факультетів, інститутів з вимогою зберегти найкращі здобутки вітчизняної мовно-літературної освіти, зокрема існування в системі шкільної ї освіти двох стратегічно важливих курсів рідної української літератури і зарубіжної літератури (перекладної української літератури); видано кілька статей, проведено низку інтерв’ю у масмедіа з приводу ідеї інтеграції; підготовлені звернення до народних депутатів України, які зробили депутатські запити щодо зазначеної проблеми.

Чи знає влада, керівництво МОН про ці наші дії?  Безумовно, що «так». Усі документи були надіслані і зареєстровані у МОН України.

Водночас, незважаючи на це, 23 грудня 2016 року, безпосередньо напередодні новорічно-різдвяних канікул, на сайті МОН України для громадського обговорення був  оприлюднений Проект Типового навчального плану для 10-11 класів  загальноосвітніх навчальних  закладів, в якому ідея інтеграції української і зарубіжної літератури знайшла своє втілення у навчальному предметі «Література (українська і зарубіжна)» (див.посилання: http://mon.gov.ua/citizens/zv%E2%80%99yazki-z-gromadskistyu/konsultacziyi-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya-2016.html

До 30 січня 2017 року на електронну пошту: n_beskova@mon.gov.ua  або zasekina@ukr.net можна надіслати пропозиції щодо цих навчальних планів.

Звичайно, усім фахівцям і просто  небайдужим в зазначений  термін потрібно висловити своє бачення цього важливого нормативного документу, але сподіватися, що керівництво МОН відмовиться від ідеї інтеграції двох літератур, яку воно так наполегливо просуває, навряд чи доводиться, оскільки жодної аргументованої відповіді, бажання обговорити проблему у широкому колі прихильників і опонентів такої інтеграції за цей період у керівництва МОН так і не було виявлено.

Тому виникає природнє запитання: а що ж робити? Думаю, що  опоненти інтегрованого курсу «Література» (українська і зарубіжна) мають  свою позицію відстоювати  до кінця. Хіба сьогодні, коли наші воїни ціною власного життя і здоров’я виборюють право нашої країни на справжню НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, ми можемо «здати» свою боротьбу за демократичні цінності, адже бути почутими, брати безпосередню участь у реформах країни, а не чекати, що тобі насаджують   «зверху» – це боротьба уже не просто за окремі курси української і зарубіжної літератури, це боротьба проти свавілля влади, проти авторитаризму і приниження іншої, альтернативної думки.

І ми не можемо кинути цю боротьбу. Просто не маємо на це морального права.

Але сьогодні поки науковці будуть і надалі писати статті, пости,  звернення до усіх, хто здатний  якось вплинути на вирішення указаної проблеми, настав час  діяти безпосередньо тим, хто буде реалізовувати ці нові навчальні плані – учителям української і зарубіжної літератури. З метою розповсюдження інформації про небезпеку зникнення у навчальних планах окремих курсів української і зарубіжної літератури   пропоную звернутися до батьків учнів, особливо до тих, які мають «вихід»  на масмедіа, зокрема телебачення. Також серед ефективних засобів протесту будь-якого демократичного суспільства є ті, які  можуть привернути увагу широкого кола громадськості. Наприклад,  це може бути мітинг під стінами МОН і обласними відділами освіти. Вирішувати, звичайно, самим учителям…

Але, зрозуміло й те, що, якщо ми все ж таки хочемо, щоб молоді  українці залишалися «homo legens» (людина, що читає), надалі чекати і мовчати уже вкрай небезпечно.

З побажаннями виявити свою професійну і громадянську позицію і з вірою, що ДОБРО і СВІТЛО, яке несе в собі ЛІТЕРАТУРА, обов’язково переможе,

Ісаєва Олена Олександрівна

доктор пед. н., проф., зав. кафедри
методики викладання світової літератури
НПУ ім. М.П. Драгоманова

26 грудня 2016 року


ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ
«Шкільна літературна освіта: вчора, сьогодні, завтра»

ПІДСУМКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

25 листопада 2016 року на базі факультету іноземної філології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова  відбувся Всеукраїнський круглий стіл «Шкільна літературна освіта: вчора, сьогодні, завтра».

Організаторами  круглого столу виступили кафедра методики викладання світової літератури та кафедра російської  і зарубіжної літератури Факультету  іноземної філології НПУ ім. М.П. Драгоманова, Український освітянський  видавничий  центр «Оріон» і часопис «Всесвітня література в школах України».

 До проблематики круглого столу виявили зацікавленість близько 80 осіб, а в його роботі взяли участь 62 представника науково-освітянської спільноти з 15 областей України та м. Києва (з Київської (5 учасників з 4 установ), Чернігівської (3 учасника з 2 установ), Черкаської (1 учасник), Вінницької (1 учасник),  Івано-Франківської (1 учасник), Хмельницької (1 учасник), Луганської (1 учасник), Львівської (1 учасник), Полтавської (2 учасника з 2 установ), Кіровоградської (4 учасника з 4 установ), Дніпропетровської (4 учасника з 2 установ), Сумської (3 учасника з 1 установи), Донецької (2 учасника з 1 установи),    Закарпатської (1 учасник), Миколаївської (1 учасник)  областей та м. Києва (47 учасників з 23 установ).

До обговорення проблем, заявлених на круглому столі, були залучені 21 доктор філологічних/педагогічних наук, 23 кандидата філологічних/педагогічних наук, 18 учителів української/ зарубіжної літератури, 4 методиста міських/обласних інститутів післядипломної освіти, 3 представника видавництв, 9 старших викладачів/аспірантів вищих навчальних закладів України.

Мета цього заходу полягала в тому, щоб представити широкий спектр думок і пропозицій щодо реального стану та перспектив розвитку шкільної мовно-літературної освіти; виявити незрозумілі й дискусійні аспекти заявленої проблеми; з’ясувати спільну позицію і прийняти резолюцію-звернення до  владних органів з метою вирішення зазначених питань.

Із вітальним словом до присутніх звернулася декан факультету іноземних мов НПУ ім. М. Драгоманова, доктор філологічних наук, професор, кандидат педагогічних наук Алла Зернецька.

Ділові доповіді науковців  (докторів наук  Марії ПлющЛюбові Мацько, Раїси Мовчан, Бориса  Шалагінова, Оксани Данилевської, Володимира Погребенника, Лесі Мірошниченко, Дмитра Дроздовського,  Ганни Токмань, Юрія Бондаренка,  Фелікса Штейнбука, Юрія Ковбасенка, Уляни Баран, Андрія Вітченка, Ольги Куцевол) чергувалися з емоційними виступами вчителів (Людмили Юлдашевої, Вікторії Туряниці, Людмили Тарнавської, Ольги Невмержицької та інших).

Модераторами заходу виступили доктори педагогічних наук, професори Ісаєва Олена і Жанна Клименко.

Особливістю цього круглого столу було те, що  для вирішення спільної проблеми зібралися фахівці з різних гуманітарних дисциплін. Об’єднало  цих небайдужих людей прагнення зберегти як повноцінні й самодостатні шкільні  предмети  «Українська мова», «Українська література» й «Зарубіжна література». Адже відомо, що  автономність цих предметів  опинилася під загрозою. Можливість інтеграції всіх трьох дисциплін сколихнула учительський загал: тема широко обговорюється у засобах масової інформації, в соціальних мережах.

Можливість висловити свою думку щодо шляхів розв’язання найбільш актуальних проблем  мовно-літературної освіти мали всі учасники заходу. Усі зацікавлені долучилися до обговорення ідеї інтеграції шкільних дисциплін «Українська мова», «Українська література» і «Зарубіжна література», запропонованої у низці публікацій розробників нового державного стандарту базової і середньої освіти. 

За результатами обговорень  під час круглого столу була прийнята Резолюція (додається).

РЕЗОЛЮЦІЯ

УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КРУГЛОГО СТОЛУ

«ШКІЛЬНА ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА: УЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА»

 

Ми, учасники Всеукраїнського круглого столу «Шкільна літературна освіта: вчора, сьогодні, завтра», обговоривши питання реформування шкільної літературної освіти в Україні, дійшли таких висновків.

 1. З огляду на постколоніальний, посттоталітарний та постлінгвоцидний стан українського суспільства, агресію Російської Федерації проти держави Україна наполягаємо на збереженні в системі базової і повної загальної середньої освіти окремих повноцінних навчальних дисциплін «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література». Глибоко переконані, що ідеологічно важливі україноцентричні предмети «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література» виконують функцію націєтворення, тим самим  закладаючи підмурівок національної безпеки і сприяючи розвитку нашої країни.
 2. Підтримуємо намір очільників держави вдосконалити та модернізувати шкільну освіту і водночас наголошуємо, що реформування гуманітарного складника освіти потребує послідовної реалізації принципу україноцентризму, прозорого, системного, виваженого підходу та має відбуватися з урахуванням нинішнього стану українського суспільства, його найактуальніших запитів та викликів.
 3. Пропонуємо на основі принципів публічного обговорення, прозорості і професійності створити робочу групу з найавторитетніших представників науково-методичної та вчительської спільнот різних регіонів України з метою оновлення змісту, розвантаження типових навчальних програм шкільних предметів «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», налагодження стійких міжпредметних зв'язків, узгодження обсягу та змісту навчального матеріалу.

 

м. Київ, 25.11.2016 р.


РЕЗОЛЮЦІЯ
Міжрегіональної науково-методичної конференції
«Актуальні проблеми професійної підготовки студентів-філологів до роботи у сучасному освітньому просторі»

щодо питання інтеграції мовно-літературних предметів у загальноосвітній школі

Проаналізувавши пропозицію об’єднати викладання української мови, української літератури та зарубіжної літератури в один інтегрований предмет під назвою «Словесність» (див.: Клочек Гр. Про час «Х» у реформуванні освіти // Дзеркало тижня. – 2016. – № 28, 12 серпня. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/EDUCATION/pro-chas-h-u-refor muvanni-osviti-_.html; виступи члена робочої групи із розроблення нового Державного стандарту середньої освіти Мирослави Товкало щодо процесу реформування основної і старшої школи (Інтегрована мова. Діти нарешті заговорять українською // Освіта. ua – Режим доступу: http://osvita.ua/school/52827/)), а також матеріали громадської дискусій з цього приводу (див.: виступи проф. О. О. Ісаєвої, проф. Ж. В. Клименко, вчителя-методиста І. В. Мегедь, низку листів до Міністра освіти і науки України Л. М. Гриневич – див.: http://www.isaieva.kiev.ua/important.html, матеріали подіумної дискусії вчителів зарубіжної літератури України http://www.isaieva.kiev.ua/important. html – див: http://svitlit.ippo.kubg.edu.ua/?p=838 ), учасники Міжрегіональної науково-методичної конференції «Актуальні проблеми професійної підготовки студентів-філологів до роботи у сучасному освітньому просторі», яка відбулася 3-4 листопада 2016 року на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) дійшли наступних висновків:

1. Задум об’єднати викладання української мови, української літератури та зарубіжної літератури в один інтегрований предмет під назвою «Словесність» має виразний деструктивний характер, оскільки не враховує реальної ситуації, що склалася у нашій державі, а з цієї причини здатний живити сепаратистські тенденції, що активізувалися під впливом російської агресії на сході України. Саме на тлі вивчення української мови, української літератури та зарубіжної літератури в українських перекладах представники національних меншин, які мешкають у нашій країні, отримують реальну можливість інтегруватися в єдиний український національно-державний простір, монолітність якого – це запорука незалежності Української держави.

2. Предмети українська мова та українська література формують національну українську свідомість і український патріотизм. Якщо в Україні не буде вивчатися титульна мова і література, про яке «майбутнє» країни може вестися річ?! Якщо українці не будуть вивчати рідну мову, в якій країні світу вона буде викладатися?!

Предмет зарубіжна література на матеріалі художніх творів сприяє кращому розумінню європейських цінностей, культури та традицій, що відповідає сьогоденному курсу України – зміцнення звʼязків із Євросоюзом. Якщо вилучити цей предмет із шкільної програми, тоді як українські діти зможуть зрозуміти «спільне» і «відмінне» українського та європейського – це відрив від європейських орієнтирів.

3. Пропозиція до інтеграції кількох предметів гуманітарного циклу не вирішує жодних проблем організації шкільної освіти, не веде до розвантаження навчального процесу у школі. Вважаємо за необхідне підкреслити, що реально розвантажити предмети гуманітарного циклу може тільки докорінна зміна змісту програм, які будуть побудовані з послідовним врахуванням вікових особливостей учнів та базових цілей філологічної освіти в школі.

4. Філологічна (в тому числі літературна) шкільна освіта покликана:

‒ виховувати належний естетичний смак і повноцінного читача, який зможе самостійно орієнтуватися в літературно-культурному просторі і цим зберігати свободу своєї особистості;

‒ долучати школярів до української національно-культурної традиції, оприявненої на тлі світового культурного спадку, оскільки неможливо ні належно сприйняти, ні – тим паче ‒ оцінити надбання українського красного письменства без світового літературно-художнього контексту;

‒ формувати молоде покоління громадян у любові і повазі до України як незалежної європейської держави.

Жодного з названих завдань пропозиція про інтеграцію предметів за визначенням вирішити не спроможна.

5. Процес дискусії у суспільстві виявив деструктивне прагнення прихильників інтеграції протиставити інтереси учителів-україністів і вчителів-зарубіжників. Натомість ми переконані, що філологічна шкільна освіта має єдині (перелічені вище) цілі, реалізовувати які покликані у своєму навчально-предметному просторі усі вчителі-словесники.

6. Входження в європейський культурно-освітній простір не повинно супроводжуватися нищенням чи ігноруванням, чи відмовою від власних освітніх напрацювань, і не вимагає цього. Ми повинні нести з собою усе цінне, що продуктивно відрізняє нас від інших. А серед цього цінного, як мінімум, є збереження самостійного шкільного предмету «Зарубіжна література», а відповідно, і розробки методик його викладання.

7. Усвідомлюючи відповідальність перед поколіннями, котрі стануть активними у розгортанні Четвертої індустріальної революції, вважаємо, що компетентнісний підхід до формування нової філософії освіти повинен ґрунтуватися передусім на знаннєвій парадигмі, неодмінно повинен враховувати здобутки та проблеми класичного і новітнього освітнього простору, і лише на цій основі структурувати навчально-пізнавальний, розвиваючий та виховний дискурс шкільної освіти.

Висловлюємо сподівання, що владні освітні структури будуть діяти з розумінням того, що реформування освітньої сфери України не може бути кулуарним чи спиратися винятково на командно-адміністративний ресурс. Слід пам’ятати, що чиновники приходять на певний термін, а освіта і українська держава, на яку ця освіта повинна працювати, залишаються, як залишаються і проблеми, які намагаються вирішувати без узгодження з суспільством.

 

Ухвалено учасниками Міжрегіональної науково-методичної конференції «Актуальні проблеми професійної підготовки студентів-філологів до роботи у сучасному освітньому просторі» (71 особа).

 

4 листопада 2016 року

м. Івано-Франківськ

ЗВЕРНЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ, ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ВСІХ НЕБАЙДУЖИХ ДО МІНІСТРА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛІЛІЇ ГРИНЕВИЧ

Шановна Ліліє Михайлівно!

 

Ми, науковці, методисти, учителі й батьки, учні та студенти, представники громадськості й просто небайдужі громадяни України, підтримуючи в цілому реформи та необхідність оновлення української системи освіти, виступаємо за збереження самостійних шкільних предметів, що належать до кола україноцентричних дисциплін, зокрема української мови, української літератури та зарубіжної літератури.

Вважаємо, що ідея інтеграції цих предметів, що видається як перспективна освітня новація з опорою на досвід європейської (зокрема, польської) школи, фактично є нищенням національної системи мовно-літературної освіти. Глибоко переконані, що під час гібридної війни, спрямованої на підрив української державності та деморалізацію нашої спільноти, інтегрувати чи обєднувати (себто в будь-якому випадку, скорочувати) ідеологічно важливі україноцентричні предмети, що мають стати надійним фундаментом національної безпеки України, категорично не можна! Українська мова, українська література та зарубіжна література безпосередньо формують світогляд національно свідомої особистості, її національну картину світу, сприяють вихованню патріотичних почуттів, дають відповідь на важливі екзистенційні питання: «Хто я? Де мій дім? Кого я люблю?».

Усі три вищеназвані предмети є вельми важливими у вихованні української молодої генерації третього тисячоліття. Так, оволодіння державною мовою на належному рівні сприяє вирішенню питання об’єднання країни й позбавляє ворога, що використовував мовну карту як привід для війни, потужного засобу маніпуляції масовою свідомістю наших громадян. Для вирішення питання вкрай важливо мати самостійний мовний курс із достатньою кількістю навчальних годин.

Вивчення української літератури окремим предметом та у взаємозв’язку з курсом української мови, посилює дієвість останнього в оволодінні учнів мовленнєвими навичками, грамотністю, творчим та аналітичним мисленням, до того ж, формує системне уявлення про рідну літературу та її вершинні здобутки, яскраво презентує духовний поступ нашого народу, значно посилює виховне спрямування освіти, зокрема любов до своєї національної культури, історії, характеру, плекає національну гідність, виступає оберегом споконвічних цінностей і звичаїв, важливим чинником в утвердженні національних інтересів.

Предмет «Зарубіжна література» не тільки розширює обрії володіння рідною мовою (завдяки майстерним художнім перекладам творів, які в ньому запропоновані), але й дає можливість через «інше» («чужу культуру») глибше пізнати «своє» («рідну культуру»), побачити й осмислити її світовий контекст, відчути зв’язки з усім цивілізованим світом, усвідомити внесок свого народу в його розбудову. Усе це значно впливає на формування почуття національної гідності й долання комплексу меншовартості, що століттями нав’язувався українцям імперськими владами. Крім того, цей курс посилює націєтворчу функцію, яку на теренах України від княжої доби й до сьогодні виконує художній переклад.

Твердження, що в жодній країні світу немає шкільного предмета "Зарубіжна література", у жодному випадку  не можемо вважати аргументом. Цей курс, справді, є унікальним, єдиним на всьому пострадянському просторі, він невипадково з’явився в роки, коли Україна здобула свою  НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. (його поява за інших умов була НЕМОЖЛИВОЮ!). Він сприяє формуванню полікультурної особистості, яка живе у відкритому мультикультурному світі й має бути не лише толерантною до чужої культури, а й навчитися її поважати. Таким чином, курс зарубіжної літератури є своєрідним щепленням від ксенофобії, нацизму й сепаратизму.

Отже, будь-який варіант об’єднання вищезазначених шкільних предметів, на наше глибоке переконання, є недоцільним, оскільки призведе до погіршення якості мовно-літературної освіти, втрати цілої низки життєво важливих компетентностей учнів та зведе нанівець потужний потенціал цієї тріади у вирішенні суспільно важливих і вкрай актуальних для України завдань. Ми, українці, маємо дбайливо плекати СПРАВЖНІ ЗДОБУТКИ власної гуманітарної освіти, а не сліпо копіювати досвід навчальних систем інших країн.

 

З надією на розуміння та співпрацю з метою позитивного розв’язання проблеми

 

 

Підписалися:

Показати
 1. Зернецька Алла Анатоліївна – професор,  доктор філологічних наук, декан факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова (м.Київ)
 2. Ісаєва Олена Олександрівна – професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова (м.Київ)
 3. Клименко Жанна Валентинівна – професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова (м.Київ)
 4. Мірошниченко Леся Федорівна – професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова (м.Київ)
 5. Паламаренко Анатолій Нестерович - народний артист України, Герой України, лауреат Національної премії ім.Т.Г.Шевченка (м.Київ)
 6. Куцевол Ольга Миколаївна – професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри методики філологічних дисциплін і стилістики української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
 7. Бицько Оксана Костянтинівна – старший викладач кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова (м.Київ)
 8. Корнієнко Оксана Олександрівна – професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри російської та зарубіжної літератури НПУ імені М.П. Драгоманова (м.Київ)
 9. Ковбасенко Юрій Іванович  – професор, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри світової літератури Київського університету імені Б. Грінченка
 10. Ткаченко Всеволод Іванович – український перекладач, поет, член Національної спілки письменників України, голова творчого об'єднання перекладачів Київської міської організації НСПУ
 11. Гордон Олександр Богданович – український поет і науковець, член Національної спілки письменників України (м.Київ)
 12. Гладишев Володимир Володимирович – професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри методики навчання мови та літератури філологічного факультету Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
 13. Токмань Ганна Леонідівна - професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди Київської обл.
 14. Овчиннікова Ірина Ігорівна – доцент, кандидат філологічних наук, заступник декана факультету іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова (м.Київ)
 15. Ніколенко Ольга Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури  Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
 16. Лоцман Руслана – Заслужена артистка України, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики постановки голосу НПУ ім. М.П. Драгоманова, волонтер, керівник ГО «Народна філармонія» (м.Київ)
 17. Пахарєва Тетяна Анатоліївна– професор, доктор філологічних наук, професор кафедри російської та зарубіжної літератури НПУ імені М.П. Драгоманова (м.Київ)
 18. Мацапура Валентина Іванівна – доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
 19. Бондаренко Юрій Іванович – професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри методики викладання української мови і літератури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Чернігівської обл.
 20. Анненкова Олена Сергіївна – професор, доктор філологічних наук, професор кафедри російської та зарубіжної літератури НПУ імені М.П. Драгоманова (м.Київ)
 21. Кушнірова Тетяна Віталіївна – доктор філологічних наук, доцент  кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
 22. Леміш Наталія Євгенівна – доктор філологічних наук, завідувач кафедри філософії мови, порівняльного мовознавства та перекладу НПУ імені М. П. Драгоманова (м.Київ)
 23. Фасоля Анатолій Миколайович - провідний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (м.Київ)
 24. Матвєєва Світлана Анатоліївна – кандидат філологічних наук, професор кафедри філософії мови, порівняльного мовознавства та перекладу НПУ імені М. П. Драгоманова (м.Київ)
 25. Мельник Анжела Олегівна – доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені Драгоманова (м.Київ)
 26. Дем'яненко Олена Олександрівна – проректор КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" Київської обл., доцент кафедри філософії освіти та управління, кандидат педагогічних наук
 27. Костюк Олена Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської та зарубіжної літератури НПУ імені М.П. Драгоманова (м.Київ)
 28. Давидюк Людмила Володимирівна – доцент, кандидат педагогічних наук, професор кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова (м.Київ)
 29. Чепурко Олена Михайлівна – доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова (м.Київ)
 30. Півнюк Надія Олександрівна – доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова (м.Київ)
 31. Холодна Юлія Миколаївна – доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова (м.Київ)
 32. Небеленчук Ірина Олександрівна  – кандидат пед. наук, ст. викладач Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
 33. Слива Тетяна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янських мов НПУ імені М.П. Драгоманова (м.Київ)
 34. Тарасова Наталія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
 35.  Юдін Олександр Анатолійович – доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської та зарубіжної літератури НПУ імені М.П. Драгоманова (м.Київ)
 36. Мартинець Алла Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри світової літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Івано-Франківської обл.
 37.  Шуберт Ганна Миколаївна – доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської та зарубіжної літератури НПУ імені М.П. Драгоманова (м.Київ)
 38. Волинець Ірина Миколаївна – доцент, кандидат педагогічних наук, доцент Білоцерківського інституту економіки та управління Київської обл.
 39. Загребельна Наталія Костянтинівна – доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської та зарубіжної літератури НПУ імені М.П. Драгоманова (м.Київ)
 40. Ратушняк Олександр Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
 41. Орлова Ольга Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
 42. Фісак Ірина Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач  кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
 43. Зуєнко Марина Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської та німецької філології  Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
 44. Кондакова Дар’я Юріївна – доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської та зарубіжної літератури НПУ імені М.П. Драгоманова (м.Київ)
 45. Гарна Світлана Юріївна – завідувач відділу гуманітарної освіти Донецького інституту післядипломної педагогічної освіти, учитель зарубіжної літератури Барвінківської школи № 3 Барвінківського району
 46. Островська Галина Олександрівна – доцент, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри теорії та методики навчання Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 47. Астахова Алла Андріївна - доцент кафедри російської та зарубіжної літератури НПУ імені М.П. Драгоманова (м.Київ)
 48. Конєва Тетяна Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент  кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
 49. Ціко Ігор Григорович – старший викладач кафедри історії, суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 50. Долгінінська Ірина Юріївна – старший викладач кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені Драгоманова (м.Київ)
 51. Красуцька Ірина Володимирівна – головний редактор УОВЦ "Оріон", відмінник освіти України (м.Київ)
 52. Козинець Олександр Володимирович – кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри логопедії факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, автор літературно-мистецьких проектів, поет, музикант (м.Київ)
 53. Щербатюк Вікторія Станіславівна ‒ старший викладач кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», методист відділу гуманітарної освіти  Донецького інституту післядипломної педагогічної освіти
 54. Сорока Володимир – генеральний продюсер НК «ІНТЕРКУЛЬТУРА» (м.Київ)
 55. Бережко-Камінська Юлія Миколаївна – журналіст, головний редактор газети «Ірпінський вісник», поетеса (м.Ірпінь Київської обл.)
 56.  Сахнюк Вікторія Василівна ‒  викладач німецької мови та зарубіжної літератури, Малинський лісотехнічний коледж (с. Гамарня Житомирської обл.)
 57. Степаненко Тетяна Миколаївна ‒ вчитель зарубіжної літератури, спеціалізована школа "Інтелект" (м. Київ)
 58. Веткасова Оксана Петрівна ‒ вчитель української мови та літератури Русанівського ліцею м.Києва
 59. Шевченко Ганна – вчитель Боярської школи № 5 Київської обл.
 60. Чернуха Оксана Володимирівна – вчитель англійської мови та зарубіжної літератури спеціалізованої школа №71 та вчитель зарубіжної літератури ліцею "Екологія і Культура" (м. Київ)
 61. Курінна Алла Феліксівна – доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР
 62. Григоренко Оксана – громадський діяч, Молодіжна громадська організація «Нова Атлантида» (м.Київ)
 63. Кучерява Ольга Миколаївна – кандидат фізико-математичних наук, викладач Національного авіаційного університету (м.Київ)
 64. Чирка Валентина Василівна – методист Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського
 65. Путій Тетяна Миколаївна – доцент, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР
 66. Іванчик Олександра – студентка  Національного університету ім. Тараса Шевченка, вчитель школи № 95 м. Києва
 67.  Іщенко Наталія – вчитель англійської мови  спеціалізованої школи № 187 м. Києва
 68.  Самарин Ілля Іванович – вчитель англійської мови та зарубіжної літератури Ірпінський НВК "Школа І-ІІ ступенів - Коцюбинський гуманітарний ліцей" Київської обл.
 69.  Потапчук Максим – голова ГО "Культурно-освітня фундація  «Liberi Liberati» " (м.Київ)
 70. Рутковський Дмитро Володимитрович – батько учня Парк-школи «Dixi» – альтернативної демократичної школи для дітей 5-16 років, працівник  IT-галузі, Президент ГС «Воля Громади» (м.Київ)
 71.  Білуха Денис Олександрович – практичний психолог Бабинецької загальноосвітньої шкли І-ІІІ ступенів Бородянського району Київської обл.
 72. Буткевич Андрій Анатолійович – віце-президент ГО «Вольниця» (м.Київ)
 73. Діденко Олена – мама, координатор екологічного руху «За Затишну Землю» (м.Київ)
 74.  Сучок Сергій Володимирович  – батько, голова ревізійної комісії, працівник банку,  арт-директор  інтернет-радіо «Вольниця» (м.Київ)
 75. Динька Марям Хабібівна – учениця Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу
 76. Сопілка Анатолій Віталійович – студент 5 курсу Факультету політології та права НПУ ім. М.П.Драгоманова (м.Київ)
 77. Поляцька Діана – старший науковий співробітник  Відділу організації конкурсів і подій Інституту модернізації змісту освіти (м.Київ)
 78. Холодний Станіслав Сергійович – батько учня 6 класу середньої загальноосвітньої школи № 165 м. Києва, підполковник Збройних Сил України
 79. Ледняк Юлія Владленівна – доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри російської мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
 80.  Гетьман Світлана Костянтинівна – методист науково-методичного центру мовно-літературної освіти імені проф. В.І. Гончарова факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова (м.Київ)
 81.  Химинець Адріана Арпадівна – кандидат філологічних наук, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 ім. О.Духновича Закарпатської обл.
 82.  Халабаджах Інна Михайлівна –  учитель-методист, учитель зарубіжної літератури, заступник директора з научно-методичної роботи НВК "Міцва-613" м. Києва
 83.  Дереш Юлія Романівна - студентка 5-го курсу спеціальності середня освіта (французька мова) факультету іноземної філології в НПУ ім. М.П.Драгоманова (м.Київ)
 84.  Секіріна Валентина Миколаївна -  учитель зарубіжної літератури  гімназії №  290 м. Києва  
 85. Михайлова Тетяна Михайлівна – кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу світової літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (м.Київ)
 86. Казаков Ігор Миколайович – доцент, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри російської мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
 87. Стопкевич Олена Вікторівна – учитель зарубіжної літератури школи № 7 м. Дружківки Донецької області
 88. Іщенко Галина Вікторівна – учитель української літератури школи № 7 м. Дружківки Донецької області
 89. Пархоменко Лариса Сергіївна – учитель української літератури школи № 7 м. Дружківки Донецької області
 90. Макашина Тетяна Володимирівна – учитель зарубіжної літератури школи № 7 м. Дружківки Донецької області
 91. Левченко Арина Антонівна – учитель української літератури школи № 7 м. Дружківки Донецької області
 92. Яцишина Лідія Миколаївна – учитель зарубіжної літератури школи № 7 м. Дружківки Донецької області
 93. Петрова Олена Володимирівна – учитель зарубіжної літератури школи № 7 м. Дружківки Донецької області
 94. Григор'єва Ірина Олександрівна – учитель зарубіжної літератури школи № 8 м. Краматорська Донецької області
 95. Малєєва Лариса Валентинівна – учитель зарубіжної літератури та російської мови Криворізької школи Добропільського району Донецької області
 96. Янковий Сергій Леонідович – методист відділу освіти Малинської РДА Житомирської області
 97. Дученко Зоя Юхимівна – учитель зарубіжної літератури Чоповицького НВК Малинського району Житомирської області
 98. Кириченко Надія Василівна – учитель зарубіжної літератури Чоповицького НВК Малинського району Житомирської області
 99. Гриневич Наталія Станіславівна – учитель зарубіжної літератури Чоповицького НВК Малинського району Житомирської області
 100. Давиденко Леоніла Іванівна – учитель зарубіжної літератури Гранітнянської школи Малинського району Житомирської області
 101. Недашківська Валентина Дмитрівна – учитель зарубіжної літератури Малинівського НВК Малинського району Житомирської області
 102. Зінькова Галина Ростиславівна – учитель зарубіжної літератури Недашківського НВК Малинського району Житомирської області
 103. Хандрика Людмила Володимирівна – учитель зарубіжної літератури Ново-Вороб’ївського НВК Малинського району Житомирської області
 104. Шпаковська Валентина Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури Ново-Вороб’ївського НВК Малинського району Житомирської області
 105. Васєчко Наталія Володимирівна – учитель зарубіжної літератури Пиріжківського НВК Малинського району Житомирської області
 106. Ковальчук Наталія Василівна – учитель зарубіжної літератури Пиріжківського НВК Малинського району Житомирської області
 107. Сіденко Валентина Антонівна – учитель зарубіжної літератури Скуратівської школи Малинського району Житомирської області
 108. Малихіна Олена Борисівна – учитель зарубіжної літератури Українківської школи Малинського району Житомирської області
 109. Устименко Таміла Петрівна – учитель зарубіжної літератури
 110. Владівського НВК Малинського району Житомирської області
 111. Михайленко Ганна Михайлівна – учитель зарубіжної літератури Владівського НВК Малинського району Житомирської області
 112. Марчук Світлана Йосипівна – учитель зарубіжної літератури Ворсівського НВК Малинського району Житомирської області
 113. Авраменко Олена Василівна – учитель зарубіжної літератури Головківської школи Малинського району Житомирської області
 114. Мягкова Ольга Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Головківської школи Малинського району Житомирської області
 115. Гунько Василь Миколайович – учитель зарубіжної літератури Горинської школи Малинського району Житомирської області
 116. Кулаківська Наталія Дмитрівна – учитель зарубіжної літератури Дубрівської школи Малинського району Житомирської області
 117. Авраменко Олена Василівна – учитель зарубіжної літератури Іванівської школи Малинського району Житомирської області
 118. Білошицька Лариса Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Йосипівського НВК Малинського району Житомирської області
 119. Андрієнко Ніна Михайлівна – учитель зарубіжної літератури Ксаверівського НВК Малинського району Житомирської області
 120. Дученко Наталія Василівна – учитель зарубіжної літератури Морозівської школи Малинського району Житомирської області
 121. Долечек Ганна Йосипівна – учитель зарубіжної літератури Слобідської Школи Малинського району Житомирської області
 122. Костенкова Юлія Василівна – учитель зарубіжної літератури Слобідської школи Малинського району Житомирської області
 123. Попова Тетяна Юріївна – методист відділу української мови та літератури Донецького інституту післядипломної педагогічної освіти, учитель української мови, української літератури та зарубіжної літератури Новоселівської НВК Ясинуватського району, переможець Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2012», заслужений учитель України.
 124. Шингоф Ірина Миколаївна – методист відділу організаційно-методичного супроводу розвитку обдарованості Донецького інституту післядипломної педагогічної освіти, учитель української мови, української літератури та зарубіжної літератури школи № 8 м. Краматорська
 125. Баран Уляна Святославівна –  кандидат філологічних наук, доц., докторант кафедри літературознавства Національного університету "КМА", президент Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва (м.Львів)
 126. Грищенко Галина Григорівна – учитель вищої категорії спеціалізованої школи № 124 м. Києва 
 127. Юлдашева Людмила Петрівна – учитель української мови, літератури та зарубіжної літератури Тальнівського економіко-математичного ліцею Тальнівської районної ради Черкаської області
 128. Сотник Альона Василівна – заступник директора Тальнівського економіко-математичного ліцею Тальнівської районної ради Черкаської області, учитель української мови і літератури
 129. Ткаченко Оксана Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Тальнівського економічно-математичного ліцею
 130. Коломинська Тетяна Борисівна – викладач української мови, літератури та зарубіжної літератури Тальнівського будівельно-економічного коледжу
 131. Підгорна Надія Іванівна – учитель зарубіжної літератури Тальнівської ЗОШ № 2 Тальнівської районної ради Черкаської області
 132. Гоцик Оксана Володимирівна – учитель зарубіжної літератури Тальнівської ЗОШ № 2 Тальнівської районної ради Черкаської області
 133. Поліщук Наталія Петрівна – мама учня 6 класу Тальнівської ЗОШ № 2 Тальнівської районної ради Черкаської області
 134. Качан Валерій Олексійович – директор Тальнівської ЗОШ № 3 Тальнівської районної ради Черкаської області, учитель української мови і літератури
 135. Копернак Тетяна Володимирівна – учитель української мови і літератури Тальнівської ЗОШ № 3 Тальнівської районної ради Черкаської обл.
 136. Рафальська Ольга Віталіївна – учитель української мови і літератури Тальнівської ЗОШ №3 Тальнівської районної ради Черкаської обл.
 137. Шуляк Олена Миколаївна – учитель української мови, літератури, зарубіжної літератури Павлівська І ЗОШ І-ІІ ст.
 138.  Кулєшова Любов Василівна – учитель зарубіжної літератури Слов’янської гімназії  міста Києва
 139. Невмержицька Ольга Федорівна – Заслужений вчитель України, вчитель зарубіжної літератури гімназії №143 міста Києва
 140. Крутофіст Світлана Іванівна - вчитель зарубіжної літератури гімназії №143 міста Києва 
 141. Федорченко Галина Іванівна - вчитель російської мови гімназії №143 міста Києва
 142. Сень Світлана Олександрівна – вчитель української мови гімназії № 143 міста Києва
 143. Мартисюк Галина Вікторівна – вчитель зарубіжної літератури НВК №240 «Соціум» міста Києва
 144. Баліна Катерина Никіфорівна – кандидат філологічних наук, вчитель зарубіжної літератури школи №29 міста Києва
 145. Врубель Галина Афанасіївна – вчитель зарубіжної літератури школи №29 міста Києва
 146. Федосенко Ірина Сергіївна – вчитель російської мови школи № 210 міста Києва
 147. Живолович Олександра Євгенівна – студентка КНУ ім. Шевченка (м.Київ)
 148. Сіколенко Едуард Володимирович – студент НТУ України «КПІ» (м.Київ)
 149. Рудніцька Наталія Павлівна – учитель української мови і літератури та зарубіжної літератури Кам'янець-Подільської ЗОШ №17 Хмельницької обл., учитель-методист 
 150. Шепелєва Тамара Яківна – учитель зарубіжної літератури НВК (ЗОШ №32) м. Краматорська Донецької обл.
 151. Мурашко Юлія Олександрівна – учитель зарубіжної літератури НВК (ЗОШ №32) м. Краматорська Донецької обл.
 152. Воскобойникова Людмила Іванівна – учитель зарубіжної літератури НВК (ЗОШ №32) м.  Краматорська Донецької обл.
 153. Миронова Галина Ігорівна – учитель зарубіжної літератури НВК (ЗОШ №32) м. Краматорська Донецької обл.
 154. Клименко Ірина Леонідівна – вчитель зарубіжної літератури школи І-ІІІ ст. № 78 м. Києва
 155. Короід Тетяна Вікторівна – учитель української мови та літератури школи І-ІІІ ст. № 78 м. Києва
 156. Волошина Лариса Миколаївна – вчитель зарубіжної літератури та російської мови Іванківської загальноосвітньої школи І - ІІІ ст. №2 Іванківського р-ну Київської обл.
 157. Васильєва Людмила Анатоліївна –-  вчитель зарубіжної літератури та російської мови Іванківської загальноосвітньої школи І - ІІІ ст. №2 Іванківського р-ну  Київської обл.
 158. Гавриленко Віталія Іванівна – вчитель англійської та німецької мови  Іванківської загальноосвітньої школи І - ІІІ ст. №2 Іванківського р-ну Київської обл.
 159. Осипенко Ірина Андріївна – вчитель української мови та літератури   Іванківської загальноосвітньої школи І - ІІІ ст. №2 Іванківського р-ну Київської обл.
 160. Волошин Віктор Валентинович – вчитель історії та правознавства Шпилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Іванківського р-ну Київської обл.
 161. Мельниченко Марина Вікторівна – мама майбутніх учнів (дошкільнят), працівник ПІІ " МакДональдз Юкрейн Лтд" (м. Київ)
 162. Юсипович Ірина Володимирівна – учитель гімназії "Троєщина" (м.Київ)
 163.  Іллічова Емілія Іванівна – студентка 4 курсу спеціальності англійська, українська мови та зарубіжна література факультету іноземної філології в НПУ ім. М.П. Драгоманова (м.Київ)
 164. Кострець Світлана Петрівна – вчитель зарубіжної літератури та української мови Копашнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Хустської РДА Закарпатської області
 165. Білецька Наталія – студентка 4 курсу спеціальності «Англійська, українська мови та зарубіжна література» факультету іноземної філології НПУ ім. М. П. Драгоманова (м.Київ)
 166. Гревцева Тамара Михайлівна – головний редактор журналу "Всесвітня література в школах України" (м.Київ)
 167. Грущенко Тетяна Володимирівна – студентка 4 курсу, спеціальність «Англійська, українська мови та зарубіжна література» факультету іноземної філології НПУ ім. М.П. Драгоманова (м.Київ)
 168. Луцюк Вероніка Володимирівна – студентка 4 курсу, спеціальність «Англіська, японська мови та зарубіжна література» факультету іноземної філології НПУ ім. М. П. Драгоманова (м.Київ)
 169. Оллєік Аліна Аліївна – студентка 4 курсу, спеціальність англійська, японська мови та зарубіжна література факультету іноземної філології НПУ ім. М. П. Драгоманова (м.Київ)
 170. Васєнков Олександр Вікторович – старший викладач кафедри методики викладання світової  літератури НПУ ім. М. П. Драгоманова (м.Київ)
 171. Духновська Уляна Валеріївна – студентка 4 курсу, спеціальність англійська, українська мови та зарубіжна література факультету іноземної філології  НПУ ім. М.П. Драгоманова (м.Київ)
 172. Бондар Микола Володимирович - учасник Революції Гідності, голова Громадської спілки ветеранів боксу (м. Київ)
 173. Кубрак Зоя Дмитрівна – вчитель зарубіжної літератури загальноосвітньої школи № 306 міста Києва
 174. Чернишенко Ольга Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури спеціалізованої школи № 89 з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва
 175. Селіверстова Людмила Сергіївна – мати учениці 11-Б класу спеціалізованої школи № 89 з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва
 176. Лісанова Ніна Іванівна – бабуся учениці 11-Б класу) спеціалізованої школи № 89 з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва
 177. Чепелєва Людмила Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Технічного ліцею НТУУ "КПІ" м. Києва
 178. Буряк Ольга Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Технічного ліцею НТУУ "КПІ" м. Києва
 179. Стеценко Тетяна Михайлівна – учитель зарубіжної літератури ліцею № 142 м. Києва
 180. Прядко Ірина Борисівна – учитель зарубіжної літератури ліцею № 142 м. Києва
 181. Кампова Світлана Валеріївна – учитель зарубіжної літератури ліцею № 100 "Поділ" м. Києва
 182. Іванова Наталія Андріївна – учитель зарубіжної літератури ліцею № 100 "Поділ" м Києва
 183. Святенко Олексій Пилипович – учитель української мови і зарубіжної літератури ліцею № 100 "Поділ" м. Києва
 184. Мигдальська Олена Миколаївна – вчитель зарубіжної літератури ліцею № 100 "Поділ" м. Києва
 185. Галкіна Наталія Віталіівна – учитель зарубіжної літератури загальноосвітньої школи № 87 ім. О.П. Довженка м. Києва
 186. Остаф Ярослава Іванівна – учитель української мови і літератури загальноосвітньої школи № 87 ім. О.П.Довженка м.Києва
 187. Катихіна Марина Олександрівна – учитель зарубіжної літератури гімназії № 48 м. Києва
 188. Маслюк Оксана Василівна – учитель зарубіжної літератури загальноосвітньої школи № 277 м. Києва
 189. Щукіна Світлана Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури Києво-Печерського ліцею № 171 "Лідер" м. Києва
 190. Котляренко Олександр Георгійович – батько випускниці Києво-Печерського ліцею № 171 "Лідер" м. Києва
 191. Черніговцева Ірина Едуардівна – мама учениці 11 класу спеціалізованої школи № 89 з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва
 192.  Зуєва Вікторія Віталіївна – студент-маґістр, графічний дизайнер-ілюстратор, підприємець (м.Київ)
 193. Долгополов Кирило Ігоревич – випускник спеціалізованої школи № 89 з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва
 194. Долгополов Ігор Іванович – батько випускника спеціалізованої школи № 89 з поглибленим вивченням іноземних мов м.Києва
 195. Чернишенко Тетяна Вікторівна – мама випускниці Технічного ліцею НТУУ КПІ м. Києва
 196. Чернишенко Анатолій Михайлович – тато випускниці Технічного ліцею НТУУ КПІ м.Києва
 197. Жеміоніс Ірина Борисівна – учитель зарубіжної літератури, учитель-методист Економіко-правового ліцею м.Києва
 198. Тарнавська Людмила Володимирiвна, вчитель зарубiжної лiтератури НВК "Святошинська гімназія" (м. Київ)
 199. Кукушкiна Олена Володимирiвна  – класний керiвник 5 класу, НВК "Святошинська німназія" (м. Київ)
 200. Опiмах Наталiя Сергiiвна  – вчитель украiнської мови та лiтератури НВК ,,Святошинська гiмназiя" (м.Київ)
 201. Лепьошкіна Олена Вікторівна – учитель зарубіжної літератури гімназії № 191 ім. П.Г. Тичини м. Києва
 202. Благовісна Людмила Миколаївна  – учитель зарубіжної літератури в гімназії № 191 ім. П.Г. Тичини м. Києва
 203. Ісаєвська Ірина Леонідівна –  вчитель гімназії № 191 ім. П. Г. Тичини м. Києва
 204. Любов Сердунич – журналіст, краєзнавець, літератор
 205. Левкова Оксана – кандидат наук із соціальних комунікацій, голова правління Всеукраїнської громадської організації "Не будь байдужим!"
 206. Мариновська Оксана Яківна, завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій,  доктор педагогічних наук, професор Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 207. Багрієнко Надія Василівна - вчитель української мови та літератури гімназії 9 Кіровоградської міської ради Кіровогрдської області, вчитель вищої категорії
 208. Мельник Наталія Іванівна - вчитель української мови та літератури гімназії 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, вчитель вищої категорії
 209. Онищенко Лілія Володимирівна - вчитель української мови та літератури гімназії 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, вчитель вищої категорії
 210. Тернавська Тетяна Володимирівна - вчитель української мови та літератури гімназії 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, вчитель-методист
 211. Шевченко Ніна Леонідівна - вчитель зарубіжної літератури гімназії 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, вчитель 1-ї категорії
 212. Юлдашев Сергій Вікторович - методист філологічного відділення Черкаського центру роботи з обдарованими дітьми, учасник АТО
 213. Онищенко Ніна Василівна - учитель німецької мови та зарубіжної літератури ЗОШ N80 м. Києва
 214. Батурин Сергій - письменник
 215. Коваленко Ольга Олександрівна – студентка 3 курсу спеціальності «Англійська, польська мова та зарубіжна література» факультету іноземної філології НПУ ім. М. П. Драгоманова
 216. Лисак Людмила Феофанівна – вчитель зарубіжної літератури Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького Хмельницької обл., вчитель-методист, лауреат фахового конкурсу "Вчитель року- 2004"
 217. Сисак Євгенія Миколаївна – учитель зарубіжної літератури гімназії № 172 "Нивки" (м.Київ)
 218. Шевчук Ніна Іванівна – учитель української мови та літератури гімназії № 172 "Нивки" (м.Київ)
 219. Куріліна Олена Віталівна – учитель української мови та літератури гімназії № 172 "Нивки" (м.Київ)
 220. Крікун Любов Іванівна – учитель української мови та літератури гімназії № 172 "Нивки" (м.Київ)
 221. Мусієнко Світлана Вікторівна – учитель української мови та літератури гімназії № 172 "Нивки" (м.Київ)
 222. Єрцова Оксана Арсентіївна – вчитель зарубіжної літератури Черкаської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ст., спеціаліст вищої категорії
 223. Вегера Олена Леонідівна – бухгалтер Центру поштового зв'язку №14 смт Іванків Київської обл.
 224. Вегера Анастасія Валеріївна – студентка 5 курсу факультету соціально-психологічних наук та управління НПУ імені М.П.Драгоманова
 225. Коровай Максим Валерійович – дипломант Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2014» у номінації «Зарубіжна література», (м. Миколаїв)
 226. Скляніченко Костянтин Юрійович – батько учня 5-А класу Гімназії №9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
 227. Мирончук Марина Володимирівна – мати учня 10-В класу Гімназії №9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
 228. Панов Руслан Сергійович – батько учениці 8-А класу Гімназії №9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
 229. Мудра Людмила Миколаївна – директор Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області, учитель української мови і літератури
 230. Поляниця Любов Георгіївна – заступник директора навчально-виховної роботи Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області, учитель математики
 231. Поправка Тетяна Іванівна – заступник директора з виховної роботи Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області
 232. Сліпенюк Ірина Іванівна – голова профкому, класовод 2 класу Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області
 233. Півторак Надія Григорівна – практичний психолог, соц. педагог, учитель зарубіжної літератури Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області
 234. Голуб Наталія Андріївна – учитель математики Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області
 235. Панщанна Вікторія Олександрівна – учитель української мови, літератури Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області
 236. Закусило Валентина Вікторівна – учитель фізкультури Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області
 237. Бандель Таміла Миколаївна – учитель англійської Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області
 238. Ленартович Валентина Вікторівна – учитель хімії Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області
 239. Дяченко Ольга Михайлівна – мама учня 6 класу Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області
 240. Смакоуз Юлія Олександрівна – мама учениці 6 класу Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області
 241. Лавріненко Наталія Володимирівна – мама учениці 6 класу Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області
 242. Лисак Олена Петрівна – мама учениці 6 класу Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області
 243. Мороз Маргарита Леонідівна – мама учениці 6 класу Тальнівської ЗОШ № 2 Тальнівської районної ради Черкаської області
 244. Мороз Андрій Іванович – батько учениці 6 класу Тальнівської ЗОШ №2 Тальнівської районної ради Черкаської області.
 245. Півторак Алла Василівна – учитель української мови та літератури, мама учениці 8 класу Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області
 246. Зелінська Таміла Володимирівна – директор Майданецької ЗОШ Тальнівської районної ради Черкаської області
 247. Кульбіда Петро Лукич – учитель зарубіжної літератури Майданецької ЗОШ Тальнівської районної ради Черкаської області
 248. Ларіонова Тамара Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Майданецької ЗОШ Тальнівської районної ради Черкаської області
 249. Шерстюк Вікторія Анатоліївна – вчитель зарубіжної літератури школи № 286 міста Києва
 250. Пішук Ольга Вікторівна – вчитель зарубіжної літератури школи № 286 міста Києва
 251. Андрєєва Марина Анатоліївна – вчитель зарубіжної літератури школи № 286 міста Києва
 252. Гуцал Світлана Василівна – вчитель зарубіжної літератури школи № 286 міста Києва
 253. Лонська Юлія Іванівна – заступик директора з навчально – методичної роботи, вчитель зарубіжної літератури школи № 286 міста Києва
 254. Резніченко Наум Аронович, учитель російської мови і зарубіжної літератури Олександрійської гімназії м. Києва
 255. Вишницька Юлія Василівна – доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка
 256. Сарвіра Андрій Ігорович – молодший сержант ЗСУ, студент 4 курсу факультету іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова (спеціальність «Англійська мова і зарубіжна література»).
 257. Шніткіна Ольга Володимирівна – вчитель зарубіжної літератури ЗОШ I-III № 3 м. Роздільна Одеської обл., спеціаліст вищої категорії.
 258. Яковенко Надія Василівна – вчитель-методист зарубіжної літератури ліцею №157 м.Києва
 259. Орел Анжеліка Миколаївна – старший вчитель зарубіжної літератури ліцею №157 м.Києва
 260. Матвєічева Наталія Миколаївна – вчитель-методист зарубіжної літератури ліцею №38 м.Києва
 261. Мегедь Ірина Володимирівна – учитель-методист зарубіжної літератури Технічного ліцею Шевченківського р-ну м.Києва
 262. Чередник Тетяна Павлівна – кандидат філол. н., доцент кафедри германської філології Чернігівського національного університету ім. Т.Г.Шевченка
 263. Буду Анастасія – випускниця школи № 286 м. Києва
 264. Мартич Олександр – випускник школи № 286 м.Києва
 265. Акопян Карина – випускниця школи № 286 м.Києва
 266. Гуляс Тетяна – випускниця школи № 286 м. Києва
 267. Петухова Анна – випускниця школи № 286 м.Києва
 268. Родишевцева Карина – випускниця школи № 286 м.Києва
 269. Шерстюк Владислав – випускник школи № 286 м.Києва
 270. Пиж Валентин Володимирович – учитель  зарубіжної літератури   Русанівського ліцею м. Києва
 271. Коденко Тетяна Віталіівна – учитель  спеціалізованої школи № 89 м. Києва
 272. Жердиновська Тетяна Улянівна – учитель зарубіжної літератури загальноосвітньої школи № 112 м. Києва.
 273. Толокольнiкова Свiтлана Валентинiвна – учитель зарубiжноi лiтератури спецiалiзованоi школи № 80 м. Києва.
 274. Легка Ірина Вікторівна – мати учениці 11 класу спеціалізованої школи № 89 м. Києва
 275. Ходорич Оксана Іванівна  – учитель зарубіжної літератури гімназії №323 м. Києва
 276. Бондаренко Ірина Іванівна – учитель української мови та літератури гімназії №323 м. Києва
 277. Полiщук Наталiя МиколаIвна – учитель зарубіжної літератури спецiалiзованоi школи 196 м. Києва
 278. Слободенюк Лариса Володимирiвна – учитель зарубiжноi лiтератури спецiалiзованоi школи № 196 м.Києва.
 279. Полторацька Алла Яківна – учитель зарубіжної літератури УГЛ КНУ ім.Т.Г.Шевчека м. Києва
 280. Сукова Зінаїда Рішардівна  – учитель української літератури УГЛ КНУ ім. Тараса Шевченка м. Києва
 281. Астапенко Юлія Юріївна – учитель української мови УГЛ КНУ ім. Тараса Шевченка м. Києва
 282. Вовненко Мария – учитель української мови та літератури школи- інтернату № 7 м. Києва
 283. Черниш Тетяна Миколаївна  – учитель зарубіжної літератури гімназії  № 117 ім. Лесі Українки м. Києва
 284. Iнна Iванiвна Дараган – вчитель укр.мови та лiтератури НВК ,,Святошинська гiмназiя" м. Києва
 285. Пiдгорець Вiта Сергiiвна – вчитель укр.мови та лiтератури НВК ,,Святошинська гiмназiя" м. Києва
 286. Міляновська Ніна Равілівна – автор підручників із зарубіжної літератури 5-9 класи
 287. Вінницька Наталя Миколаївна – заступник директора з НВР у школі № 5 Печерського району м. Києва
 288. Власюк Роман – викладач комп"ютерної графіки факультету педагогіки та психології НПУім. М.П.Драгоманова
 289. Мазуркова Алла – працівник  Райффайзен банк Аваль,  вчитель англійської мови та зарубіжної літератури.
 290. Попова Ірина – директор Благодійного фонду ДИТИНЕЦЬ, громадський діяч.
 291. Сердунич Любов – працівник UKRAINA, INC.  українсько-американської компанії
 292. Новікова Юлія –  викладач англійської мови у Greenwich School
 293. Хавронюк Микола Іванович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист Украіни
 294. Ревнивцева Олена Володимирівна – завідувач науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ "Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського"
 295. Маранська Ірина Андріївна – методист науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ "Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського"
 296. Мінич Галина Василівна – методист науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ "Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського"
 297. Тіхоненко Світлана Олегівна – вчитель зарубіжної літератури гімназії 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, вчитель-методист
 298. Крилова Оксана Іванівна – вчитель зарубіжної літератури ЗШ №2 міста Світловодська Кіровоградської області, вчитель вищої категорії
 299. Єрьоміна Оксана Миколаївна – вчитель зарубіжної літератури НВК "Кіровоградський колегіум" Кіровоградської області, вчитель-методист
 300. Вітко Марина Іванівна – вчитель зарубіжної літератури Помічнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені Героя України Березняка Є.С. Кіровоградської області, вчитель-методист
 301. Небога Світлана Миколаївна  – учитель зарубіжної літератури, НВО № 18 м.Кіровограда Кіровоградської області, вчитель вищої категорії
 302. Бак Світлана Костянтинівна – учитель зарубіжної літератури Троянської ЗШ І-ІІІ ступенів Голованівського району Кіровоградської області, вчитель-методист
 303. Невкрита Ірина Сергіївна – вчитель зарубіжної літератури Знам'янської ЗШ№6 Кіровоградської області, вчитель-методист
 304. Добровольська Ольга Вікторівна  – вчитель зарубіжної лтератури Панчівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомиргородського району Кіровоградської області, вчитель- методист
 305. Чоловська Ольга Сильвестрівна – вчитель зарубіжної літератури Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст.№2 Тернопільської області, вчитель-методист
 306. Сидоренко Вікторія Олексіївна – вчитель зарубіжної літератури Маловисківської гімназії Кіровоградської області, вчитель вищої категорії
 307. Кирилюк Анжела Петрівна – заступник директора НВО №18 м.Кропивницький  Кіровоградської області, вчитель зарубіжної літератури
 308. Колесник Анжеліка Леонідівна  – директор СЗШ №7 м.Світловдськ Кіровоградської області, вчитель російської мови та зарубіжної літератури
 309. Павленко Iрина Миколаiвна – вчитель зарубіжної літератури НВК№2 міста Знам'янка Кіровоградської області, вчитель вищої категорії
 310. Погрібна Наталія Василівна,  методист Інформаційно-ресурсного центру  відділу освіти, молоді та спорту Кіровоградської райдержадміністрації Кіровоградської області
 311. Свенцицька  Олена Володимирівна , учитель зарубіжної літератури, ЗОШ І-ІІІ ст. N2, с Червона Слобода Черкаської обл.
 312. Олейник Галина Сергіївна - вчитель англійської мови та зарубіжної літератури. 
 313. Горлач Лариса Миколаївна - старший вчитель української мови та літератури і зарубіжної літератури ліцею №157 міста Києва.
 314. Карась Ірина Вікторівна - старший вчитель української мови та літератури і зарубіжної літератури ліцею№157 міста Києва.
 315. Зесенко Ганна Федорівна - старший вчитель української мови та літератури ліцею №157 міста Києва.
 316. Давидюк  Світлана Василівна - старший вчитель української мови та літератури   ліцею №157 міста Києва.
 317. Струк Олена Федорівна -  вчитель-методист української мови та літератури ліцею №157 міста Києва.
 318. Бурнашова Оксана Анатоліївна -  старший вчитель української мови та літератури ліцею №157 міста Києва.   
 319. Полозюк Лілія Василівна -  вчитель- методист української мови та літератури ліцею №157 міста Києва.
 320. Барабанщикова Зоя Павлiвна - учитель-методист з 52-рiчним стажем,  останнє мiсце роботи  - школа № 49 м. Києва
 321. Камишанська Олена Юріївна  – завідувач редакції мови, літератури національних меншин, зарубіжної літератури видавництва "Генеза" (м.Київ)
 322. Шульга Наталія Олексіївна - архітектор ФОП "Вдовиченко О.М." (м. Київ).
 323. Дунчак Галина Ярославівна – вчитель зарубіжної літератури Залісянської ЗОШ І-ІІ Тернопільської обл.
 324. Солошенко Тарас Васильович – директор Тальнівської ЗОШ № 2 Тальнівської районної ради Черкаської області
 325. Гученко Ольга Василівна – учитель-методист Київської гімназії № 86 «Консул», учитель зарубіжної літератури
 326. Костюк Жанна Василівна – учитель-методист Хмільницької ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Вінницької обл., учитель зарубіжної літератури
 327. Макаренко Вікторія Геннадіївна – старший учитель Попаснянської гімназії № 20 Луганської області, учитель української мови, літератури та зарубіжної літератури
 328. Пітерська Олена В’ячеславівна – учитель-методист Білоцерківської ЗОШ І-ІІІ ступеня № 18, учитель російської мови та зарубіжної літератури
 329. Туряниця Вікторія Георгіївна –  директор Свалявської гімназії Закарпатської обл., учитель-методист, учитель зарубіжної літератури
 330. Хрипун Ольга Миколаївна – учитель-методист ліцею № 227 м. Києва, учитель зарубіжної літератури
 331. Семенюк Олена Олександрівна – учитель-методист Скандинавської гімназії м. Києва, учитель української мови, літератури та зарубіжної літератури
 332. Скостарєва Тетяна Іванівна – учитель біології Технічного ліцею м. Києва
 333. Григорчук Юлія Миколаъвна – кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України
 334. Віталіс Мерта – пенсіонер (Естонія)
 335. Вент Олена Володимирівна – учитель зарубіжної літератури НВК – гімназія №1, м. Хмільник Вінницька обл.
 336. Тищенко Ольга Миколаївна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №4, м. Хмільник Вінницька обл.
 337. Опаріна Людмила Афанасівна – учитель української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ст.  №3, м. Хмільник Вінницька обл.
 338. Вихристюк Людмила Григорівна  – учитель української мови  та літератури   ЗОШ І-ІІІ ст.  №3, м. Хмільник Вінницька обл.
 339. Пастухова Алла Петрівна – учитель англійської мови та зарубіжної літератури   ЗОШ І-ІІІ ст.  №3 , м. Хмільник Вінницька обл.
 340. Брамник Зоя Петрівна – учитель російської мови і зарубіжної літератури ЗОШ  І-ІІІ ст. №3 , м. Хмільник Вінницька обл.
 341. Омельчук Наталія Олегівна – учитель української мови і літератури ЗОШ І-ІІІ ст.  №3 , м. Хмільник Вінницька обл.
 342. Суліма Надія Іванівна – учитель української мови і літератури  ЗОШ  І-ІІІ ст. №3, м. Хмільник Вінницька обл.
 343. Гунько Людмила Петрівна – учитель української мови і літератури ЗОШ І-ІІІ ст.  №3, м. Хмільник Вінницька обл.
 344. Гриб Оксана Василівна – учитель англійської мови літератури ЗОШ І-ІІІ ст.  №3, м. Хмільник Вінницька обл.
 345. Кубряк Людмила Федорівна – учитель англійської мови ЗОШ І-ІІІ ст.  №3, м. Хмільник Вінницька обл.
 346. Біла Інна Борисівна – учитель англійської мови ЗОШ І-ІІІ ст. №2 , м. Хмільник Вінницька обл.
 347. Босак Ольга Володимирівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №2 , м. Хмільник Вінницька обл.
 348. Тхоржевська Юлія Євгенівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №2 , м. Хмільник Вінницька обл.
 349. Антоняк Оксана Василівна – учитель історії ЗОШ І-ІІІ ст. №2 , м. Хмільник Вінницька обл.
 350. Вознюк Лариса Іванівна – учитель української мови ЗОШ І-ІІІ ст. №2 , м. Хмільник Вінницька обл.
 351. Зелена Інна Петрівна – практичний психолог ЗОШ І-ІІІ ст. №2 , м. Хмільник Вінницька обл.
 352. Корнійчук Аліна Михайлівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №2 , м. Хмільник Вінницька обл.
 353. Шульга Олена Олексіївна – засновниця освітнього проекту "Листочки" (м. Київ),  авторка завдань, ФОП «Шульга О. О.»
 354. Войдевич Світлана Олександрівна − вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури школи №18 міста Білої Церкви Київської області
 355. Негода Валентина Олексіївна − вчитель зарубіжної літератури та російської мови школи №18 міста Білої Церкви Київської області
 356. Старун Вікторія Юріївна – вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури школи №18 міста Білої Церкви Київської області
 357.  Пушкарьова Тетяна Едуардівна, кандидат педагогічних наук, директор Скандинавської гімназії м. Києва
 358. Фурсова Інна Миколаївна, заступник директора з НМР, учитель-методист Скандинавської гімназії м. Києва
 359. Вітвіцька Тамара Гаврилівна, старший учитель, учитель української мови та літератури Скандинавської гімназії м. Києва
 360. Крячок Лідія Миколаївна, учитель-методист, учитель української мови та літератури Скандинавської гімназії м. Києва
 361. Лубинець Алла Володимирівна, учитель-методист, учитель української мови та літератури Скандинавської гімназії м. Києва
 362. Павленко Ольга Миколаївна, учитель-методист, учитель української мови та літератури Скандинавської гімназії м. Києва
 363. Шевчук Лариса Петрівна, учитель вищої категорії, учитель української мови та літератури Скандинавської гімназії м. Києва
 364. Маркович Тетяна Іванівна, учитель вищої категорії, учитель української мови та літератури Скандинавської гімназії м. Києва
 365. Полікарпова Ірина Вадимівна, учитель-методист, учитель зарубіжної літератури Скандинавської гімназії м. Києва
 366. Квартальна Надія Яківна, учитель-методист, учитель зарубіжної літератури Скандинавської гімназії м. Києва
 367. Кудейка Людмила Михайлівна, учитель-методист, учитель зарубіжної літератури Скандинавської гімназії м. Києва
 368. Кравцова Галина Аналіївна, працівник Скандинавської гімназії м.Києва
 369. Кожуленко Олександра Борисівна, заслужений учитель України, учитель української мови та літератури Чернівецького багатопрофільного ліцею №4
 370. Лакуста Олена Михайлівна, учитель-методист, учитель української мови та літератури Чернівецького багатопрофільного ліцею №4
 371. Ванзар Єлизавета Тодорівна, учитель-методист, учитель української мови та літератури Чернівецького багатопрофільного ліцею №4
 372. Кормиш Євгенія Василівна, учитель української мови та літератури Чернівецького багатопрофільного ліцею №4
 373. Ряба Ольга Олександрівна, учитель української мови та літератури Чернівецького багатопрофільного ліцею №4
 374. Сінгаєвська Наталія Степанівна, учитель-методист, учитель зарубіжної літератури Чернівецького багатопрофільного ліцею №4
 375. Качак Тетяна Богданівна − канд. філол. наук, доцент ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", голова Івано-Франківської філії Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва
 376. Каєнко Олександр Васильович − заслужений учитель України, учитель зарубіжної літератури Новоукраїнського НВК "Новоукраїнська ЗОШ з поглибленим вивченням англійської мови - гімназія №7" Новоукраїнського району Кіровоградської області
 377. Смотеско Ганна Іванівна – учитель-методист зарубіжної літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. м. Українка Обухівського р-ну Київської обл.
 378. Толстікова Жанна Леонідівна – учитель вищої категорії старший учитель, учитель зарубіжної літератури гімназії " Троєщина" (м. Київ)
 379. Головіна Олена Іванівна – методист відділу української мови та літератури Донецького інституту післядипломної педагогічної освіти, учитель української мови і літератури школи № 13 м. Слов’янська Донецької області.
 380. Караван Зоя Володимирівна – учитель української мови та літератури школи № 35 м. Краматорська Донецької області.
 381. Гранкіна Оксана Валентинівна – учитель української мови та літератури школи № 8 м. Краматорська Донецької області.
 382. Матвєєва Ольга Олексіївна – кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу історії української літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
 383. Великород Юлія Сергіївна - студентка ІV курсу спеціальності «Німецька, англійська мови та зарубіжна література» факультету іноземної філології НПУ ім. М. П. Драгоманова
 384. Дворницька Ірина Петрівна – вчитель зарубіжної літератури (м.Тернопіль), головний редактор видавництва "Мандрівець"
 385. Маковська Олена Борисівна – вчитель зарубіжної літератури Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 16 Закарпатської обл.
 386. Якубенко Ірина Іванівна – вчитель зарубіжної літератури Новобогданівської ЗОШ І - ІІІ ступенів Миколаївської обл., спеціаліст вищої категорії, звання "Старший учитель"
 387. Хилько Лілія Іванівна – учитель зарубіжної літератури СШ №137 м. Києва
 388. Бісюк Ірина Анатоліївна – мама учениці 11 класу СШ № 89 міста Києва
 389. Бісюк Олександр Анатолійович – батько учениці 11 класу СШ № 89 міста Києва
 390. Тхір Наталія Григорівна – мати учня 7-го класу СШ № 112 міста Києва
 391. Зуйкова Вікторія Максимівна – випускниця СШ № 112 міста Києва
 392. Уліщенко Віолетта Валентинівна – доктор педагогічних наук, професор, заст. декана факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ ім. М.П. Драгоманова
 393. Косміна Ольга Анатоліївна – старший учитель вищої категорії (німецька мова) спеціалізованої школи № 264 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва
 394. Півень Володимир Федорович – канд. філолог. наук, доцент каф. педагогіки та управління освітою ПВНЗ "Краматорський економіко-гуманітарний інститут", член Ради Центру Дослідження Літератури для Дітей та Юнацтва
 395. Сарана Лілія Іванівна – вчитель-методист зарубіжної літератури ЗСШФМП №12 м.Чернігова, заслужений учитель України, президентський стипендіат 2014-2016 рр.
 396. Молоносова Лілія Володимирівна – вчитель зарубіжної літератури вищої категорії ЗСШФМП №12 м.Чернігова, керівник методоб’єднання
 397. Головненко Людмила Романівна – бабуся онуків-школярів
 398. Головненко Сергій Миколайович – дідусь онуків- школярів
 399. Борейчук Ольга Степанiвна - мати ученицi школи № 6 м. Тернополя
 400. Мiляновська Нiна Равiлiвна - вчитель зарубiжноi лiтератури школи № 7 м. Тернополя.
 401. Ландяк Петро Дмитрович - батько учня 10 класу 29 ЗОШ мiста Тернополя
 402. Василь Миколайович Шкляр – український письменник, політичний діяч, автор українського бестселеру «Залишенець. Чорний ворон»
 403. Валентина Миколаївна Шкляр – український філолог, помічник народного депутата України
 404. Шкула Андрiй Петрович - журналiст, громадський дiяч, член НСЖУ.
 405. Анатолiй Іванович Саган - учитель украiнської мови та лiтератури i англiйської мови, рiд занять – художнiй перекладач.
 406. Чуловський Богдан Стефанович - кандидат фiлологiчних наук, доцент кафедри теорiї i методики украiнської та свiтової лiтератури Тернопiльського нацiонального педагогiчного унiверситету iменi Володимира Гнатюка.
 407. Папуша Iгор Володимирович – батько учнiв шкiл № 5, 16 м.Тернополя.
 408. Бенч Ольга Володимирiвна - мати ученицi 10 класу школи № 7 м.Тернополя.
 409. Будзик Василь Михайлович – архiтектор, член Нацiональної спiлки архiтекторiв
 410. Звенигородська Ольга Михайлiвна – бабуся учня 7 класу Тернопiльської класичної гiмназiї.
 411. Рожук Руслан Орестович – приватний пiдприємець, м. Тернопiль.
 412. Щербаков Руслан Валерiйович – приватний пiдприемець, м.Тернопiль.
 413. Пахолок Мар’ян Йосифович – iнженер-констуктор, м. Львiв.
 414. Клепачевська Ельвiра Анатолiiвна – маркетолог, м. Львiв.
 415. Якимець Дмитро Романович – бiзнес-тренер, м. Львiв.
 416. Штогрин Iрина Володимирiвна – кошторисниця, м.Тернопiль.
 417. Гоменюк Олена Олегiвна – кандидат фiлологiчних наук, викладач, Польща, м. Познань.
 418. Грибчук Людмила Iванiвна – редактор, м. Тернопiль.
 419. Анцiбор Наталя Олексiiвна – вчитель зарубiжної лiтератури школи № 6 м. Тернополя.
 420. Холодняк Наталя Василiвна – вчитель зарубiжної лiтератури школи № 6 м. Тернополя.
 421. Хилько Лілія Іванівна – учитель зарубіжної літератури СШ № 137 м. Києва
 422. Бісюк Ірина Анатоліївна – мама учениці 11 класу СШ № 89 міста Києва
 423. Бісюк Олександр Анатолійович – батько учениці 11 класу СШ № 89 міста Києва
 424. Тхір Наталія Григорівна – мати учня 7-го класу СШ № 112 міста Києва
 425. Зуйкова Вікторія Максимівна – випускниця СШ № 112 міста Києва
 426. Павловська Олена Вікторівна – мати учениці 11 класу спеціалізованої школи № 89 міста Києва
 427. Фролова Ірина Борісовна – бабуся учениці 11 класу спеціалізованої школи № 89 міста Києва
 428. Павловський Олександр Володимирович – батько учениці 11 класу спеціалізованої школи № 89 міста Києва
 429. Салівон Тетяна Іванівна – учитель-методист зарубіжної літератури Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 Чернігівської обл.
 430. Горбатенко Олена Степанівна – учитель-методист зарубіжної літератури Носівської районнаї гімназії Чернігівської обл.
 431. Дунчак Галина Ярославівна – учитель зарубіжної літератури Залісянської ЗОШ І-ІІ Тернопільської обл.
 432. Хмельницька Олена Леонідівна – учитель зарубіжної літератури, учитель - методист Красноріченської ЗОШ Кремінської районної ради Луганська обл.
 433. Пікун Леся Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології Чернінігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.
 434. Гоман Наталія – студентка філологічного факультету Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка.
 435. Матюшкіна Тетяна Павлівна – доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського ОІППО імені К.Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук
 436. Шовкопляс Галина Євгенівна – кандидат філолог. наук, доцент, доцент кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка
 437. Тверітінова Тетяна Іванівна – кандидат філолог. наук, доцент, доцент кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка
 438. Ліхоманова Наталія Олександрівна – кандидат філолог. наук, доцент, доцент кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка
 439. Гальчук Оксана Василівна –доктор філолог. наук, доцент, професор кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка.
 440. Корсачова Катерина Петрівна – вчитель зарубіжної літератури ліцею №227 імені М.М. Громова міста Києва
 441. Тихенко Оксана Вікторівна – вчитель зарубіжної літератури ліцею №227 імені М.М. Громова міста Києва
 442. Козлова Ірина Валеріївна – мати учня 10 класу ліцею №227 імені М.М. Громова міста Києва
 443. Новохатня Леся Володимирівна – мати учня 4 класу ліцею №227 імені М.М. Громова міста Києва.
 444. Лозько Ольга Георгіївна – мати учениць 4 та 8 класів ліцею №227 імені М.М. Громова міста Києва
 445. Повх Яна Миколаївна – студентка 4 курсу, спеціальність «Англійська, українська мови та зарубіжна література» факультету іноземної філології НПУ ім. М.П. Драгоманова
 446. Ніколус Ірина Олексіівна - вчитель зарубіжної літератури школи №162 м.Києва
 447. Левченко Тетяна Анатоліївна – вчитель початкових класів школи №162 м.Києва
 448. Максименко Оксана Володимирівна – вчитель початкових класів школи №162 м.Києва
 449. Денисюк Марина Сергіївна – вчитель початкових класів школи №162 м.Києва
 450. Тиндик Ольга Сергіївна – вчитель початкових класів школи №162 м.Києва
 451. Ваховська Валентина Валентинівна – вчитель початкових класів школи №162 м.Києва
 452. Решетник Наталія Іванівна – заступник директора школи №162 м.Києва
 453. Павлик Лариса Петрівна – вчитель початкових класів школи №162 м.Києва
 454. Трикіша Тетяна Адамівна – вчитель початкових класів школи №162 м.Києва
 455. Озсаім Тетяна Дмитрівна – вчитель початкових класів школи №162 м.Києва
 456. Шепелева Людмила Олександрівна – вчитель початкових класів школи №162 м.Києва
 457. Маковська Людмила Олександрівна – вчитель географії школи №162 м.Києва
 458. Мелашенко Ірина Анатоліївна – вчитель трудового навчання школи №162 м.Києва
 459. Недлінська Діана Вадимівна – психолог школи №162 м.Києва
 460. Маришева Наталія Олексіївна – педагог-організатор школи №162 м.Києва
 461. Камбур Людмила Володимирівна – вчитель біології школи №162 м.Києва
 462. Хусаінова Алла Віталіївна – вчитель інформатики школи №162 м.Києва
 463. Короленко Наталія Василівна – вчитель англиійької мови школи №162 м.Києва
 464. Мардар Станіслава Федорівна – вчитель української мови школи №162 м.Києва
 465. Кулинич Людмила Миколаївна – вчитель англійської мови школи №162 м.Києва
 466. Колодій Надія Миколаївна – вчитель хімії школи №162 м.Києва
 467. Свинціцька Галина Василівна – вчитель історії школи №162 м.Києва
 468. Недогибченко Олександр Миколайович – вчитель географії школи №162 м.Києва
 469. Данюк Лариса Михайлівна – вчитель історії школи №162 м.Києва
 470. Гловач Лідія Степанівна – вчитель математики школи №162 м.Києва
 471. Стриженюк Лариса Степанівна – вчитель музичного виховання школи №162 м.Києва
 472. Гончаренко Олена Ігорівна – мати учениці 11 кл. школи №162 м.Києва
 473. Бугера Наталія Олександрівна – вчитель зарубіжної літератури школи №316 міста Києва
 474. Хамбекова Лариса Олексіївна – вчитель зарубіжної літератури спеціалізованої школи № 92 м. Києва
 475. Галицька Тетяна Анатоліївна - вчитель початкових класів школи №162 м.Києва
 476. Вернигора Людмила Анатоліївна – вчитель початкових класів школи №162 м.Києва
 477. Запольська Олена Олександрівна – вчитель англійської мови  школи №162 м.Києва
 478. Шелкова Наталія Іванівна - вчитель фізики школи №162 м.Києва
 479. Стеценко Наталія Володимирівна – мати учениці 9 класу школи №162 м.Києва
 480. Бакун Інна Григорівна – мати учня 9 класу школи №162 м.Києва
 481. Гейдор Тетяна Олександрівна – мати учня 9 класу школи №162 м.Києва
 482. Гончарук Надія Василівна – мати учениці 9 класу школи №162 м.Києва
 483. Озерова Ірина Володимировна – мати учениці 1 класу школи №162 м.Києва
 484. Передерій Ніна Михайлівна – мати учня 9 кл. школи №162 м.Києва
 485. Даневич Світлана Анатоліївна – мати учня 9 класу школи №162 м.Києва
 486. Чудовська Ірина Василівна – мати учениці 9 класу школи №162 м.Києва
 487. Швець Інна Валеріївна – мати учениці 9 класу школи №162 м.Києва
 488. Печера Ірина Василівна – мати учня 9 класу школи №162 м.Києва
 489. Некрасова Олена Михайлівна – лікар дитячої поліклініки Деснянського району м. Києва
 490. Фучинська Олена Володимирівна – учитель зарубіжної літератури Коломийської ЗОШ 4 спеціаліст вищої категорії, учитель- методист
 491. Фоміна Світлана Петрівна - завідувач сектора мов національних меншин відділу сприяння вивченню мов ІМЗО (м.Київ)
 492. Хомяк Олена Броніславівна - методист вищої категорії сектора мов національних меншин відділу сприяння вивченню мов ІМЗО (м.Київ)
 493. Козлик Ігор Володимирович – доктор філологічних наук., професор, завідувач кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства ПНУ ім Василя Стефаника Івано-Франківської обл.
 494. Ткачук Тамара Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства ПНУ ім Василя Стефаника Івано-Франківської обл.
 495. Девдюк Іванна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства ПНУ ім Василя Стефаника Івано-Франківської обл.
 496. Тереховська Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства ПНУ ім Василя Стефаника Івано-Франківської обл.
 497. Рега Данило Олексійович – кандидат філологічних наук, викладач кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства ПНУ ім Василя Стефаника Івано-Франківської обл.
 498. Ботнаренко Наталія Михайлівна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства ПНУ ім Василя Стефаника Івано-Франківської обл.
 499. Мурейко Анна Борисівна – асистент кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства ПНУ ім Василя Стефаника Івано-Франківської обл.
 500. Мрачковська Галина Михайлівна – вчитель зарубіжної літератури СЗШ № 23 м. Львова
 501. Бойко Ірина Миколаївна – вчитель зарубіжної літератури СЗШ № 77 м. Львова
 502. Титаренко Ольга Олександрівна – вчитель зарубіжної літератури СЗШ № 34 м. Львова
 503. Марутяк Тетяна Миколаївна – вчитель зарубіжної літератури СЗШ № 82 м. Львова
 504. Семенина Оксана Зіновіївна – вчитель зарубіжної літератури, української мови та літератури АШ "Тривіта" (м.Львів)
 505. Стадник Лідія Степанівна – вчитель зарубіжної літератури СЗШ № 55 м. Львова
 506. Округ Віра Петрівна – вчитель зарубіжної літератури СЗШ № 91 м. Львова
 507. Каплій Юлія Михайлівна – учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Олександро-Калинівської школи Костянтинівського району Донецької області
 508. Дмитренко Марина Леонідівна – учитель, зарубіжної літератури Олександро-Калинівської школи Костянтинівського району Донецької області
 509. Крамаренко Марина Вікторівна – учитель, зарубіжної літератури Новоартемівського НВК Костянтинівського району Донецької області
 510. Бударєва Наталія Володимирівна – учитель, зарубіжної літератури Марківської ЗОШ Костянтинівського району Донецької області
 511. Сологуб Тетяна Василівна – учитель зарубіжної літератури Катеринівської ЗОШ Костянтинівського району Донецької області
 512. Іщенко Юлія Михайлівна – учитель зарубіжної літератури Іванопільської СЗОШ Костянтинівського району Донецької області
 513. Чикалова Оксана Григорівна – учитель зарубіжної літератури Катеринівської ЗОШ Костянтинівського району Донецької області
 514. Чечель Оксана Володимирівна – учитель зарубіжної літератури Миколаївського НВК Костянтинівського району Донецької області
 515. Панченко Поліна Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Зорянської СШ Костянтинівського району Донецької області
 516. Вихрова Людмила Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Тарасівського НВК Костянтинівського району Донецької області
 517. Гологурова Ольга Вікторівна – учитель зарубіжної літератури Білокузьминівської ЗОШ Костянтинівського району Донецької області
 518. Пересічна Лідія Михайлівна – учитель зарубіжної літератури Степанівської ЗОШ Костянтинівського району Донецької області
 519. Кривалова Юлія Григорівна – учитель зарубіжної літератури Іванопільської СЗОШ Костянтинівського району Донецької області
 520. Дороніна Аліса Вікторівна – учитель зарубіжної літератури Новодмитрівського НВК Костянтинівського району Донецької області
 521. Колесніченко Наталія Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Миколо-Полтавського НВК Костянтинівського району Донецької області
 522. Д’яченко Людмила Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури Куртівського НВК Костянтинівського району Донецької області
 523. Сорокіна Віта Сергіївна – учитель зарубіжної літератури Степанівської ЗОШ Костянтинівського району Донецької області
 524. Лобода Марія Олександрівна – учитель зарубіжної літератури Миколаївського НВК Костянтинівського району Донецької області
 525. Мазур Наталія Олександрівна – учитель зарубіжної літератури Новоартемівського Костянтинівського району Донецької області
 526. Рєпка Тетяна Олександрівна – учитель зарубіжної літератури Торського НВК Костянтинівського району Донецької області
 527. Герус Людмила Іванівна - вчитель-пенсіонер, м. Черкаси
 528. Зубкова Ірина Василівна - вчитель української мови, літератури та зарубіжної літератури Коломийської ЗОШ І-ІІ ст. N10
 529. Жураковська Тетяна Валеріївна, вчитель зарубіжної літератури Коломийської ЗОШ І-ІІІ ст. №5 ім. Т.Г.Шевченка
 530. Скостарєва Тетяна Іванівна – учитель біології Технічного ліцею Шевченківського р-ну м.Києва
 531. Бучма Алла Георгіївна – учитель зарубіжної літератури гімназії "Троєщина" м. Києва, учитель вищої категорії.
 532. Писар І.П. – вчитель початкових класів Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
 533. Гулінський В.М. – вчитель історії та правознавства Тальнівської  ЗОШ №2 Черкаської обл.
 534. Гончарук В.О. – вчитель початкових класів Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
 535. Довгань Н.М. – вчитель української мови та літератури Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
 536. Головецька Н.В. – вчитель української мови та літератури Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
 537. Медведенко В.В. – вчитель української мови та літератури Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
 538. Кравчук В.В. – вчитель української мови та літератури Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
 539. Макарова Ю.Л. – вчитель української мови та літератури Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
 540. Ряба В.І. – вчитель української мови та літератури Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
 541. Баранюк А.В. – вчитель української мови та  літератури Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
 542. Прилуцька О.М. – вчитель української мови та літератури, історії, Тальнівська ЗОШ №2 Черкаської обл.
 543. Травкіна  Н.О. – вчитель української мови та літератури, народознавства Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
 544. Горпинченко В.М. – вчитель іноземної мови Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
 545. Лавріненко М.Ю. – вчитель іноземної мови Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
 546. Слюсаренко В.Д. – вчитель іноземної мови Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
 547. Гаршин В.С. – вчитель іноземної мови Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
 548. Богомолова Ю.Д. – вчитель іноземної мови Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
 549. Гудзенко С.В. – вчитель іноземної мови, початкових класів, практичний психолог Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
 550. Харенко Г.В. – вчитель історії, правознавства Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл
 551. Власенко В.Д. – вчитель історії, правознавства Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
 552. Притула Б.Й. – вчитель математики Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
 553. Михайлова Н.М. – керівник оркестру Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
 554. Солошенко О.В. – вчитель початкових класів, обслуговуючої праці, географії Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
 555. Хороб Степан Іванович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
 556. Голод Роман Богданович – доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
 557. Мафтин Наталія Василівна – доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
 558. Піхманець Роман Володимирович – доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
 559. Баран Євген Михайлович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
 560. Вівчарик Наталія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
 561. Залевська Оксана Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
 562. Процюк Любов Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
 563. Процюк Степан Васильович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
 564. Чобанюк Вікторія Ярославівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
 565. Шевчук Лариса Тарасівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
 566. Денисенко Тетяна Василівна – учитель української мови та літератури гімназії "Троєщина", м. Київ
 567. Личианенко Тетяна Євгеніївна – учитель зарубіжної літератури Чернігівського ліцею № 32 (м.Чернігів).
 568. Турчина Світлана Леонідівна – учитель-методист художньої культури та зарубіжної літератури Славутицької загальноосвітньої школи № 3 Київської області
 569. Фокша Наталія Іллівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 21 (м. Біла Церква)
 570. Костенко Юлія Валеріївна – учитель зарубіжної літератури СШ № 16 м. Києва
 571. Шабаєва Лариса Георгіївна - учитель зарубіжної літератури гімназії "Троєщина" (м. Київ), старший учитель, учитель вищої категорії.
 572. Галамай Наталія Станіславівна - вчитель зарубіжної літератури СЗШ №87 м. Львова
 573. Сороківська Марія Іванівна - вчитель української мови та літератури СЗШ №87 м. Львова
 574. Шкоропаняк Марія Володимирівна - вчитель української мови та літератури СЗШ №87 м. Львова
 575. Стецик Ірина Богданівна - вчитель української мови та літератури СЗШ №87 м. Львова
 576. Олійник Роксолана Леонідівна - вчитель української мови та літератури СЗШ №87 м. Львова
 577. Климко Галина Іванівна - вчитель англійської мови СЗШ №87 м. Львова
 578. Островська Уляна Вікторівна - вчитель англійської мови СЗШ №87 м. Львова
 579. Катрич Наталія Ананівна - вчитель хімії СЗШ №87 м. Львова
 580. Федишин Ірина Ярославівна - вчитель початкових класів СЗШ № 87 м. Львова
 581. Галамай Анатолій Романович - кандидат наук, старший науковий співробітник, ст. н. с. ІГГГК НАНУ
 582. Горбаль Сергій Станіславович - батько учня 9 класу СЗШ № 2 м. Івано – Франківська
 583. Первак Олександр Петрович – учитель-методист зарубіжної літератури Бутовецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області.
 584. Сиротюк Валентина Володимирівна – учитель української мови і літератури Бутовецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області.
 585. Голюк Лариса Григорівна – учитель української мови і літератури та зарубіжної літератури Бутовецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області.
 586. Смірнова Ірина Олександрівна – учитель-методист зарубіжної літератури Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області.
 587. Неруш Ніна Олександрівна – учитель зарубіжної літератури Чернігівського ліцею № 22 (м.Чернігів)
 588. Мар'яш Ірина Миколаївна – вчитель зарубіжної літератури ЗОШ № 8 м. Коломиї Івано-Франківської обл.
 589. Самохвал Валентина Антонівна – учитель української мови та літератури Сутисківської СЗШ Тиврівського району Вінницької області, учитель – методист
 590. Іващенко Алла Олексіївна, учитель зарубіжної літератури Лутовинівської ЗОШ Козельщинського району Полтавської області
 591. Бевська Тетяна Вікторівна, учитель зарубіжної літератури ЗШ №28 м. Івано-Франківська
 592. Ємець Наталія Федорівна – вчитель української мови та літератури Шендерівського НВК, Черкащина
 593. Сахарова Єва Русланівна – курсант І курсу факультету підготовки фахівців органів досудового розслідування Національної академії внутрішніх справ (м. Київ)
 594. Боєвська Вікторія Петрівна – учитель української мови та літератури школи № 33 м. Краматорська Донецької обл.
 595. Лісутіна Валентина Павлівна – учитель російської мови та літератури, української мови та літератури, зарубіжної літератури школи № 33 м. Краматорська Донецької обл.
 596. Родіна-Коростильова Ірина Василівна – учитель російської мови та літератури, української мови та літератури, зарубіжної літератури школи № 33 м. Краматорська
 597. Гранкін Микита Олексійович – студент ІІ курсу факультету кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв.
 598. Супрун Максим Олегович – студент І курсу історичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
 599. Горбачова Світлана Олегівна – студентка ІІ курсу факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Національного університету харчових технологій (м.Київ)
 600. Керич Каріна Володимирівна – студентка ІІ курсу факультету кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв
 601. Фареник Анастасія Миколаївна – студентка ІІ курсу економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
 602. Хлинін Владислав Володимирович – студент ІІ курсу факультету кіно і телебачення Київського Національного університету культури і мистецтв (м.Київ)
 603. Федотова Дар'я Сергіївна – студентка ІІ курсу факультету "Лікувальна справа" Донецького національного медичного університету ім. М. Горького
 604. Перевишкова Анастасія Ігорівна – студентка І курсу факультету готельно-ресторанної справи Київського національного університету культури і мистецтв, Львівська філія
 605. Писаренко Карина Андріївна – студентка ІІ курсу ННІ іноземних мов Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького
 606. Зозуляк Єлизавета Михайлівна – студентка ІІ курсу факультету соціально-гуманітарних технологій Харківського національного університету "Харківський політехнічний інститут"
 607. Назаренко Марія Михайлівна – директор Лісівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівського району Черкаської області
 608. Бурковецька Тетяна Олександрівна – заступник директора з навчально-виховної роботи Лісівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівського району Черкаської області
 609. Бицюк Світлана Василівна – голова профспілкового комітету Лісівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівського району Черкаської області
 610. Жовнована Ніна Володимирівна – учитель української мови та літератури Лісівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівського району Черкаської області
 611. Бицуль Ольга Магомедівна – учитель німецької мови Лісівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівського району Черкаської області
 612. Павленко Тетяна Миколаївна – учитель англійської мови Лісівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівського району Черкаської області
 613. Величко Надія Сергіївна – учитель історії та правознавства Лісівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівського району Черкаської області
 614. Бойко Інна Юріївна – учитель математики Лісівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівського району Черкаської області
 615. Солодка Світлана Володимирівна – учитель фізики Лісівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівського району Черкаської області
 616. Кузьменко Олена Миколаївна – учитель інформатики Лісівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівського району Черкаської області
 617. Чорнобай Наталія Дмитрівна – учитель біології та хімії Лісівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівського району Черкаської області
 618. Корнієнко Сергій Володимирович – учитель фізичного виховання Лісівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівського району Черкаської області
 619. Слиновенко Віктор Володимирович – учитель захисту Вітчизни Лісівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівського району Черкаської області
 620. Величко Ольга Олексіївна – практичний психолог Лісівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівського району Черкаської області
 621. Окунєва Анастасія Олександрівна– студентка ІІ курсу факультету режесури і хореографії Київського університету культури і мистецтв
 622. Сімкін Давід Олександрович – студент ІІ курсу Навчально-наукового інституту економіки і управління Національного університету харчових технологій (м.Київ)
 623. Бановська Дар’я Костянтинівна – студентка І курсу факультету української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 624. Баранова Єлизавета Олександрівна – студентка IV курсу факультету торгівлі, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
 625. Кабак Дмитро Іванович – правозахисник, президент громадського фонду «Відкрита позиція» (Киргизстан), експерт ООН у сфері захисту прав людини (м. Київ)
 626. Дубель Володимир Ігорович – співак, артист групи «Double Life» (м.Київ)
 627. Дубель Михайла Ігорович – співак, артист групи «Double Life» (м.Київ)
 628. Дубель Лариса Володимирівна – працівник банку ПАТ «АРТЕМ-БАНК».
 629. Односум Наталія Володимирівна - студентка ΙV курсу факультету іноземної філології НПУ ім. М. П. Драгоманова (м. Київ).
 630. Федоренко Ірина Олександрівна - учитель зарубіжної літератури, гімназія "Троєщина" м.Київ
 631. Новиков Анатолій Олександрович – професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
 632. Дятленко Тетяна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
 633. Привалова Світлана Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
 634. Цінько Світлана Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного університету імені Олександра Довженка
 635. Гриневич Володимир Йосипович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
 636. Гоголь Наталія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
 637. Кухарчук Ірина Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
 638. Баранник Наталія Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
 639. Земка Олександр Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
 640. Клейменова Тетяна В'ячеславівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
 641. Чайка Олена Миколаївна – асистент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
 642. Гричаник Наталія Іванівна – асистент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
 643. Кушнєрьова Марина Олександрівна – асистент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
 644. Моргун Марина Олександрівна - студентка 4-ого курсу факультету іноземної філології (спеціальність "Англійська, українська мови та зарубіжна література") НПУ ім. М. П. Драгоманова (м. Київ)
 645. Адамчук Надія Василівна – директор Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 646. Паламарчук Наталія Дмитрівна – заступник директора з виховної роботи Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 647. Мєлєєва Ольга Вікторівна – учитель інформатики Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 648. Маншина Алла Іванівна – учитель української мови і літератури Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 649. Мартинюк Галина Іванівна – учитель української мови і літератури Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 650. Галіцька Ольга Іванівна – учитель німецької, української мови і літератури Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 651. Площинська Лариса Дмитрівна – бібліотекар, учитель української мови і літератури Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 652. Мазяр Людмила Олександрівна – учитель історії і правознавства Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 653. Остапчук Наталія Олександрівна – учитель початкових класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 654. Остапчук Віра Василівна – учитель початкових класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 655. Шокот Людмила Василівна – учитель початкових класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 656. Боровик Роза Леонідівна – учитель початкових класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 657. Подлюк Наталія Григорівна – учитель історії Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 658. Кравчук Тетяна Григорівна – вихователь Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 659. Наконечна Оксана Василівна – учитель зарубіжної літератури Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 660. Мордюк Людмила Панасівна – психолог Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 661. Охота Оксана Миколаївна – учитель англійської мови Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 662. Грінченко Ірина Павлівна – учитель англійської мови Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 663. Костанецька Марина Юріївна – вихователь Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 664. Билина Алла Василівна – учитель англійської мови Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 665. Процюк Тетяна Вікторівна – учитель початкових класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 666. Петляк Юлія Петрівна – мати учня 10 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 667. Соломонюк Наталія Олександрівна – мати учня 6 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 668. Старинець Людмила Іванівна – мати учениці 4 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 669. Лаба Олена Григорівна – мати учня 8 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 670. Прокопишина Мирослава Григорівна – мати учнів 8 та 11 класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 671. Худякова Ірина Григорівна – мати учнів 4 і 8 класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 672. Веселовська Інна Іванівна – мати учня 11 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 673. Чижова Алла Вікторівна – мати учнів 1, 3, 5, 7, 9, 11 класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 674. Шушмаркін Ігор Іванович – батько учениці 4 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 675. Миронець Оксана Леонідівна – мати учня 3 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 676. Шушмаркін Богдан Іванович – батько учениці 4 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 677. Мартинюк Іван Іванович – батько учня 5 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 678. Стопнюк Сергій Володимирович – батько учнів 2, 8 класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 679. Каменюк Наталія Олександрівна – мати учнів 4 та 10 класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 680. Грінченко Тетяна Миколаївна – мати учениці 5 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 681. Анусіна Оксана Михайлівна – мати учениці 8 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 682. Колесник Леся Миколаївна – мати учениці 8 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 683. Нестерчук Анжела Вікторівна – мати учениці 5 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 684. Бондарчук Ольга Василівна - мати учениці 6 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 685. Котік Катерина Миколаївна – мати учня 6 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 686. Василевський Дмитро Васильович – батько учениці 6 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 687. Макуш Олег Григорович – батько учнів 3, 4, 11 класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 688. Петляк Віктор Васильович – батько учениці 11 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 689. Галиш Оксана Іванівна – мати учня 8 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 690. Ковтонюк Руслана Володимирівна – мати учнів 5, 9 класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 691. Трофимчук Юлія Валеріївна – мати учня 7 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 692. Дорофій Оксана Анатоліївна – мати учня 10 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 693. Коломієць Надія Амандурдиївна – мати учня 10 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 694. Вербич Тетяна Іванівна – мати учня 11 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 695. Нестичук Тетяна Михайлівна – мати учениці 11 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 696. Романюк Наталія Миколаївна – мати учнів 4, 9 класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 697. Старостюк Альона Григорівна – мати учениці 6 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 698. Савкевич Алла Іванівна – мати учнів 5, 9 класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 699. Чижова Тетяна Дмитрівна – мати учнів 1, 9 класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 700. Савчук Наталія Олександрівна – мати учня 9 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
 701. Мацкевич Лариса – учитель зарубіжної літератури з 30-річним педагогічним стажем Фастівської ЗОШ І-ІІІ ст. (м. Фастів Київської обл.)
 702. Ніколаєнко Віта Валентинівна - доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології НПУ імені Драгоманова
 703. Бегар Оксана - студентка ІІІ курсу факультету іноземної філології спеціальності "Іспанська, англійська мови і зарубіжна література" НПУ ім. М.П.Драгоманова
 704. Грищенко Тетяна – студентка ІІІ курсу факультету іноземної філології спеціальності "Іспанська, англійська мови і зарубіжна література" НПУ ім. М.П.Драгоманова
 705. Рибалко Олександра – студентка ІІІ курсу факультету іноземної філології спеціальності "Іспанська, англійська мови і зарубіжна література" НПУ ім. М.П.Драгоманова
 706. Євтушенко Лєна – студентка ІІІ курсу факультету іноземної філології спеціальності "Іспанська, англійська мови і зарубіжна література" НПУ ім. М.П.Драгоманова
 707. Василенко Анастасія – студентка ІІІ курсу факультету іноземної філології спеціальності "Іспанська, англійська мови і зарубіжна література" НПУ ім. М.П.Драгоманова
 708. Голуб Юлія Володимирівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 709. Бадьон Марія Андріївна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 710. Корніюк Богдана Федорівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 711. Шесьак Олена Сергіївна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 712. Величко Юлія Ігорівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 713. Мельник Аліна Сергіївна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 714. Сиротенко Вікторія Валеріївна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 715. Хода Віталіна Віталіївна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 716. Семерджи Лідія Максимівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 717. Ізатова Вікторія Абдулівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 718. Жук Ганна Володимирівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 719. Мірончук Катерина Геннадіївна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 720. Палаш Альона Олегівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 721. Терещенко Марина Юріївна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 722. Щербак Оксана Андріївна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 723. Омельченко Юлія Євгеніївна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 724. Горбатюк Наталія Степанівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 725. Дудка Інна Сергіївна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 726. Рожанська Олена Ігорівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 727. Юрковська Оксана Володимирівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 728. Вдовиченко Катерина Володимирівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 729. Покрасюк Антоніна Анатоліївна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 730. Катала Катерина Володимирівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 731. Самоха Юлія Миколаївна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 732. Оропай Вікторія Юріївна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 733. Горлач Поліна Анатоліївна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 734. Кирда Юлія Олександрівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 735. Боровик Катерина Олегівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 736. Артеменко Марина Олександрівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
 737. Мельників Ростислав Володимирович - кандидат філологічних наук, доцент, член Національної спілки письменників України, член Національної спілки журналістів України, завідувач кафедри української і світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
 738. Химера Наталя Володимирівна – завідувач навчальної лабораторії методики викладання зарубіжної літератури КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти"
 739. Машовець Маргарита Петрівна – учитель зарубіжної літератури, ліцей "Гранд" (м.Київ)
 740. Іванченко Людмила Миколаївна – учитель зарубіжної літератури, ліцей "Гранд" (м. Київ)
 741. Колюченко Олена Анатоліївна – учитель української мови та літератури, ліцей "Гранд" (м.Київ)
 742. Горецька Ірина Йосипівна – учитель української мови та літератури, ліцей "Гранд" (м.Київ)
 743. Ващенко Марія Олександрівна – вчитель іноземної мови і зарубіжної літератури, мати 2 учнів, м. Козятин Вінницької обл.
 744. Токарчук Ліана Павлівна – вчитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. Вінницька обл., Тиврівський р-н, смт Сутиски, вчитель вищої категорії
 745. Тяпкова Ольга Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури Чернігівського ліцею №22 (м. Чернігів)
 746. Квасниця Світлана Іванівна – старший учитель зарубіжної літератури, Івано-Франківської ЗШ №28
 747. Волкова Ірина Петрівна – старший учитель зарубіжної літератури Івано-Франківської ЗШ №28
 748. Дмитрук Ірина Василівна – старший учитель української мови Івано-Франківської ЗШ №28
 749. Кулява Надія Степанівна – старший учитель голова МО вчителів української мови та літератури та зарубіжної літератури Івано-Франківської ЗШ №28
 750. Сідельник Оксана Михайлівна – вчитель зарубіжної літератури Новопразької загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів №2, сел. Нова Прага Кіровоградської області.
 751. Гуменюк Світлана Василівна – учитель української мови і літератури гімназії "Троєщина" м.Києва
 752. Полякова Алла Анатоліївна – кандидат філологічних наук (м. Парма, Італія)
 753. Красавіна Валентина Василівна – доцент, кандидат філологічних наук, доцент  Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка
 754. Муслієнко Олена В'ячеславівна – викладач кафедри української та світової літератури Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.
 755. Зінчук Ніна Петрівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 151 (м.Київ)
 756. Сарана Валентина Петрівна – директор Колодистенської ЗОШ І-ІІІ ст Тальнівського району Черкаської обл.
 757. Моключенко Олександра Василівна – учитель української мови і літератури Колодистенської ЗОШ І-ІІІ ст Тальнівського району Черкаської обл.
 758. Олійник Вікторія Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Колодистенської ЗОШ І-ІІІ ст Тальнівського району Черкаської обл.
 759. Кулинич Людмила Миколаївна – учитель математики Колодистенської ЗОШ І-ІІІ ст Тальнівського району Черкаської обл.
 760. Олійник Ірина Іванівна – учитель англійської мови Колодистенської ЗОШ І-ІІІ ст Тальнівського району Черкаської обл.
 761. Білецька Людмила Анатоліївна – учитель початкових класів Колодистенської ЗОШ І-ІІІ ст Тальнівського району Черкаської обл.
 762. Поліщук Любов Василівна – учитель початкових класів Колодистенської ЗОШ І-ІІІ ст Тальнівського району Черкаської обл.
 763. Ткаченко Надія Володимирівна – учитель початкових класів Колодистенської ЗОШ І-ІІІ ст Тальнівського району Черкаської обл
 764. Гайшук Тетяна Володимирівна – учитель фізкультури Колодистенської ЗОШ І-ІІІ ст Тальнівського району Черкаської обл.
 765. Пономаренко Ольга Михайлівна – учитель біології та географії Колодистенської ЗОШ І-ІІІ ст Тальнівського району Черкаської обл.
 766. Ткаченко Наталія Іванівна – учитель хімії Колодистенської ЗОШ І-ІІІ ст Тальнівського району Черкаської обл.
 767. Бондаренко Галина Михайлівна – учитель фізики Колодистенської ЗОШ І-ІІІ ст Тальнівського району Черкаської обл.
 768. Берегова Ніна Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури гімназії "Діалог" (м. Київ)
 769. Павлова Світлана Вікторівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 215 (м. Київ)
 770. Ляховенко Ольга Миколаївна – учитель зарубіжної літератури СШ № 17 (м.Київ)
 771. Луценко Анна Анатоліївна –  учитель зарубіжної літератури СШ № 246
 772. Варченко Світлана Михайлівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 248 (м. Київ)
 773. Москаленко Валентина Павлівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 45 (м. Київ)
 774. Домельченко Марія Олексіївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 270 (м. Київ)
 775. Шевчук Лариса Миколаївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 235 ім. В.Чорновола
 776. Лисенко Оксана Василівна – учитель української мови та літератури НВК № 167 (спеціалізована школа І ступеня – гімназія) (м. Київ)
 777. Суслова Вікторія Михайлівна – учитель зарубіжної літератури та психолог НВК № 167 (м. Київ)
 778. Моренко Світлана Іванівна – учитель української мови та літератури НВК № 167 (м. Київ)
 779. Коломієць Ніна Олексіївна –  учитель української мови та літератури НВК № 167 (м. Київ)
 780. Винниченко Людмила Сергіївна – учитель української мови та літератури НВК № 167 м. Києва
 781. Бондаренко Ольга – учитель зарубіжної літератури НВК № 167 м. Києва
 782. Топчій Світлана Дмирівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 9 м. Бровари
 783.  Вовк Тамара Іванівна –  учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 9 м. Бровари
 784. Шафранова Анна В'ячеславівна –  учитель зарубіжної літератури ліцею № 144 м. Києва
 785. Лагуш Людмила Андріївна – учитель зарубіжної літератури ліцею № 144 м. Києва
 786. Герсон Ірина Ігорівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 74 (м. Київ)
 787. Вельбовець Людмила Володимирівна – учитель зарубіжної літератури СШ № 220 (м. Київ)
 788. Демура Віра Михайлівна, с. Смільчинці Лисянського району, Черкаської обл.
 789. Носкова Олена Володимирівна – учитель української мови і літератури СЗШ № 22 м. Кременчука Полтавської обл.
 790. Омельченко Лариса Іванівна ­ учитель зарубіжної літератури ліцею №11 м. Кременчука Полтавської обл.
 791. Юраш Наталія Леонідівна – учитель зарубіжної літератури ліцею №30 м. Кременчука Полтавської обл.
 792. Руденко Валентина Миколаївна – учитель зарубіжної літератури ліцею №30 м. Кременчука Полтавської обл.
 793. Скиба Ірина Миколаївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 26 м. Кременчука Полтавської обл.
 794. Шишко Наталія Іванівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ №8 м. Кременчука Полтавської обл.
 795. Онищенко Ольга Василівна – учитель зарубіжної літератури колегіуму № 25 м. Кременчука Полтавської обл.
 796. Кушнір Жанна Миколаївна – учитель зарубіжної літератури гімназії №6 м. Кременчука Полтавської обл.
 797. Облапенко Ірина Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури ліцею №4 м. Кременчука Полтавської обл.
 798. Саражин Оксана Михайлівна – учитель української мови та літератури СЗШ № 28 м. Кременчука Полтавської обл.
 799. Артеменко Наталія Іванівна – учитель української мови та літератури СЗШ № 28 м. Кременчука Полтавської обл.
 800. Дивинська Світлана Миколаївна – учитель української мови та літератури СЗШ № 28 м. Кременчука Полтавської обл.
 801. Івченко Анатолій Олександрович – доцент, кандидат філологічних наук, директор "Видавництва Урбіно", м. Львів
 802. Новохатна Дарія Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури, директор КЗО Фінансово-економічного ліцею (м. Дніпро)
 803. Мітіна Олена Петрівна – мати учениці 10 класу Фінансово-економічного ліцею (м. Дніпро)
 804. Редько Євген Олександрович - кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, член Харківського історико-філологічного товариства
 805. Мешкова Ганна Вікторівна - студентка магістратури університету імені Йоганна Гутенберга, м. Майнц (Німеччина), напрямок підготовки "Конференцпереклад"
 806. Савченко Оксана Михайлівна - старший викладач кафедри української літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, пед. стаж 28 років, із них 23 - у ХНПУ ("Українська література ХХ століття", "Історія літературної критики", "Історія драматургії і театру", "Усна народна творчість", "Теорія літератури", "Актуальні проблеми дослідження літературного процесу", "Методика викладання української літератури в школі".
 807. Пригродська Світлана Богданівна – викладач української мови та літеретури Коломийської ЗОШ № 5 м. Коломиї Івано-Франківської обл.
 808. Мітін Андрій Геннадійович – директор ТОВ "Базис", м. Київ
 809. Клименко Ганна Миколаївна – мати учня 10 класу Старомлинівської школи № 2 Великоновоселківського району Донецької області
 810. Клименко Володимир Віталійович – пенсіонер, с. Старомлинівка Великоновоселківського району Донецької області
 811. Голюк Тетяна Вікторівна – учитель української мови Бутовецької школи Старокостянтинівського р-ну Хмельницької області
 812. Шмирко Ірина Вікторівна – учитель зарубіжної літератури НВК № 4 м. Добропілля Донецької області.
 813. Бавикіна Людмила Дмитрівна – учитель зарубіжної літератури НВК № 4 м. Добропілля Донецької області.
 814. Томчук Світлана Василівна – учитель зарубіжної літератури НВК № 4 м. Добропілля Донецької області.
 815. Мамонова Світлана Миколаївна – учитель зарубіжної літератури НВК № 4 м. Добропілля Донецької області.
 816. Кухар Олена Сергіївна – учитель зарубіжної літератури НВК № 4 м. Добропілля Донецької області.
 817. Антипенко Любов Іванівна – учитель зарубіжної літератури НВК № 7 м. Добропілля Донецької області.
 818. Ященко Лариса Дмитрівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ №10 м. Білицьке Донецької області.
 819. Прокопенко Лариса Андріївна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ №15 м. Білозерське Донецьокї області.
 820. Платова Оксана Іванівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ-інтернат м. Добропілля Донецької області.
 821. Личманенко Тетяна Євгенівна - учитель зарубіжної літератури ліцею №22 м. Чернігова
 822. Неруш Ніна Олександрівна - учитель зарубіжної літератури ліцею №22 м. Чернігова
 823. Піддубний Микола Адамович - методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів Рівненського ОІППО
 824. Бійчук Галина Леонідівна - старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, Інститут педагогіки НАПН України
 825. Алмасова Ольга Анатоліївна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 826. Бабій Лариса Павлівна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 827. Бельська Наталя Сергіївна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 828. Бочуля Галина Іванівна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 829. Войчук Галина Опанасівна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 830. Временко Людмила Анатоліївна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 831. Гойда Жанна Миколаївна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 832. Котецька Оксана Миколаївна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 833. Магеляс Тетяна Іванівна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 834. Музика Аліна Павлівна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 835. Начичко Леся Миколаївна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 836. Павлюк Зінаїда Миколаївна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 837. Рибчинська Людмила Василівна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 838. Сірик Ірина тимофіївна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 839. Слободян Ганна Сергіївна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 840. Статкевич Оксана Миколаївна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 841. Стрельбіцька Марина Михайлівна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 842. Трохимчук Олеся Петрівна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 843. Гавриленко Наталя Юріївна - учитель музичного мистецтва спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 844. Іванюк Наталя Василівна - учитель-логопед спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 845. Біла Тетяна Василівна - учитель української мови та літератури спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 846. Гладун Алла Іванівна - учитель української мови та літератури спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 847. Драчук Наталія Василівна - учитель української мови та літератури спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 848. Заєць Вікторія Борисівна - учитель української мови та літератури спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 849. Трімасова Оксана Степанівна - учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 850. Хоманець Наталія Іванівна - учитель української мови та літератури спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 851. Гречух Оксана Василівна - учитель зарубіжної літератури спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 852. Процай Ірина Іванівна - заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель зарубіжної літератури спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 853. Ємельянова Катерина Іванівна - заступник директора з навчально-виховної роботи спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 854. Ксьондз Руслана Олексіївна - завідувачка бібліотекою спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 855. Кушнірчук Анна Миколаївна - педагог-організатор, учитель історії спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
 856. Сваричевська Світлана Володимирівна - учитель української мови та літератури НВК № 6 м. Хмельницького
 857. Нагорна Надія Святославівна - учитель української мови та літератури НВК № 6 м. Хмельницького
 858. Коновал Ірина Вікторівна - учитель української мови та літератури НВК № 6 м. Хмельницького
 859. Кіт Галина Романівна - учитель української мови та літератури НВК № 6 м. Хмельницького
 860. Бресь Наталія Іллівна - учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури НВК № 6 м. Хмельницького
 861. Мазур Олена Анатоліївна - учитель зарубіжної літератури НВК № 6 м. Хмельницького
 862. Губай Світлана Василівна - учитель української мови та літератури НВК № 6 м. Хмельницького
 863. Висоцька Людмила Романівна – мати учня 3 класу НВК № 6 м. Хмельницького
 864. Примаченко Римма Віталіївна - вчитель зарубіжної літератури Бородянської СЗОШ І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням окремих предметів Київської області
 865. Зеленюк Марина Анатолієвна – кандидат біологічних наук, м. Дніпро.
 866. Сергієнко Антоніна Антонівна - завідувач кафедри гуманітарної освіти Дніпропетровського обласного інституту пілядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук
 867. Ольга Криворотенко  - вчитель української мови та літератури КЗ Ганнівський НВК Верхньодніпровського району Дніпропетровської області
 868. Гриценко Олена Григорівна, вчитель зарубіжної літератури Мироцької ЗОШ І-ІІ ступенів Києво-Святошинського району Київської області
 869. Вишневська Галина Ярославівна - вчитель зарубіжної літератури Бродівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Львівської обл.
 870. Тиндикевич Ірина Володимирівна – Костопільська загальноосвітня школа І -ІІІ ст.№ 6 Рівненської обл.
 871. Звершховська Ірина Ігорівна – вчитель зарубіжної літератури спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 82 ім. Т.Г.Шевченка Шевченківського району м. Києва
 872. Баглай Мар'яна Любомирівна – студентка IV курсу факультету філології спеціальності «Філологія (українська мова та література)» Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Івано-Франківської обл.
 873. Данилко Людмила Володимирівна – учитель зарубіжної літератури Переяслав-Хмельницької ЗОШ І-ІІІст. № 5
 874. Цукрова Олена Леонідівна – учитель зарубіжної літератури Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №5 м.Сміла Черкаської обл.
 875. Томчук Тетяна Олександрівна – учитель зарубіжної літератури вищої категорії, вчитель-методист, ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Ківерці Волинської обл.
 876. Пекун Надія Андріївна - учитель зарубіжної літератури з 27- річним стажем,  директор Великостидинської ЗОШ І-ІІ ст. Костопільського р-ну Рівненської обл.
 877. Панова Світлана – учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 15 м. Черкаси
 878. Федорович Наталія Миколаївна – директор Самострілівського НВК Рівненської області, учитель української мови, української та зарубіжної літератури
 879. Черуха Ірина Володимирівна - учитель української мови та літератури Рівненської ЗОШ І-ІІІ ступенів №8
 880. Собко Ольга Петрівна – учитель української мови та літератури НВК № 7 м. Хмельницького
 881. Горенко Ольга Миколаївна – учитель української мови та літератури Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.
 882. Кундельська Наталія Дмитрівна – учитель української мови та літератури Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.
 883. Івануна Неллі Володимирівна – учитель зарубіжної літератури Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.
 884. Заремба Світлана Петрівна – учитель української мови та літератури Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.
 885. Поперечна Леся Юріївна – учитель української мови та літератури Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.
 886. Гаюр Людмила Юхимівна – учитель української мови та літератури Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.
 887. Софійчук Галина Калениківна – учитель української мови та літератури Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.
 888. Федорчук Лідія Іванівна – учитель української мови та літератури Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.
 889. Гуцалюк Оксана Романівна – учитель української мови та літератури Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.
 890. Кундельський Дмитро Валерійович – учитель історії СЗОШ № 6 міста Хмельницького.
 891. Тригуба Наталія Михайлівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 ім. В. Чорновола м. Хмельницького
 892. Добровольська Майя Миколаївна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 ім. В. Чорновола м. Хмельницького
 893. Дригула Марія Степанівна – учитель української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 ім. В. Чорновола м. Хмельницького
 894. Підмурняк Марія Степанівна – учитель української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 ім. В. Чорновола м. Хмельницького
 895. Майданюк Ганна Володимирівна – учитель української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 ім. В. Чорновола м. Хмельницького
 896. Степанова Світлана Миколаївна – учитель української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 ім. В. Чорновола м. Хмельницького
 897. Баран Людмила Володимирівна – учитель української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 ім. В. Чорновола м. Хмельницького
 898. Фіщук Ольга Василівна – учитель української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 ім. В. Чорновола м. Хмельницького
 899. Баля Сніжана Анатоліївна – учитель української мови та літератури НВО № 5 ім. С. Єфремова м. Хмельницького.
 900. Добровольська Оксана Василівна – учитель української мови та літератури НВО № 5 ім. С. Єфремова м. Хмельницького.
 901. Кальмучина Вікторія Володимирівна – учитель української мови та літератури НВО № 5 ім. С. Єфремова м. Хмельницького.
 902. Кунділовська Тетяна Валеріївна – учитель української мови та літератури НВО № 5 ім. С. Єфремова м. Хмельницького.
 903. Савчук Оксана Володимирівна – учитель української мови та літератури, заступник директора з науково-методичної роботи НВО № 5 ім. С. Єфремова м. Хмельницького.
 904. Тернецька Майя Ананіївна – учитель української мови та літератури НВО № 5 ім. С. Єфремова м. Хмельницького.
 905. Хрущ Алла Іванівна – учитель української мови та літератури НВО № 5 ім. С. Єфремова м. Хмельницького.
 906. Щерба Людмила Миколаївна – учитель української мови та літератури НВО № 5 ім. С. Єфремова м. Хмельницького.
 907. Кам'янецька Тамара Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури НВО № 5 ім. С. Єфремова м. Хмельницького.
 908. Мельченко Антоніна Спартаківна – учитель зарубіжної літератури НВО № 5 ім. С. Єфремова м. Хмельницького.
 909. Паламарчук Валентина Костянтинівна – учитель зарубіжної літератури, заступник директора з навчально-виховної роботи НВО № 5 ім. С. Єфремова м. Хмельницького.
 910. Панченко Людмила Василівна - учитель української мови і літератури технічного ліцею м. Кам'янського Дніпропетровської обл., керівник міського МО вчителів української мови і літератури
 911. Савчук Валентина Михайлівна – учитель зарубіжної літератури ліцею №208 м.Києва
 912. Захарчук Наталія Миколаївна - учитель зарубіжної літератури, Хмельницький колегіуму імені Володимира Козубняка
 913. Ченаш Олена Павлівна - учитель зарубіжної літератури Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка.
 914. Демчишина Зоя Федорівна - учитель зарубіжної літератури Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка.
 915. Вусатюк Оксана Миколаївна - учитель зарубіжної літератури Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.
 916.  Дзюбій Катерина Вікторівна - учитель історії Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.
 917. Зельська Юлія Станіславівна - учитель історії Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.
 918.  Антонова Оксана Григорівна - учитель історії Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.
 919.  Івасюк Тетяна Миколаївна - учитель української мови та літератури гімназії № 2 м Хмельницького.
 920. Сивицький Олег Едуардович – директор , учитель української мови та літератури школи № 12 м. Хмельницького
 921. Мадера Тетяна Петрівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель української мови та літератури школи № 12 м. Хмельницького.
 922. Списак Наталія Андріївна – учитель зарубіжної літератури школи № 12 м Хмельницького.
 923. Арькова Тетяна Григорівна – учитель зарубіжної літератури школи № 12 м Хмельницького.
 924. Костюк Світлана Дмитрівна – учитель української мови та літератури школи № 12 м. Хмельницького.
 925. Добровольська Тамара Володимирівна - учитель української мови та літератури школи № 12 м. Хмельницького.
 926. Карпенко Оксана Іванівна – учитель української мови та літератури школи № 12 м. Хмельницького.
 927. Думанська Олена Семенівна – учитель української мови та літератури школи № 12 м. Хмельницького.
 928. Курос Раїса Олексіївна – учитель української мови та літератури школи № 12 м. Хмельницького.
 929. Гашук Емілія Олексіївна – учитель української мови та літератури школи № 12 м. Хмельницького.
 930. Чубенко Світлана Петрівна – учитель української мови та літератури школи № 12 м. Хмельницького.
 931. Маціяко Валентина Єгорівна - учитель української мови та літератури НВК-ліцею № 100 м. Дніпра.
 932. Верескун Руслана Петрівна - учитель української мови та літератури, заступник директора ЧНВК № 10, м. Червоноград Львівської обл.
 933. Хоменко Людмила Никанорівна - учитель української мови та літератури Жовтоводської гуманітарної гімназії ім. Лесі Українки, м. Жовті Води Дніпропетровської обл.
 934. Коржова Наталiя Борисiвна - учитель української мови та лiтератури школи-iнтернату I-II ступенiв № 11 м. Києва
 935. Світличний Олександр Вікторович – юрист, батько двох дітей початкових класів, м. Чорноморськ Одеської обл.
 936. Ткачук Олена Станіславівна –  пенсіонерка по інвалідності, колишній бухгалтер, магістр управління, м. Умань Черкаської обл.
 937. Васьків Петро Іванович – пенсіонер, дідусь п'яти онуків, м. Львів
 938. Діброва Наталія Миколаївна - учитель зарубіжної літератури Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка
 939. Поліщук Емілія Цезарівна - учитель української мови та літератури НВК № 9 м. Хмельницького
 940. Дашкевич Майя Вiкторiвна - учитель зарубіжної літератури спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Хмельницького
 941. Толмачова Галина Василiвна - учитель зарубіжної літератури спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Хмельницького
 942. Ілюсь Світлана Володимирівна - учитель української мови та літератури спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Хмельницького
 943. Ткачук Галина Григорiвна - учитель української мови та літератури спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Хмельницького
 944. Мельник Марiя Василiвна - учитель української мови та літератури спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Хмельницького
 945. Гарiєвська Зiнаїда Володимирiвна - учитель української мови та літератури спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Хмельницького
 946. Флiнта Катерина Василiвна - учитель української мови та літератури спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Хмельницького
 947. Горєлова Галина Федорiвна - учитель зарубіжної літератури спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Хмельницького
 948. Басова Наталiя Пантелеймонiвна - учитель зарубіжної літератури спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Хмельницького
 949. Курило Олег Романович – батько трьох малолітніх дітей, м.Тернопіль
 950. Тригубчак Олександра Володимирівна – батько трьох малолітніх дітей, м.Тернопіль
 951. Вовчук Богдан Іванович, веб-розробник, колишній викладач Могилів-Подільського монтажно-економічного коледжу, м. Могилів-Подільський Вінницької обл.
 952. Коваль Лілія Миколаївна, Брошнів-Осада Івано-Франківскої обл., працюю в Польщі
 953. Бойко Ірина Миколаївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 77 м. Львова
 954. Черняхівська Наталя Миронівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 65 м. Львова
 955. Цимбалюк Наталя Йосипівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 65 м. Львова
 956. Гринчук Надія Богданівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 65 м. Львова
 957. Казімірчук Надія Миколаївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 60 м. Львова
 958. Тимощук Любов Стефанівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 92 м. Львова
 959. Король Галина Сергіївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 41 м. Львова
 960. Врублевська А.П. – учитель зарубіжної літератури Львівської правничої гімназії (м.Львів)
 961. Платниш Наталія Василівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 100 м. Львова
 962. Боднар Іванна Зіновіївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 22 м. Львова
 963. Харатинович М.В. – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 97 м. Львова
 964. Очеретна Марія Омелянівна – учитель зарубіжної літератури ССЗШ № 81 м. Львова
 965. Бернар Олена Іванівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 44 м. Львова
 966. Перестюк Степанія Іванівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 57 м. Львова
 967. Кулик Марія Андріївна – учитель зарубіжної літератури Львівської гімназії "Престиж" (м.Львів)
 968. Сізова Наталія Борисівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 20 м. Львова
 969. Округ Віра Петрівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 91 м. Львова
 970. Фесюк Людмила Миколаївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 91 м. Львова
 971. Скільська Тетяна Володимирівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 91 м. Львова
 972. Пшеченко Вікторія Петрівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ №1 Сихівського р-ну м. Львова
 973. Супрович Оксана Вікторівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ №1 Сихівського р-ну м. Львова
 974. Михальченко Тамара Андріївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ №13 Сихівського р-ну м. Львова
 975. Яворська Оксана Михайлівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ №13 Сихівського р-ну м. Львова
 976. Якимович Стефанія Ярославівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ №13 Сихівського р-ну м. Львова
 977. Цимбал Марина Іванівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 32 Сихівського р-ну м. Львова
 978. Скубенко Світлана Іванівна  – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 32 Сихівського р-ну м. Львова
 979. Левіна Людмила Олександрівна – учитель зарубіжної літератури ЛСШ № 69 Сихівського р-ну м. Львова
 980. Марченко Ірина Михайлівна – учитель зарубіжної літератури ЛСШ № 69 Сихівського р-ну м. Львова
 981. Семираз Марія Михайлівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 72 Сихівського р-ну м. Львова
 982. Торчилкіна Тамара Дмитрівна  – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 72 Сихівського р-ну м. Львова
 983. Гузар Інна Євгенівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 73 Сихівського р-ну м. Львова
 984. Коваль Світлана Михайлівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 73 Сихівського р-ну м. Львова
 985. Пасічник Діна Антонівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 73 Сихівського р-ну м. Львова
 986. Петріщева Тетяна Олексіївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 84 Сихівського р-ну м. Львова
 987. Іванова Ніна Олександрівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 86 Сихівського р-ну м. Львова
 988. Маслак Вікторія Миколаївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 86 Сихівського р-ну м. Львова
 989. Кузик Олена Михайлівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 86 Сихівського р-ну м. Львова
 990. Богаченко Олена В’ячеславівна – учитель зарубіжної літератури ССЗШ № 93 Сихівського р-ну м. Львова
 991. Макарчук Ніна Андріївна  – учитель зарубіжної літератури ССЗШ № 93 Сихівського р-ну м. Львова
 992. Одинцова Тетяна Геннадіївна – учитель зарубіжної літератури ССЗШ № 93 Сихівського р-ну м. Львова
 993. Кірюхіна Олена Юріївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 95 Сихівського р-ну м. Львова
 994. Мельник Ольга Андріївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ №96 Сихівського р-ну м. Львова
 995. Дулиш Олена Юріївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ №96 Сихівського р-ну м. Львова
 996. Веселяк Оксана Степанівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ  №96 Сихівського р-ну м. Львова
 997. Верещинська Світлана Вікторівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ №98 Сихівського р-ну м. Львова
 998. Косьмина Марта Олексіївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ №98 Сихівського р-ну м. Львова
 999. Глушко Юлія Романівна – учитель німецької мови СЗШ №98 Сихівського р-ну м. Львова
 1000. Гавриляк Наталія Михайлівна – учитель зарубіжної літератури НВК «Школа- садок «Софія» Сихівського р-ну м. Львова
 1001. Ярема Наталія Омелянівна – учитель зарубіжної літератури НВК «Школа- садок «Софія» Сихівського р-ну м. Львова
 1002. Бузинар Катерина Дмитрівна – учитель зарубіжної літератури НВК«Школа-ліцей «Оріяна» Сихівського р-ну м. Львова
 1003. Ємець Наталія Василівна – учитель зарубіжної літератури НВК«Школа-ліцей «Оріяна» Сихівського р-ну м. Львова
 1004. Новохатко Наталія Володимирівна – учитель зарубіжної літератури НВК«Школа-ліцей «Оріяна» Сихівського р-ну м. Львова
 1005. Ухніцький Іван Ярославович – учитель зарубіжної літератури НВК«Школа-гімназія «Сихівська» Сихівського р-ну м. Львова
 1006. Гринько Іванна Василівна – учитель зарубіжної літератури НВК «Школа-гімназія «Сихівська» Сихівського р-ну м. Львова
 1007. Дземко Людмила Борисівна – учитель зарубіжної літератури НВК «Школа-гімназія «Сихівська» Сихівського р-ну м. Львова
 1008. Дяків Оксана Василівна – учитель зарубіжної літератури НВК «Школа-гімназія «Сихівська» Сихівського р-ну м. Львова
 1009. Кумечко Іванна Ярославівна – учитель зарубіжної літератури НВК «Школа-гімназія «Сихівська» Сихівського р-ну м. Львова
 1010.  Семенина Оксана Зіновіївна – учитель зарубіжної літератури авторської школи «Тривіта» Сихівського р-ну м. Львова
 1011. Яремчишин Галина Михайлівна – учитель зарубіжної літератури гімназії Бл. Кл. Шептицького Сихівського р-ну м. Львова
 1012. Степанова Людмила Григорівна – учитель зарубіжної літератури гімназії «Братів Ізраїлю» Сихівського р-ну м. Львова
 1013. Задорожня Галина Михайлівна – учитель української мови та літератури авторської школи  «Тривіта» Сихівського р-ну м. Львова
 1014. Грицик Марія Дмитрівна – учитель української мови та літератури СЗШ № 23 м. Львова
 1015. Лилик Марія Степанівна – учитель української мови та літератури СЗШ № 23 м. Львова
 1016. Майорчак Надія Євгенівна – учитель української мови та літератури СЗШ № 23 м. Львова
 1017. Мелікова Тетяна Степанівна - вчитель зарубіжної літератури СЗШ № 279 ім. П. Григоренка м. Києва
 1018. Блажиєва Олена Пилипівна - учитель початкових класів Кучурганської ЗОШ І-ІІІ ст. , с. Кучурган Роздільнянського р-ну Одеської обл.
 1019. Коченко Олена Петрівна – асистент кафедри германської та слов’янської філології та зарубіжної літератури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
 1020. Хаперська Марина Віталіївна – учитель української мови та літератури Дворічанського ліцею Харківської обл.
 1021. Мельник Наталія Леонідівна - мама учениці 9 класу СЗШ №162 м.Києва
 1022. Кіреєва Наталія Андріївна - учитель української мови та літератури СЗШ №162 м.Києва
 1023. Хоменко Жанна Іванівна - мама студента КИСІТ КНЕУ (м.Київ)
 1024. Ціко Микола Михайлович – учитель трудового навчання Новолександрівського НВК Олександрівського району Донецької області, батько учнів 7 класу, дідусь учня 5 класу.
 1025. Ціко Віра Олегівна – учитель початкових класів Новолександрівського НВК Олександрівського району Донецької області, мама учнів 7 класу, бабуся учня 5 класу.
 1026. Сопель Ірина Михайлівна, 1987 р.н. – мама семирічного сина, працюю в магазині, смт Брошнів-Осада Івано-Франківської обл.
 1027. Тімков Сергій Анатолійович – ГРОМАДЯНИН, керівник ТРК «Старт», смт Томашпіль Вінницької обл.
 1028. Красоткіна Тамара Василівна – учитель зарубіжної літератури Львівської лінгвістичної гімназії
 1029. Лепська Тетяна Зіновіївна – учитель зарубіжної літератури Львівської лінгвістичної гімназії
 1030. Немчук Алла Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Львівської лінгвістичної гімназії
 1031. Чернікова Валентина Вікторівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 9 м. Львова
 1032. Балашова Інна Іванівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 9 м. Львова
 1033. Захарова Олена Василівна – учитель зарубіжної літератури НВК «Галицька»
 1034. Зубкіна Ольга Євгенівна – учитель зарубіжної літератури НВК «Галицька»
 1035. Бернацька Людмила Іванівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 28 м. Львова
 1036. Шишко Ірина Федорівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 28 м. Львова
 1037. Шикоряк Світлана Борисівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 28 м. Львова
 1038. Мацько Дарія Андріївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 34 м. Львова
 1039. Титаренко Ольга Олександрівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 34 м. Львова
 1040. Нагусько Надія Єгорівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 62 м. Львова
 1041. Серант Надія Миколаївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 62 м. Львова
 1042. Остапенко Тетяна Святославівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 62 м. Львова
 1043. Галамай Наталія Станіславівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 87 м. Львова
 1044. Холявка Леся Франківна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 87 м. Львова
 1045. Коровайник Ірина Миронівна – учитель зарубіжної літератури Львівської академічної гімназії
 1046. Дикало Зоряна Іванівна – учитель зарубіжної літератури Львівської академічної гімназії
 1047. Лапіна Людмила Іванівна – учитель зарубіжної літератури Львівської академічної гімназії
 1048. Мягка Світлана Григорівна – учитель української мови та літератури СЗШ № 34 м. Львова
 1049. Паньків Антоніна Романівна – учитель української мови та літератури СЗШ № 34 м. Львова
 1050. Хома Оксана Йосипівна – учитель української мови та літератури СЗШ № 34 м. Львова
 1051. Ісак Тетяна Вікторівна – учитель української мови та літератури НВК № 24 м. Кам'янського Дніпропетровської області
 1052. Харченко Ірина Василівна – учитель зарубіжної літератури НВК № 24 м. Кам'янського Дніпропетровської області
 1053. Хімій Інна Миколаївна,1970 р.н., мати двох діток, наразі в декретній відпустці, смт Брошнів-Осада Івано-Франківської обл.
 1054. Марценко Галина Олегівна – учитель української мови та літератури КЗНЗ "Гімназія №15" з 15-річним стажем, учитель-методист, м. Нікополь Дніпропетровської обл.
 1055. Литвин Ольга Іванівна – учитель зарубіжної літератури КЗНЗ " Гімназія 15" м. Нікополя Дніпропетровської обл., вчитель-методист.
 1056. Журавльова Світлана Миколаївна – учитель зарубіжної літератури СШ № 76 ім. Олеся Гончара м.Києва
 1057. Вергун Ірина Петрівна - вчитель зарубіжної літератури спеціалізованої школи №115 м.Києва
 1058. Сандро Регіна Михайлівна - вчитель зарубіжної літератури СЗШ №69 м.Києва
 1059. Гребницька Наталя Михайлівна – доцент факультету української філології і літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М. П. Драгоманова (м.Київ)
 1060. Полторацька Людмила Володимирівна - учитель української мови та літератури КЗ "СЗШ №22 м.Кам'янського Дніпропетровської обл.
 1061. Згама Тамара Петрівна - методист ІМС Кам'янської міської ради Дніпропетровської обл.
 1062. Коваленко Тетяна Миколаївна – вчитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІст. №9 м. Бровари Київської обл.
 1063. Соловей Оксана Михайлівна – вчитель зарубіжної літератури СЗШ №256 Оболонського району м. Києва
 1064. Гречаник Світлана Михайлівна – вчитель зарубіжної літератури СШ №211 Оболонського району м. Києва
 1065. Болгарина Лариса Олександрівна – учитель-методист української мови й літератури, стаж роботи 42 роки, методист методичного кабінету м. Нікополя Дніпропетровської обл.
 1066. Назаренко Олена Петрівна – вчитель зарубіжної літератури гімназії " Потенціал" м. Києва
 1067. Пивовар Наталія Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури школи № 22 м. Хмельницького
 1068. Кухтюк Ганна Павлівна – учитель зарубіжної літератури Хмельницької СЗОШ № 19 І-ІІІ ступенів імені академіка Михайла Павловського
 1069. Левчишина Валентина Іванівна – учитель зарубіжної літератури Хмельницької СЗОШ № 19 І-ІІІ ступенів імені академіка Михайла Павловського
 1070. Старушок Валентина Петрівна – учитель української мови і літератури та зарубіжної літератури Хмельницької СЗОШ № 19 І-ІІІ ступенів імені академіка Михайла Павловського.
 1071. Козак Людмила Йосипівна – учитель української мови і літератури Хмельницької СЗОШ № 19 І-ІІІ ступенів імені академіка Михайла Павловського
 1072. Трачук Галина Миколаївна – учитель української мови і літератури Хмельницької СЗОШ № 19 І-ІІІ ступенів імені академіка Михайла Павловського
 1073. Баранова Інна Сергіївна – учитель української мови і літератури та зарубіжної літератури КЗ "НСЗШ №22" м. Нікополя  Дніпропетровської обл.
 1074. Уткіна Лілія Анатоліївна – заст. директора з НВР, учитель української мови й літератури та зарубіжної літератури КЗ "НСЗШ №22" м. Нікополя Дніпропетровської обл.
 1075. Полухтович Наталія Іванівна – учитель української мови й літератури та зарубіжної літератури КЗ "НСЗШ №22" м. Нікополя Дніпропетровської обл.
 1076. Рухайло Валентина Олександрівна – учитель української мови й літератури та зарубіжної літератури КЗ "НСЗШ №22" м. Нікополя Дніпропетровської обл.
 1077. Хріпко Вікторія Григорівна – учитель української мови та літератури СЗШ № 10 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
 1078. Бєлкіна Наталя Валентинівна – учитель української мови та літератури Придніпровської ЗОШ Нікопольського району Дніпропетровської області
 1079. Грудова Людмила Робертівна – вчитель зарубіжної літератури гімназії "Діалог" м. Києва
 1080. Беник Тетяна Вікторівна – вчитель зарубіжної літератури спеціалізованої школи № 159 м. Києва
 1081. Романчикова Любов Іванівна – вчитель зарубіжної літератури ліцею № 145 м. Києва
 1082. Головаш Наталія Павлівна – вчитель зарубіжної літератури спеціалізованої школи № 47 Печерського району м. Києва
 1083. Віват Олена Богданівна – директор Давидківської ЗОШ І-ІІ ступенів, вчитель зарубіжної літератури, української мови та літератури, с. Давидківці Чортківського р-ну Тернопільської обл.
 1084. Шаравара Наталія Петрівна – інженер-будівельник, місто Київ
 1085. Ткачук Світлана Михайлівна - учитель заpубіжної літеpатуpи Великочоpнокінецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Чоpтківського р-ну Теpнопільської обл.
 1086. Войтюк Людмила Михайлівна – учитель української мови та літератури Ладижинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Вінницької обл.
 1087. Федулова Тетяна Григорівна – учитель зарубіжної літератури КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
 1088. Єфименко Олена Валентинівна – учитель української мови і літератури КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
 1089. Сокол Ірина Віталіївна – завуч з НВР, учитель зарубіжної літератури КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
 1090. Кісточка Вікторія Володимирівна – учитель зарубіжної літератури КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
 1091. Нетеса Любов Миколаївна – учитель української мови і літератури КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
 1092. Горовицька Людмила Михайлівна – учитель англійської мови КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
 1093. Козир Наталія Миколаївна – учитель англійської мови КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
 1094. Козловська Яніна Іванівна – учитель англійської мови КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
 1095. Грудська Юлія Олександрівна – учитель англійської мови КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
 1096. Жданович Роман Олександрович – учитель історії КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
 1097. Литвиненко Любов Іванівна – учитель географії КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
 1098. Сало Олена Петрівна – учитель математики КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
 1099. Марченко Валентина Федорівна – учитель фізики КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
 1100. Михалюк Вікторія Ігорівна – учитель початкових класів КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
 1101. Зубко Руслана Василівна – учитель початкових класів КЗ СЗШ №22 м.Кам'янського Дніпропетровської обл.
 1102. Шолойко Тетяна Василівна – учитель початкових класів КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
 1103. Мельник Галина Іванівна – учитель початкових класів КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
 1104. Губська Світлана Василівна – учитель початкових класів КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
 1105. Худа Людмила Олексіївна – бібліотекар КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
 1106. Кривошея Ірина Олексіївна – учитель фізичного виховання КЗ СЗШ №22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
 1107. Пиров Віталій Анатолійович – учитель фізичного виховання КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
 1108. Варакута Сергій Іванович – учитель праці КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
 1109. Мостiпан Вiкторiя Володимирiвна – учитель мови та лiтератури СЗШ 35 м.Кам'янського Дніпропетровської обл.
 1110. Прудникова Людмила Анатоліївна – редактор видавництва "Книга плюс" (м. Київ)
 1111. Вараниця Любов Георгіївна – учитель зарубіжної літератури НВК № 4 м. Хмельницького
 1112. Сохатюк Ольга Степанівна – учитель зарубіжної літератури НВК № 4 м. Хмельницького
 1113. Клочак Наталія Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури НВО № 28 м. Хмельницького
 1114. Космач Наталя Петрівна –  учитель зарубіжної літератури НВО № 28 м. Хмельницького
 1115. Курій Світлана Порфирівна – учитель зарубіжної літератури НВО № 28 м. Хмельницького
 1116. Правдівцева Наталія Григорівна – учитель зарубіжної літератури НВО № 28 м. Хмельницького
 1117. Мельник Лариса Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Київської інженерної гімназії м Києва
 1118. Ревака Валентина Миколаївна – учитель зарубіжної літератури гімназії № 257 "Синьоозерна" м. Києва
 1119. Галка Людмила Федорівна – викладач Київського коледжу міського господарства
 1120. Гаража Світлана Казимирівна - учитель української мови та літератури колегіуму №16 м.Кам'янського Дніпропетровської обл.
 1121. Кодола Валентина Іванівна - учитель історії та зарубіжної літератури Шендерівського НВК К-Шевченківського р-ну Черкаської обл.
 1122. Горбатенко Олена Степанівна - учитель зарубіжної літератури Носівської районної гімназії Чернігівської обл.
 1123. Давиденко Тетяна Іванівна - учитель зарубіжної літератури Носівської районної гімназії Чернігівської обл.
 1124. Шторлін Валерій Володимирович - учитель зарубіжної літератури гімназії "Києво-Могилянський колегіум", м. Київ.
 1125. Войтюк Антоніна Андріївна – учитель української мови та літератури Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст. № 22 ім. О. Ольжича.
 1126. Зубик Тетяна Віталіївна – учитель української мови та літератури Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст. № 22 ім. О. Ольжича.
 1127. Майдан Євегія Федорівна – учитель української мови та літератури Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст. № 22 ім. О. Ольжича.
 1128. Мельник Лідія Іванівна – учитель української мови та літератури Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст. № 22 ім. О. Ольжича.
 1129. Форшт Людмила Сергіївна – учитель української мови та літератури Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст. № 22 ім. О. Ольжича.
 1130. Галецька Тетяна Василівна – учитель української мови та літератури Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст. № 22 ім. О. Ольжича.
 1131. Гринчук Ілона Анатоліївна – мати учениці 6 класу Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст. № 22 ім. О. Ольжича.
 1132. Сидорук Антоніна Василівна – мати, учениці 6 класу Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст. № 22 ім. О. Ольжича.
 1133. Лебідь Галина Василівна – бабуся учня 7 класу Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст. № 22 ім. О. Ольжича.
 1134. Коваль Яна Русланівна – студентка Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.
 1135. Якимова Тетяна Миколаiвна - учитель зарубiжноi лiтератури Iрпiньськоi СЗОШ № 12
 1136. Василенко Наталя Володимирівна – методист із мов та літератур методичного кабінету Іванківської РДА Київської обл.
 1137. Марченко Галина Олександрівна – учитель зарубіжної літератури Горностайпільської ЗОШ І-ІІІ ст. Іванківського р-ну Київської обл.
 1138. Гусак Валентина Михайлівна – учитель зарубіжної літератури Прибірської ЗОШ І-ІІІ ст. Іванківського р-ну Київської обл.
 1139. Видрич Людмила Володимирівна – учитель математики та інформатики Іванківської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Іванківського р-ну Київської обл.
 1140. Коломійчук Оксана Олексіївна - учитель фізики Іванківської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Іванківського р-ну Київської обл.
 1141. Дем’яненко Оксана Мирославівна – учитель зарубіжної літератури Городенківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Івано-Франківської обл.
 1142. Пітиляк Ганна Василівна – учитель зарубіжної літератури Річківського НВК Косівського р-ну Івано-Франківської обл.
 1143. Мацуй Світлана Степанівна – учитель зарубіжної літератури Черченського обласного НРЦ Івано-Франківської обл.
 1144. Драгомирецька Олександра Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Старунського НВК Івано-Франківської обл.
 1145. Федюк Людмила Іванівна – учитель української мови, української літератури та зарубіжної літератури Великокам’янського НВК Івано-Франківської обл.
 1146. Сушириба Світлана Павлівна – учитель зарубіжної літератури Чорнолізької ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицького р-ну Івано-Франківської обл.
 1147. Сливоцька Ольга Михайлівна – учитель зарубіжної літератури  Торговицької ЗОШ І-ІІІ ст. Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.
 1148. Кобильник Марія Федорівна – учитель зарубіжної літератури Долинянської ЗОШ І-ІІІ ст. Рогатинського р-ну Івано-Франківської обл.
 1149. Прокопів Світлана Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Нижнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.
 1150. Курган Мар’яна Романівна – учитель зарубіжної літератури та англійської мови Воронської  ЗОШ І-ІІІ ст. Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.
 1151. Кропатницька Надія Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури Городенківської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Івано-Франківської обл.
 1152. Лащук Валентина Олександрівна – учитель зарубіжної літератури школи-ліцею №23 м. Івано-Франківська
 1153. Пенькова Галина Тарасівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ ІІ-ІІІ ст. №2 м. Івано-Франківська
 1154. Квецко Євгенія Михайлівна – учитель зарубіжної літератури Слободоболехівської ЗОШ Івано-Франківської обл.
 1155. Магас Ольга Василівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №5 м. Долина Івано-Франківської обл.
 1156. Костецька Ольга Михайлівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №7 м. Долина Івано-Франківської обл.
 1157. Лазоришин Ірина Євстафіївна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст №1 м. Бурштина Івано-Франківської обл.
 1158. Опацька Ольга Василівна – учитель зарубіжної літератури Галицької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Івано-Франківської обл.
 1159. Болецька Галина Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Калузької ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Івано-Франківської обл.
 1160. Козленко Ярослава Василівна – методист світової літератури лабораторії суспільно-гуманітарних дисциплін ОІППО м. Івано-Франківська
 1161. Войтків Галина Володимирівна – к.п.н., викладач кафедри теорії та методики навчання ОІППО м. Івано-Франківська
 1162. Адамович Галина Миколаївна – викладач ОІППО м. Івано-Франківська
 1163. Скомаровська Наталія Богданівна – викладач ОІППО м. Івано-Франківська
 1164. Шумей Володимир Михайлович – старший викладач ОІППО м. Івано-Франківська
 1165. Тіхоненко Світлана Олегівна – учитель зарубіжної літератури гімназії № 9 м. Кропивницького, вчитель-методист
 1166. Туряниця Вікторія Георгіївна – учитель зарубіжної літератури Свалявської гімназії Свалявської районної ради Закарпатської області, учитель-методист
 1167. Гучкович Антоніна Павлівна – учитель англійської мови Свалявської гімназії Свалявської районної ради Закарпатської області
 1168. Шевченко Ніна Леонідівна – учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури гімназії № 9 м. Кропивницького Кіровоградської обл.
 1169. Римар Ольга Іванівна – учитель зарубіжної літератури Коломийської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Івано-Франківської обл.
 1170. Власова Любов Михайлівна - учитель зарубіжної літератури Рівненської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені Володимира Короленка
 1171. Горобченко Ірина Вікторівна - методист Кременчуцького науково-методичного центру, учитель-методист зарубіжної літератури Кременчуцької СШ № 10 з поглибленим вивченням англійської мови
 1172. Ткач Ірина Олександрівна - вчитель-методист зарубіжної літератури Миколаївської спеціалізованої школи №22, стаж 29 років
 1173. Лупашко Тетяна Олександрвіна - вчитель зарубіжної літератури Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 26 (м. Миколаїв, Миколаївська обл.)
 1174. Онищенко Ольга Василівна - учитель зарубіжної літератури Кременчуцького колегіуму № 25, м. Кременчук Полтавської обл.
 1175. Вітко Марина Іванівна - учитель-методист Помічнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені Героя України Березняка Є.С. Добровеличківської РДА Кіровоградської обл.
 1176. Котик Ольга Зеновіївна – учитель зарубіжної літератури Бурдяківської ЗОШ І-ІІ ст., с. Бурдяківці Тернопільської обл.
 1177. Гнатюк Марія Іванівна – учитель зарубіжної літератури Сков'ятинської ЗОШ І-ІІ ст., с. Сков’ятин Тернопільської обл.
 1178. Фігус Світлана Зеновіївна – учитель зарубіжної літератури Сапогівської ЗОШ І-ІІ ст., с. Сапогів Тернопільської обл.
 1179. Бей Леся Михайлівна – учитель української мови та літератури Бощівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, м. Борщів  Тернопільської обл.
 1180. Курилович Наталія Петрівна – вчитель української мови та літератури і зарубіжної літератури Мушкатівської ЗОШ І-ІІ ст., с. Мушкатівка Тернопільської обл.
 1181. Купіна Ірина Іванівна – учитель української мови та літератури Радушненської ЗОШ І-ІІІ ст. Криворізького р-ну Дніпропетровської обл.
 1182. Старко Галина Миколаївна – учитель української мови та літератури Радушненської ЗОШ І-ІІІ ст. Криворізького р-ну Дніпропетровської обл.
 1183. Марчук Марія Василівна – учитель української мови та літератури Радушненської ЗОШ І-ІІІ ст. Криворізького р-ну Дніпропетровської обл.
 1184. Тлустенко Світлана Сергіївна – учитель зарубіжної літератури Радушненської ЗОШ І-ІІІ ст. Криворізького р-ну Дніпропетровської обл.
 1185. Загуменнова Надія Юріївна - учитель зарубіжної літератури Свалявської гімназії Свалявської районної ради Закарпатської області, вчитель-методист.
 1186. Мауріц Тетяна Іванівна - учитель української мови та літератури Свалявської гімназії Свалявської районної ради Закарпатської області, старший учитель.
 1187. Морозько Надія Степанівна - учитель української мови та літератури Свалявської гімназії Свалявської районної ради Закарпатської області.
 1188. Метенько Ірина Павлівна - учитель української мови та літератури Свалявської гімназії Свалявської районної ради Закарпатської обЛ.
 1189. Жмуркевич Надія Михайлівна - учитель зарубіжної літератури Долинської ЗОШ №7, м. Долина Івано-Франківської обл.
 1190. Паращій Любомира Миколаївна - учитель зарубіжної літератури Долинської ЗОШ №7, м. Долина Івано-Франківської обл.
 1191. Сич Леся Михайлівна - учитель української мови і літератури та зарубіжної літератури НВК N1 м. Немирова Вінницької обл.
 1192. Заблоцька Марія Михайлівна – вчитель зарубіжної літератури Копанківської ЗОШ І-ІІступенів, с. Копанки Івано-Франківської обл.
 1193. Косенко Олена Валентинівна – психолог, колишня вчителька російської мови та літератури, громадянка України та вимушена емігрантка, що мріє повернутися в українську Україну, м. Ов’єдо (Іспанія).
 1194. Заблоцька Ірина Михайлівна – учитель української мови та літератури Копанківської ЗОШ І-ІІступенів, с. Копанки Івано-Франківської обл.
 1195. Туркас Р.В. - учитель української мови та літератури Долинської ЗОШ №7, м. Долина Івано-Франківської обл.
 1196. Ільницька Я.В. - учитель української мови та літератури Долинської ЗОШ №7, м. Долина Івано-Франківської обл.
 1197. Дякович М.П. - учитель української мови та літератури Долинської школи №7, м. Долина Івано-Франківської обл.
 1198. Святківська О.С. - учитель української мови та літератури Долинської ЗОШ №7, м. Долина Івано-Франківської обл.
 1199. Корчинська Галина Михайлівна –  учитель української мови та літератури Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Тернопільської обл.
 1200. Микитенко Лілія Петрівна – учитель української мови та літератури, заступник директора з виховної роботи Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст №2
 1201. Гнатів Лілія Петрівна – учитель англійської мови Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Тернопільської обл.
 1202. Юхненко Світлана Валентинівна – учитель зарубіжної літератури Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 Тернопільської обл.
 1203. Кармаліта Неля Романівна - учитель зарубіжної літератури та української мови і літератури Стрілковецької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Тернопільської обл.
 1204. Лук'яненко Тетяна Василівна – учитель зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 28 Полтавської обл.
 1205. Яцина Світлана Василівна – учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури Кременчуцької СШ І-ІІІ ст. № 10 з поглибленим вивченням англійської мови Полтавської обл.
 1206. Тімічева Наталія Миколаївна – учитель української мови і літератури та зарубіжної літератури Кременчуцької СШ І-ІІІ ст. № 10 з поглибленим вивченням англійської мови Полтавської обл.
 1207. Ковальова Ірина Леонідівна – учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури Кременчуцької СШ І-ІІІ ст. № 10 з поглибленим вивченням англійської мови Полтавської обл.
 1208. Носкова Олена Володимирівна – учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 22
 1209. Богомолова Ольга Василівна – учитель зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 22 Полтавської обл.
 1210. Шишко Наталія Іванівна – учитель зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 Полтавської обл.
 1211. Христофорова Галина Іванівна – учитель зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 Полтавської обл.
 1212. Скиба Ірина Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 26 Полтавської обл.
 1213. Ленець Олена Леонтіївна – учитель зарубіжної літератури Кременчуцької гімназії № 5 ім. Т.Г.Шевченка Полтавської обл.
 1214. Бандура Андрій Вячеславович  - учитель біології та хімії філії 2 Новоселицького НВК, с. Прислуч, Хмельницька область.
 1215. Тарасова Валентина Василівна – учитель зарубіжної літератури КЗ "НСЗШ №22", м. Нікополь Дніпропетровської обл.
 1216. Шестак Олександра Григорівна – учитель зарубіжної літератури Ясногородського НВО Макарівського р-ну Київської обл.
 1217. Єсаян Христина Оганесівна – мама учениці 6-а класу Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №22, м. Миколаїв
 1218. Анохіна Ольга Анатоліївна  – учитель Попаснянської гімназії №20 Луганської обл.
 1219. Слєпокурова Ніна Василівна – учитель Попаснянської гімназії №20 Луганської обл.
 1220. Чернікова Тетяна Михайлівна – учитель української мови Попаснянської ЗОШ №24 Луганської обл.
 1221. Кулевська Вікторія Олександрівна – учитель української мови та літератури СШ №94 "Еллада" м. Києва
 1222. Галабурда Наталія Віталіївна – учитель іноземної мови та зарубіжної літератури Попаснянської ЗОШ №24 Луганської обл.
 1223. Шевченко Світлана Дмитрівна – учитель української мови та літератури Попаснянської ЗОШ №24 Луганської обл.
 1224. Самiнiна Олена Вiкторiвнa – учитель зарубіжної літератури спеціалізованої школи №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м.Херсона
 1225. Нетребенко Оксана Олександрівна – учитель української мови та літератури і зарубіжної літератури гімназії №9 м. Кропивницького
 1226. Тpигуб Іpина Анатоліївна – учитель-методист Щасливського НВК "Ліцей-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Боpиспільської pайонної pади Київської області
 1227. Яценко Таміла Олексіївна – кандидат педагогічних наук, стаpший науковий співpобітник Іституту педагогіки НАПН Укpаїни
 1228. Дмитрук Галина Федорівна – учитель іноземної мови Долинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Івано-Франківської області
 1229. Скрипник Руслана Едуардівна – учитель ЗОШ №7 м. Долина Івано- Франківської обл.
 1230. Корнюкова Світлана Ільївна ­ – учитель зарубіжної літератури ЗОШ №24 м. Черкаси, учитель-методист
 1231. Ганницька Оксана Петрівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ №24 м. Черкаси, учитель-методист
 1232. Іванченко Інна Петрівна – учитель зарубіжної літератури колегіуму «Берегиня» м. Черкаси
 1233. Ніненко Наталія Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури колегіуму «Берегиня» м. Черкаси
 1234. Задорожна Наталія Сергіївна – учитель зарубіжної літератури колегіуму «Берегиня» м. Черкаси
 1235. Чернуха Вікторія Сергіївна – учитель зарубіжної літератури СШ  № 3 м. Черкаси
 1236. Любіч Тетяна Володимирівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 4 м. Черкаси
 1237. Геліконова О.М. – учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 5 м. Черкаси
 1238. Бойко Світлана Іванівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 5 м. Черкаси
 1239. Овсюк В.М. – учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 5 м. Черкаси
 1240. Швідін В.І. – учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 5 м. Черкаси
 1241. Чубса С.М. – учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 5 Черкаси
 1242. Говорунець  Зоя Віталіївна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 5 м. Черкаси
 1243. Плакасова Ганна Сергіївна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 7 м. Черкаси
 1244. Литвина Наталія Петрівна – учитель зарубіжної літератури гімназії  № 9 м. Черкаси
 1245. Яковчук Ольга Василівна – учитель зарубіжної літератури  ЗОШ № 15 м. Черкаси
 1246. Самійленко Олена Леонідівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 15 м.Черкаси
 1247. Фокіна Валентина Олександрівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 15 м. Черкаси
 1248. Лімборська Світлана Миколаївна – учитель зарубіжної літератури СШ  № 18 м. Черкаси
 1249. Романенко Людмила Миколаївна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 21 м. Черкаси
 1250. Перепелиця Валентина Михайлівна, учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 21, Черкаси;
 1251. Любімова Світлана Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 22 м. Черкаси
 1252. Черкасова Алла Володимирівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 22 м. Черкаси
 1253. Пащенко Інна Валеріївна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 26 м. Черкаси
 1254. Андрійчук Тетяна Ярославівна – учитель зарубіжної літератури СШ  № 27 м. Черкаси
 1255. Опішанська Олена Олександрівна – учитель зарубіжної літератури СШ  № 27 м. Черкаси
 1256. Будаєва Валентина Василівна – учитель зарубіжної літератури СШ  № 27 м. Черкаси
 1257. Шевченко Ірина Миколаївна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 27 м. Черкаси
 1258. Косенко Таміла Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 29 м. Черкаси
 1259. Журило Ірина Михайлівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 32 м. Черкаси
 1260. Кускова Лариса Павлівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 32 м. Черкаси
 1261. Солодовнікова Світлана Олексіївна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 32 м. Черкаси
 1262. Поліщук Надія Миколаївна – учитель зарубіжної літератури вечірньої школи м. Черкаси;
 1263. Затлофф Олена Павлівна – учитель зарубіжної літератури школи «Софія» м. Черкаси
 1264. Панченко Діана Владиславівна – учитель зарубіжної літератури  санаторної школи-інтернату м. Черкаси
 1265. Невмивака Наталія Миколаївна - учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 26 м. Черкаси
 1266. Сергіць Людмила Олександрівна - учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 26, Черкаси
 1267. Ільяхова Тетяна Семенівна - учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 26 м. Черкаси.
 1268. Савіна Вікторія Анатоліївна - учитель фізичної культури КЗ"НСЗШ №9" м. Нікополя Дніпропетровської обл.
 1269. Гордієнко Надія Анатоліївна - учитель української мови та літератури ЗШ І-ІІІ ст. № 17 м. Павлорада Дніпропетровської обл.
 1270. Стороженко Наталія Петрівна - учитель-методист ЗШ І-ІІІ ст. № 20 м. Павлограда Дніпропетровської обл.
 1271. Лавриненко Олена Федорівна - учитель ЗШ І-ІІІ ст. № 17 м. Павлограда Дніпропетровської обл.
 1272. Медвєдєва Ольга Олегівна - учитель ЗШ № 17 м. Павлограда Дніпропетровської обл.
 1273. Кисіль Оксана Леонівна - методист районного відділу освіти, м.Борщів Тернопільської обл.
 1274. Юрчишина Марія Іванівна – учитель зарубіжної літератури Кудринецької ЗОШ І-ІІІ ст. Борщівського р-ну, Тернопільської обл.
 1275. Ковтюк Лідія Тимофіївна – вчитель російської мови і літератури, зарубіжної літератури, 17 років стажу, вчитель вищої категорії, старший вчитель; працювала в Малокучурівській ЗОШ І-ІІІ ст. Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
 1276. Синьогіна Тетяна Федорівна - завідувач методичного кабінету відділу освіти, м.Павлоград Дніпропетровської обл.
 1277. Семерня Оксана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, докторант і доцент, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Хмельницької обл.
 1278. Почапська Оксана Іванівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Хмельницької обл.
 1279. Худік Ніна Михайлівна – методист із філологічних дисциплін науково-методичного центру управління освіти і науки Кам'янець-Подільської міської ради Хмельницької обл.
 1280. Луцик Оксана Богданівна – учитель української мови та літератури Лоп'янської ЗОШ Рожнятівського району Івано-Франківської обл.
 1281. Дороніна Людмила Миколаївна – учитель української мови та літератури Калуської ЗОШ І-ІІІ ст.№7 Івано-Франківської обл.
 1282. Кондрук Світлана Мирославівна – учитель української мови та літератури Попельниківської ЗОШ Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.
 1283. Григорчук Світлана Василівна – учитель української мови та літератури Олешківської ЗОШ І-ІІ ст. Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.
 1284. Дроцюк Наталія Вікторівна – учитель української мови та літератури Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст. №2
 1285. Козакевич Світлана Петрівна – учитель української мови та літератури Черніївської ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицького району Івано-Франківської обл.
 1286. Бучовський Ігор Дмитрович – учитель української мови та літератури Товчачицької вечірньої (змінної) ЗОШ ІІ-ІІІ ст. Івано-Франківської обл.
 1287. Ярник Руслана Романівна – учитель української мови та літератури Оболонської ЗОШ І-ІІІ ст. Івано-Франківської обл.
 1288. Морипіна Богдана Степанівна – учитель української мови та літератури Івано-Франківської ЗШ І-ІІІ ст. №4
 1289. Кічула Оксана Михайлівна – учитель української мови та літератури Підгородської ЗОШ І-ІІ ст. Рогатинського р-ну Івано-Франківської обл.
 1290. Гуць Наталія Михайлівна – учитель образотворчого мистецтва Брошнівської ЗОШ І-ІІ ст. Рожнятівського р-ну Івано-Франківської обл.
 1291. Танчин Галина Дмитрівна – учитель української мови та літератури Міжгірського НВК Богородчанського р-ну Івано-Франківської обл.
 1292. Ільницька Ярослава Василівна – учитель української мови та літератури Долинської ЗОШ №7 Долинського р-ну Івано-Франківської обл.
 1293. Бучко Оксана Михайлівна – учитель української мови та літератури Залуквянської ЗОШ І-ІІІ ст. імені І.Блажкевича Галицького р-ну Івано-Франківської обл.
 1294. Юхман Оксана Володимирівна – учитель української мови та літератури Рожнятівської ЗОШ І-ІІІ ст. Івано-Франківської обл.
 1295. Вороневич Марія Дмитрівна – учитель української мови та літератури Гвіздецької ЗОШ І-ІІІ ст. Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.
 1296. Стефурак Віра Василівна – учитель української мови та літератури Городницької ЗОШ І-ІІ ст. Городенківського р-ну  Івано-Франківської обл.
 1297. Мелимука Любов Миколаївна – учитель української мови та літератури Стримбівської ЗОШ І-ІІ ст. Івано-Франківської обл.
 1298. Гриців Василь Васильович – учитель образотворчого мистецтва  і креслення Монастирчанської ЗОШ І-ІІ ст. Івано-Франківської обл.
 1299. Івасів Віталій Віталійович – учитель образотворчого мистецтва Оболонської ЗОШ І-ІІІ ст. Івано-Франківської обл.
 1300. Далабожак Анатолій Іванович – учитель образотворчого мистецтва, художньої культури Балинцівської ЗОШ І-ІІІ ст. Івано-Франківської обл., батько 3-х дітей.
 1301. Гой Наталія Богданівна – вчитель образотворчого мистецтва Івано-Франківської ЗОШ №18, мама 3-х дітей.
 1302. Рабарська Христина Василівна – учитель образотворчого мистецтва Залуквянської ЗОШ І-ІІІ ст. Івано-Франківської обл.
 1303. Микитюк Мар'яна Василівна – учитель образотворчого мистецтва Липівської ЗОШ І-ІІІ ст. Івано-Франківської обл., мати 2-х дітей
 1304. Гошовська Ольга Тимофіївна – учитель образотворчого мистецтва Розточківського НВК Івано-Франківської обл., бабуся трьох онуків
 1305. Гищук Марія Василівна – учитель української мови та літератури Білоберезівської ЗОШ І-ІІІ ст. Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.
 1306. Янків Тетяна Василівна – учитель української мови та літератури Суходільської ЗОШ І-ІІ ст. Рожнятівського р-ну Івано-Франківської обл.
 1307. Голинська Галина Дмитрівна – учитель української мови та літератури Яблунівської ЗОШ І-ІІІ ст. Косівського р-ну Івано-Франківської обл.
 1308. Мицкан Ярослава Юріївна – учитель української мови та літератури Черганівської ЗОШ І-ІІ ст. Косівського р-ну Івано-Франківської обл.
 1309. Гавгалюк Любов Володимирівна – учитель української мови та літератури Гаврилівської ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл.
 1310. Курачь Галина Володимирівна – учитель історії і образотворчого мистецтва Старомартинівської ЗОШ І-ІІ ст. Галицького р-ну Івано-Франківської обл.
 1311. Волошина Людмила Анатоліївна - учитель української мови та літератури Пищиківської ЗОШ І-ІІІ ст. Сквирського району Київської обл.
 1312. Тропотяга Раїса  Василівна - учитель української мови та літератури Пищиківської ЗОШ І-ІІІ ст. Сквирського району Київської обл.
 1313. Фартух Лариса Анатоліївна - учитель зарубіжної літератури Пищиківської ЗОШ І-ІІІ ст. Сквирського району Київської обл.
 1314. Людмила Романцова учитель української мови і літератури Вербківської ЗШ І-ІІІ ст. Павлоградського району Дніпропетровської обл.
 1315. Копачова Надія Олександрівна – учитель зарубіжної літератури КЗ Ганнівський НВК Верхньодніпровського р-ну Дніпропетровської обл.
 1316. Дєрусова Ілона Юріївна – учитель російської мови та зарубіжної літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 114
 1317. Залевська Світлана Дмитрівна – завідувач НМЦ управління освіти і науки Кам'янець-Подільської міської ради
 1318. Гончарук Людмила Ігнатівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель української мови та літератури Кам'янець-Подільської ЗОШ №17 Хмельницької обл.
 1319. Кравченко Тетяна Антонівна – учитель української мови та літератури Кам'янець-Подільської ЗОШ№17 Хмельницької обл.
 1320. Холявко Тетяна Василівна – учитель української мови та літератури Кам'янець-Подільської ЗОШ№17 Хмельницької обл.
 1321. Семенюк Оксана Олександрівна – учитель зарубіжної літератури Кам'янець-Подільської ЗОШ№17 Хмельницької обл.
 1322. Палій Вікторія Миколаївна – учитель української мови та літератури КЗ Ганнівський НВК Верхньодніпровського р-ну Дніпропетровської обл.
 1323. Сутула Ольга Владиславівна – завідувач районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Карлівської райдержадміністрації Полтавської обл.
 1324. Романець Вікторія Володимирівна – завідуюча бібліотекою Вербківської ЗШ І-ІІІ ст. Дніпропетровської обл.
 1325. Смірнова Ірина Володимирівна – учитель зарубіжної літератури Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30
 1326. Запасна Алла Григорівна – учитель зарубіжної літератури Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30
 1327. Хоменко Людмила Костянтинівна – учитель зарубіжної літератури Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30
 1328. Відлацька Оксана Степанівна – методист Кам'янець-Подільського ЦДЮТ Хмельницької обл.
 1329. Кривенчук Світлана Костянтинівна, заступник директора Кам'янець-Подільської СЗОШ №1 Хмельницької обл.
 1330. Любімова Світлана Анатоліївна - учитель зарубіжноії літератури черкаськоії ЗОШ №22
 1331. Ярмоленко Олександр Васильович - учитель украіїнськоії мови та літератури черкаськоії ЗОШ №22
 1332. Черкасова Алла Володимирівна - учитель зарубіжної літератури черкаськоії ЗОШ №22
 1333. Білоус Віталіна Михайлівна - учитель української мови та літератури черкаської ЗОШ № 22
 1334. Гарбар Валентина Володимирівна - учитель украіїнськоії мови та літератури черкаськоіі ЗОШ №22
 1335. Зіньковський Максим Олегович - здобувач вищої освіти філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
 1336. Молодика Ірина Анатоліївна - здобувач вищої освіти філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
 1337. Олійник Аліна Сергіївна - здобувач вищої освіти філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
 1338. Шилова Інна Миколаївна - здобувач вищої освіти філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
 1339. Шевченко Ганна Сергіївна - здобувач вищої освіти філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
 1340. Брижашова Олена Юріївна - здобувач вищої освіти філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
 1341. Овсій Катерина - здобувач вищої освіти філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
 1342. Стрельченко Анастасія - здобувач вищої освіти філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
 1343. Калатур Дар’я - здобувач вищої освіти філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
 1344. Склярова Наталія - здобувач вищої освіти філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
 1345. Артамонова Ганна - здобувач вищої освіти філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
 1346. Верещага Ольга - здобувач вищої освіти філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
 1347. Мацокіна Юлія - здобувач вищої освіти філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
 1348. Шамрай Олена - здобувач вищої освіти філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
 1349. Сиротенко Катерина - здобувач вищої освіти філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
 1350. Коржова Наталія Іванівна - учитель української мови та літератури СЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Торецької міської ради Донецької області
 1351. Ільїна Любов Миколаївна - учитель зарубіжної літератури СЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Торецької міської ради Донецької області
 1352. Гаврилюк Вікторія Юріївна - учитель української мови та літератури СЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Торецької міської ради Донецької області
 1353. Ярошенко Олександра Анатоліївна - учитель української мови та літератури СЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Торецької міської ради Донецької області
 1354. Кузьмина Тетяна Олександрівна - учитель російської мови та зарубіжної літератури СЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Торецької міської ради Донецької області
 1355. Дем’яненко Світлана Андріївна - учитель української мови та літератури СЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Торецької міської ради Донецької області
 1356. Якушева Інна Станіславівна - мати учениці 9 класу СЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Торецької міської ради Донецької області
 1357. Ішатенко Юлія Анатоліївна - мати учениці 10 класу СЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Торецької міської ради Донецької області
 1358. Маслякова Ірина Анатоліївна - мати учня 10 класу СЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Торецької міської ради Донецької області
 1359. Борзикіна Ела Миколаївна - мати учениці 11 класу СЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Торецької міської ради Донецької області
 1360. Шаповалова Олега Юріівна - мати учениці 10 класу СЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Торецької міської ради Донецької області
 1361. Замазій Андрій Андрійович - батько учня 6-Б класу СЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Торецької міської ради Донецької області
 1362. Єлагіна Тетяна Анатоліївна - мати учня 10 класу СЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Торецької міської ради Донецької області
 1363. Рачинська Наталія Михайлівна - мати учня 8 класу СЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Торецької міської ради Донецької області
 1364. Тертична Лариса Василівна - учитель зарубіжної літератури школи № 17 Торецької міської ради Донецької області
 1365. Макарченко Олена Миколаївна - учитель української літератури школи № 17 Торецької міської ради Донецької області
 1366. Приходченко Юлія Михайлівна - учитель української літератури школи № 17 Торецької міської ради Донецької області
 1367. Черненко Олена Леонтіївна - мама учениці 9 класу школи № 17 Торецької міської ради Донецької області
 1368. Тішкова Олена Вікторівна - учитель української літератури школи № 17 Торецької міської ради Донецької області
 1369. Шеїн Марина Миколаївна- мама учениці 4 класу школи ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20 Торецької міської ради Донецької області
 1370. Іманова Ганна Вікторівна- мама учня 6 класу ЗОШ № 17 Торецької міської ради Донецької області
 1371. Деркунська Людмила Миколаївна - учитель зарубіжної літератури НВК «Школа-ліцей» Торецької міської ради Донецької області
 1372. Сазонова Любов Василівна - учитель історії  НВК «Школа-ліцей» Торецької міської ради Донецької області
 1373. Садова Ірина Сергіївна - учитель української мови й літератури НВК «Школа-ліцей» Торецької міської ради Донецької області
 1374. Маєвська Лілія Іванівна - учитель математики НВК «Школа-ліцей» Торецької міської ради Донецької області
 1375. Демченко Оксана Михайлівна - учитель географії НВК «Школа-ліцей» Торецької міської ради Донецької області
 1376. Токарева Ніна Павлівна - учитель англійської мови НВК «Школа-ліцей» Торецької міської ради Донецької області
 1377. Старущенко Вікторія Вікторівна - учитель української мови та літератури НВК «Школа-ліцей» Торецької міської ради Донецької області
 1378. Майнаєва Олена Іванівна - учитель української мови та літератури НВК «Школа-ліцей» Торецької міської ради Донецької області
 1379. Григор’єва Лариса Геннадіївна - заступник директора з НВР НВК «Школа-ліцей» Торецької міської ради Донецької області
 1380. Іваницька Ірина Віталіївна - мати учня 5-Б класу НВК «Школа-ліцей» Торецької міської ради Донецької області
 1381. Дорохіна Олена Анатоліївна - мати учениці 7-А класу НВК «Школа-ліцей» Торецької міської ради Донецької області
 1382. Шмань Сніжана Анатоліївна - мати учня 6-А класу НВК «Школа-ліцей» Торецької міської ради Донецької області
 1383. Самбул Оксана Олександрівна - мати учениці 7-А класу НВК «Школа-ліцей» Торецької міської ради Донецької області
 1384. Портяна Наталія Юріївна - заступник директора з виховної роботи НВК «Школа-ліцей» Торецької міської ради Донецької області
 1385. Шматок Ірина Іванівна - заступник директора З НВР НВК «Школа-ліцей» Торецької міської ради Донецької області
 1386. Собаніна Олена Василівна - учитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІ ст. № 12 Торецької міської ради Донецької області
 1387. Реннер Ольга Євгеніївна - учитель української мови та літератури ЗОШ І-ІІ ст. № 12 Торецької міської ради Донецької області
 1388. Чуйкова Валентина Володимирівна - мати учня 8 класу ЗОШ І-ІІ ст. № 12 Торецької міської ради Донецької області
 1389. Авходєєв Леонід Вікторович - батько учня 7 класу ЗОШ І-ІІ ст. № 12 Торецької міської ради Донецької обл.
 1390. Крива Тетяна Анатоліївна - мати учня 6 класу ЗОШ І-ІІ ст. № 12 Торецької міської ради Донецької області
 1391. Гамлій Ірина Валентинівна - мати учня 6 класу ЗОШ І-ІІ ст. № 12 Торецької міської ради Донецької області
 1392. Тимежинська Наталя - мати учня 5 класу ЗОШ І-ІІ ст. № 21 Торецької міської ради Донецької області
 1393. Дріга Олена - мати учениці 5 класу ЗОШ І-ІІ ст. № 21 Торецької міської ради Донецької області
 1394. Микитюк Зоя Дмитрівна - учитель ЗОШ І-ІІ ст. № 21 Торецької міської ради Донецької області
 1395. Степанова Ольга Вікторівна - мати учениці 6 класу ЗОШ І-ІІ ст. № 21 Торецької міської ради Донецької області
 1396. Турчак Тетяна Федорівна - мати учениці 6 класу ЗОШ І-ІІ ст. № 21 Торецької міської ради Донецької області
 1397. Данилейко Людмила Миколаївна - мати учня 6 класу ЗОШ І-ІІ ст. № 21 Торецької міської ради
 1398. Курзенкова Любов Леонідівна - мати учениці 3 класу ЗОШ І-ІІ ст. № 21 Торецької міської ради Донецької області
 1399. Ворначева Юлія Олександрівна - мати учня 6 класу ЗОШ І-ІІ ст. № 21 Торецької міської ради Донецької області
 1400. Грипась Оксана Анатоліївна - мати учениці 8 класу ЗОШ І-ІІ ст. № 21 Торецької міської ради Донецької області
 1401. Філенко Лілія Леонідівна - директор ЗОШ І-ІІ ст. № 21 Торецької міської ради Донецької області
 1402. Томашова Наталя Василівна - бабуся учня 8 класу ЗОШ І-ІІ ст. № 21 Торецької міської ради
 1403. Кириченко Галина Володимирівна - методист МК, учитель української мови та літератури ЗОШ № 10 Торецької міської ради Донецької області
 1404. Нікуліна Світлана Василівна - учитель української мови та літератури ЗОШ № 10 Торецької міської ради Донецької області
 1405. Мосіна Олена Володимирівна - мати учениці 7 класу НВК «Школа-гімназія» Торецької міської ради Донецької області
 1406. Коваленко Галина Миколаївна - учитель зарубіжної літератури НВК «Школа-гімназія» Торецької міської ради Донецької області
 1407. Шемук Євгенія Сергіївна - учитель зарубіжної літератури НВК «Школа-гімназія» Торецької міської ради Донецької області
 1408. Шевченко Наталія Анатоліївна - мати учениці 7-А класу НВК «Школа-гімназія» Торецької міської ради Донецької області
 1409. Бібікова Інна Володимирівна - мати учня 5 класу НВК «Школа-гімназія» Торецької міської ради Донецької області
 1410. Пивоварова Яна Валеріївна - учитель української мови та літератури НВК «Школа-гімназія» Торецької міської ради Донецької області
 1411. Федорова Ганна Віталіївна - мати учня 8 класу НВК «Школа-гімназія» Торецької міської ради Донецької області
 1412. Поплавська Тетяна Миколаївна - мати учениці 4 класу НВК «Школа-гімназія» Торецької міської ради Донецької області
 1413. Пограмська Оксана Миколаївна - мати учениці 10 класу НВК «Школа-гімназія» Торецької міської ради Донецької області
 1414. Деляненко Валерій Анатолійович - батько учня 5 класу НВК «Школа-гімназія» Торецької міської ради Донецької області
 1415. Старущенко Лариса Юріївна - мати учениці 5 класу НВК «Школа-гімназія» Торецької міської ради Донецької області
 1416. Брянцева Вікторія Вікторівна - мати учня 5 класу НВК «Школа-гімназія» Торецької міської ради Донецької області
 1417. Смекаленкова Тетяна Володимирівна - учитель зарубіжної літератури НВК «Школа-гімназія» Торецької міської ради Донецької області
 1418. Новікова Ганна Олександрівна - учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 9 Торецької міської ради Донецької області
 1419. Нарада Наталія Іванівна - учитель української мови та літератури ЗОШ № 9 Торецької міської ради Донецької області
 1420. Скрипник Марія Петрівна - учитель української мови та літератури ЗОШ № 9 Торецької міської ради Донецької області
 1421. Мартишевська Ганна Вадимівна - учитель української мови та літератури ЗОШ № 9 Торецької міської ради Донецької області
 1422. Бойко Неля Дмитрівна - учитель української мови та літератури ЗОШ № 9 Торецької міської ради Донецької області
 1423. Дейкун Тетяна Володимирівна - учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 9 Торецької міської ради
 1424. Гуліда Ніна Юріївна - мати учениці 6-А класу ЗОШ № 9 Торецької міської ради Донецької області
 1425. Чумаченко Ірина Вікторівна - мати учениці 5-А класу ЗОШ № 9 Торецької міської ради Донецької області
 1426. Забазна Світлана Олександрівна - мати учениці 7-А класу ЗОШ № 9 Торецької міської ради
 1427. Дроботущенко Надія Василівна - мати учениці 9-А класу ЗОШ № 9 Торецької міської ради Донецької області
 1428. Жукова Аріна Олегівна - учитель історії та зарубіжної літератури ЗОШ № 9 Торецької міської ради Донецької області
 1429. Євстигнєєва Лариса Вікторівна - мати учениці 7-А класу ЗОШ № 9 Торецької міської ради Донецької області
 1430. Мойсеєва Наталія Валентинівна - учитель української мови та літератури ЗОШ №17 м.Кам'янця-Подільського Хмельницької обл.
 1431. Фют Ірина Василівна - учитель географії Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 22 імені Олега Ольжича
 1432. Золочевська Наталія Володимирівна - учитель української мови та літератури, заступник директора з науково-методичної роботи Кам'янець-Подільської СЗОШ №5 Хмельницької обл.
 1433. Бобкова Алла Олександрівна - заступник директора, учитель математики ЗШ № 17 м. Павлограда Дніпропетровської обл.
 1434. Величко Тетяна Іванівна – учитель зарубіжної літератури ЗШ №17 м. Павлограда Дніпропетровської обл.
 1435. Деркач Олена Миколаївна – учитель зарубіжної літератури ЗШ № 17 м. Павлограда Дніпропетровської обл.
 1436. Старченко Наталія Михайлівна – заступник директора, учитель біології ЗШ № 17 м. Павлограда Дніпропетровської обл.
 1437. Попова Неля Іванівна – учитель географії ЗШ № 17 м. Павлограда Дніпропетровської обл.
 1438. Марухно Олена Анатоліївна – учитель української мови і літератури та зарубіжної літератури НВК №1 м. Немирова, Вінницької області
 1439. Головатий Олексій Олегович – директор школи № 7 м. Торецька Донецької області
 1440. Шарафан Антоніна Степанівна – заступник директора з навчально-виховної роботи школи № 7 м. Торецька Донецької області
 1441. Міхеєнко Лада Володимирівна – заступник директора з навчально-виховної роботи школи № 7 м. Торецька Донецької області
 1442. Васильєва Майя Петрівна – учитель української мови та літератури школи № 7 м. Торецька Донецької області.
 1443. Осинян Леонід Сьомикович – учитель математики школи № 7 м. Торецька Донецької області
 1444. Недощак Світлана Іванівна – учитель зарубіжної літератури школи № 7 м. Торецька Донецької області
 1445. Тищенко Альона Костянтинівна – учитель української мови та літератури школи № 7 м. Торецька Донецької області
 1446. Фіщенко Ганна Сергіївна – учитель інформатики школи № 7 м. Торецька Донецької області
 1447. Глущенко Ганна Андріївна – учитель фізичної культури, бібліотекар школи № 7 м. Торецька Донецької області
 1448. Дергільова Ілона Вадимівна – практичний психолог школи № 7 м. Торецька Донецької області
 1449. Алєщенко Оксана Іванівна – учитель початкових класів школи № 7 м. Торецька Донецької області
 1450. Серик Світлана Станіславівна – учитель початкових класів школи № 7 м. Торецька Донецької області
 1451. Гранкіна Наталія Володимирівна – учитель музичного мистецтва школи № 7 м. Торецька Донецької області
 1452. Макогон Оксана Вікторівна – учитель хімії та біології школи № 7 м. Торецька Донецької області
 1453. Дідковська Яна Дмитрівна – учитель географії школи № 7 м. Торецька Донецької області
 1454. Макаров Леонід В'ячеславович – учитель історії школи № 7 м. Торецька Донецької області
 1455. Дюкарева Галина Володимирівна – техробітниця школи № 7 м. Торецька Донецької області
 1456. Караваєва Світлана – техробітниця школи № 7 м. Торецька Донецької області
 1457. Макарова Віра Іванівна – техробітниця школи № 7 м. Торецька Донецької області
 1458. Смикун Світлана Філаретівна – учитель зарубіжної літератури Лемешівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Городнянського району Чернігівської області
 1459. Крикун Тетяна Яківна – учитель зарубіжної літератури Лемешівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Городнянського району Чернігівської області
 1460. Павлович Олена Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Мощенської ЗОШ І-ІІІ ст. Городнянського району Чернігівської області
 1461. Позняк Тетяна Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури, директор Новоукраїнської ЗОШ І-ІІІ ст. Ріпкинського району Чернігівської області
 1462. Бірун Ірина Анатоліївна – учитель української мови та літератури Новоукраїнської ЗОШ І-ІІІ ст. Ріпкинського району Чернігівської області
 1463. Дерев'янко Людмила Львівна – учитель української мови та літератури Новоукраїнської ЗОШ І-ІІІ ст. Ріпкинського району Чернігівської області
 1464. Ситаленко Микола Петрович – учитель української мови та літератури Вербицької ЗОШ І-ІІІ ст. Ріпкинського району Чернігівської області
 1465. Сахно Ірина Вікторівна - директор школи № 2 м. Торецька Донецької області, учитель української мови та літератури.
 1466. Шелюх Тетяна Миколаївна - учитель української мови та літератури школи № 2 м. Торецька Донецької області.
 1467. Левченко Наталія Анатоліївна - учитель української мови школи № 2 м. Торецька Донецької області.
 1468. Коханєвич Маргарита Валеріївна - практичний психолог школи № 2 м. Торецька Донецької області.
 1469. Буряк Вікторія Валентинівна - заступник директора з навчально-виховної роботи школи № 2 м. Торецька Донецької області.
 1470. Бобир Світлана Яківна - мати учня 1 класу, учитель біології та хімії школи № 2 м. Торецька Донецької області.
 1471. Черенова Тетяна Володимирівна - мати учня 9 класу школи № 2 м. Торецька Донецької області.
 1472. Циненко Вікторія Костянтинівна - учитель англійської мови школи № 2 м. Торецька Донецької області.
 1473. Королек Діана Володимирівна - мати учнів 5 і 10 класів школи № 2 м. Торецька Донецької області.
 1474. Гармаш Дмитро Володимирович - батько учениці 3 класу школи № 2 м. Торецька Донецької області.
 1475. Зарвірова Інна Миколаївна - мати учня 2 класу школи № 2 м. Торецька Донецької області.
 1476. Рогінська Олена Миколаївна - мати учня 4 класу школи № 2 м. Торецька Донецької області.
 1477. Сухоленцева Світлана Петрівна - мати учня 10 класу школи № 2 м. Торецька Донецької області.
 1478. Грудин Євгеній Сергійович - батько учня 10 класу школи № 2 м. Торецька Донецької області.
 1479. Лапчинська Раїса Вікторівна - заступник директора з навчально-виховної роботи школи № 2 м. Торецька Донецької області
 1480. Костенко Лариса Леонідівна - учитель російської мови школи № 2 м. Торецька Донецької області
 1481. Фалєєва Клавдія Василівна - учитель російської мови школи № 2 м. Торецька Донецької області
 1482. Чекмарьова Людмила Василівна - учитель художньої культури школи № 2 м. Торецька Донецької області
 1483. Гармаш Ірина Іванівна - учитель початкових класів школи № 2 м. Торецька Донецької області
 1484. Сосіна Олена Миколаївна - учитель початкових класів школи № 2 м. Торецька Донецької області
 1485. Проценко Юлія Олександрівна - мати учениці 11 класу школи № 2 м. Торецька Донецької області
 1486. Сугоняєва Інна Анатоліївна - мати учениці 9 класу школи № 2 м. Торецька Донецької області.
 1487. Черкащенко Ганна Сергіївна - мати учениці 9 класу школи № 2 м. Торецька Донецької області.
 1488. Костенко Станіслав Леонідович - учитель фізичної культури школи № 2 м. Торецька Донецької області.
 1489. Григораш Світлана Вікторівна - учитель початкових класів школи № 2 м. Торецька Донецької області.
 1490. Сударикова Світлана Костянтинівна - учитель початкових класів школи № 2 м. Торецька Донецької області.
 1491. Осипова Юлія Іванівна - мати учня 6 класу школи № 2 м. Торецька Донецької області.
 1492. Шурхно Олена Григорівна - мати учня 5 класу школи № 2 м. Торецька Донецької області.
 1493. Меркешкіна Валентина Олександрівна - бабуся учня 5 класу школи № 2 м. Торецька Донецької області.
 1494. Мельнікова Тетяна Володимирівна - мати учениці 5 класу школи № 2 м. Торецька Донецької області.
 1495. Палянська Людмила Василівна - бабуся учня 11 класу школи № 2 м. Торецька Донецької області.
 1496. Сараєва Тетяна Дмитрівна - мати учня 11 класу школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1497. Скорик Олена Василівна - мати учнів 6 і 11 класу школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1498. Алєксєєва Віра Миколаївна - мати учня 6 класу школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1499. Влас Денис Григорович - батько учня 5 класу школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1500. Бова Олена Вікторівна - мати учениці школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1501. Пушкар Інна Станіславівна - мати учнів 3, 6, 8, 11 класів школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1502. Замниус Тетяна Миколаївна - мати учня 7 класу школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1503. Самойленко Тетяна Миколаївна - учитель зарубіжної літератури школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1504. Поплавець Тетяна Миколаївна - заступник директора з навчально-виховної роботи школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1505. Булатецька Оксана Григорівна - учитель школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1506. Булатецька Юлія Олександрівна - учитель школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1507. Шестопалова Вікторія Юріївна - мати учениці школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1508. Якушина Тетяна Сергіївна - мати учениці школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1509. Якубовська Наталія Миколаївна - мати учня 6 класу школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1510. Логвиненко Тетяна Леонідівна - мати учня 8 класу школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1511. Шуріберко Юлія Станіславівна - мати учнів 4 і 8 класів школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1512. Яценко Валентина Павлівна - мати учениці 8 класу школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1513. Кулікова Тетяна Василівна - мати учнів 2 і 6 класів школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1514. Бондарєва Юлія Володимирівна - мати учнів 3 і 6 класів школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1515. Кочон Тетяна Володимирівна - мати учня 8 класу школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1516. Винник Тетяна Євгенівна - учитель початкових класів школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1517. Коротенко Наталія Сергіївна - мати 3 і 8 класів школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1518. Бондар Наталія Анатоліївна - мати учнів 1 і 9 класів школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1519. Стародубець Світлана Миколаївна учитель школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1520. Вашева Олена Олександівна - мати учня 9 класу школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1521. Бондар Ніна Дмитрівна - учитель школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1522. Усенко Юлія Миколаївна - учитель, мати учнів 1 і 6 класів школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1523. Мірошниченко Олена Василівна - мати учнів 1 і 6 класів школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1524. Замнице Тетяна Миколаївна - педагог-організатор школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1525. Якубовська Наталія Миколаївна - мати учнів 3 і 6 класів школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1526. Стальніченко Людмила - мати учениці 7 класу школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1527. Волонтьоров Олег Степанович - батько учня 11 класу школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1528. Реппа Ірина Сергіївна - мати учениці 8 класу школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1529. Муха Ірина Миколаївна - учитель російської мови школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1530. Самедова марина Сергіївна - мати учня 9 класу школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1531. Деканенко Олена Анатоліївна - мати учня 11 класу школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1532. Медведева Марина Іванівна - мати учнів 8 і 11 класів школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1533. Єфименко Наталія Миколаївна - мати учнів 3 і 9 класів школи № 20 м. Торецька Донецької області.
 1534. Набока Наталія Вікторівна - мати учениці 11 класу школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1535. П'ятченко Світлана Олексіївна - мати учня 7 класу школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1536. Рябуха Ольга - мати учня 7 класу школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1537. Приймак Євгенія - мати учня 7 класу школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1538. Петренко Ірина Олександрівна - мати учня 11 класу школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1539. Новицька Оксана Леонідівна - мати учнів 5 і 11 класів школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1540. Волков Михайло Леонідович - батько учнів 5 і 11 класів школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1541. Тіліжинська Наталія Василівна - учитель школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1542. Вашева Алла Олександрівна - мати учнів 8 і 10 класів школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1543. Бжижинська Ольга Олександрівна - мати учнів 5 і 10 класів школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1544. Погорєлова Олена Олександрівна - мати учня 10 класу школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1545. Щетина Ірина Валеріївна - мати учнів 4 і 10 класів школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1546. Мірошниченко Людмила Миколаївна - мати учениці 10 класу школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1547. Левіцкая Яна Вікторівна - мати учня 10 класу школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1548. Телькук Вікторія Анатоліївна - мати учня 10 класу школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1549. Карпова Зінаїда Федорівна - мати учениці 7 класу школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1550. Сапронов Роман Олександрович - батько учня 7 класу школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1551. Кафанова Марина Миколаївна - мати учня 7 класу школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1552. Приймак Наталія Леонідівна - мати учениці 9 класу школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1553. Вашева Олена Олександрівна - мати учениці 9 класу школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1554. Бажан Юлія Юріївна - мати учня 5 класу школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1555. Черкащенко Ірина Іванівна - директор школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1556. Савіна Вікторія Володимирівна - учитель школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1557. Ткаченко Юлія Іванівна - учитель школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1558. Моринська Юлія Іванівна - мати учня 1 класу школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1559. Мірошниченко Ірина Леонідівна - мати учня 8 класу - учитель школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1560. Набока Аліна Ігорівна - мати учениці 8 класу - учитель школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1561. Парімонова Тетяна Григорівна - учитель школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1562. Шеїн Наталія Павлівна - мати учня 9 класу - учитель школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1563. Жилена Оксана Миколаївна - мати учениці 9 класу - учитель школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1564. Вілик Раїса Миколаївна - учитель школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1565. Мороз Наталія Миколаївна - учитель початкових класів школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1566. Дрозд Наталія Вікторівна - учитель початкових класів школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1567. Гольба Олена Миколаївна - мати учениці 4 класу школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1568. Пальчак Марія Федорівна - учитель школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1569. Волкова Наталія Павлівна - учитель школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1570. Лисенко Ірина Вікторівна - учитель школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1571. Сухозад Наталія Анатоліївна мати учениці 4 класу школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1572. Чернишенко Раїса Іванівна - учитель школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1573. Авраменко Ірина Анатоліївна - секретар школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1574. Муляр Аліна Анатоліївна - учитель школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1575. Субота Катерина Володимирівна - учитель школи № 21 м. Торецька Донецької області.
 1576. Іванів Юлія Анатоліївна - мати учениці 1 класу школи № 7 м. Торецька Донецької області.
 1577. Іванів Михайло Євгенович - батько учениці 1 класу школи № 7 м. Торецька Донецької області.
 1578. Іванів Олена Олександрівна - бабуся учениці 1 класу школи № 7 м. Торецька Донецької області.
 1579. Іванів Євгеній Михайлович - дідусь учениці 1 класу школи № 7 м. Торецька Донецької області.
 1580. Хімченко Оксана Валеріївна - мати учениці 1 класу школи № 7 м. Торецька Донецької області.
 1581. Галдецька Алла Анатоліївна - мати учениці 1 класу школи № 7 м. Торецька Донецької області.
 1582. Данилюк Інна Сергіївна - мати учня 1 класу школи № 7 м. Торецька Донецької області.
 1583. Коритіна Ірина Миколаївна - мати учня 1 класу школи № 7 м. Торецька Донецької області.
 1584. Головіна Яна Юріївна - мати учнів 4 і 7 класів школи № 7 м. Торецька Донецької області.
 1585. Бездєнєжних Оксана - мати учениці 4 класу школи № 7 м. Торецька Донецької області.
 1586. Насойова Світлана Олексіївна - мати учениці 4 класу школи № 7 м. Торецька Донецької області.
 1587. Д'яченко Юрій Петрович - батько учня 4 класу школи № 7 м. Торецька Донецької області.
 1588. Філліповська Олена Анатоліївна - мати учня 4 класу школи № 7 м. Торецька Донецької області.
 1589. Коростельова Світлана Анатоліївна - мати учня 4 класу школи № 7 м. Торецька Донецької області.
 1590. Чеботарьова Ольга Вікторівна - мати учня 4 класу школи № 7 м. Торецька Донецької області.
 1591. Пилипенко Ольга Вікторівна - бабуся учениці 9 класу школи № 7 м. Торецька Донецької області.
 1592. Дудченко Світлана Анатоліївна - мати учениці 3 класу школи № 7 м. Торецька Донецької області.
 1593. Сидорова Маргарита Миколаївна - мати учнів 3, 8, 9 класів школи № 7 м. Торецька Донецької області.
 1594. Голдецька Алла Анатоліївна - мати учня 1 класу школи № 7 м. Торецька Донецької області.
 1595. Анисимова Ольга Михайлівна - мати учня 3 класу школи № 7 м. Торецька Донецької області.
 1596. Мурасова Юлія Олегівна - мати учня 8 класу школи № 7 м. Торецька Донецької області.
 1597. Головко Інна Олександрівна - мати учня 5 класу школи № 7 м. Торецька Донецької області.
 1598. Башмакова Ольга Миколаївна - мати учня 5 класу школи № 7 м. Торецька Донецької області.
 1599. Мірошниченко Наталія Миколаївна - мати учениці 9 класу школи № 7 м. Торецька Донецької області.
 1600. Новосад Тетяна Василівна – учитель іноземної мови Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст.№2, Тернопільська обл.
 1601. Мацько Любов Іванівна – професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри стилістики української мови факультету української філології та літературної творчості ім. Андрія Малишка НПУ ім. М. П. Драгоманова
 1602. Кравець Лариса Вікторівна – професор, доктор філологічних наук, професор кафедри стилістики української мови факультету української філології та літературної творчості ім. Андрія Малишка НПУ ім. М. П. Драгоманова
 1603. Біличенко Ольга Леонідівна – завідувач кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», доктор наук із соціальних комунікацій, професор
 1604. Бондаренко Галина Іванівна – доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», канд.пед.наук
 1605. Горбачук Дмитро Васильович – доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», канд. філол. наук
 1606. Карабльова Ольга Володимирівна – доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», канд. філол. наук
 1607. Колган Олена Володимирівна – доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», канд. філол. наук
 1608. Кочукова Наталія Іванівна – доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», канд. філол. наук
 1609. Куцак Ганна Миколаївна – доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», канд. філол. наук
 1610. Лапушкіна Наталія Павлівна – доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», канд. філол. наук
 1611. Лисенко Наталія Василівна – доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», канд. філол. наук
 1612. Овчаренко Наталія Іванівна – доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», канд. філол. наук, декан філологічного факультету
 1613. Падалка Руслана Миколаївна       – доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», канд. філол. наук
 1614. Полякова Тетяна Василівна – доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», канд. філол. наук.
 1615. Разживін Віктор Миколайович – доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», канд. філол. наук.
 1616. Рябініна Ірина Миколаїіна – доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», канд. філол. наук.
 1617. Сегін Любомир Васильович – доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», канд. філол. наук.
 1618. Сіробаба Микола Васильович – доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», канд. філол. наук.
 1619. Сушко Оксана Іванівна – доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», канд. філол. наук.
 1620. Тендітна Надія Миколаївна – доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», канд. філол. наук.
 1621. Тищенко Лариса Миколаївна – доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», канд. філол. наук.
 1622. Швидка Надія Валентинівна,         доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», канд. філол. наук.
 1623. Нестелєєв Максим Аркадійович – доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», канд. філол. наук.
 1624. Жижченко Лариса Борисівна – доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», канд. філол. наук.
 1625. Решетняк Олена Олександрівна – доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», канд. філол. наук.
 1626. Ткаченко Євген Миколайович – старший викладач кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
 1627. Луковенко Тетяна Олександрівна – доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», канд. філол. наук.
 1628. Ляшов Назар Миколайович – доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», канд. філол. наук.
 1629. Тищенко Ольга Олександрівна – старший викладач кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
 1630. Хмельницька Олена Леонідівна - учитель зарубіжної літератури Красноріченської ЗОШ Кремінського р-ну Луганської обл.
 1631. Прядка Інна Миколаївна - учитель української мови та літератури Красноріченської ЗОШ Кремінського р-ну Луганської обл.
 1632. Жувако Любов Вікторівна - учитель української мови та літератури Красноріченської ЗОШ Кремінського р-ну Луганської обл.
 1633. Перестюк Олена Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури спеціалізованої школи №71 м. Києва
 1634. Карбовська Ірина Володимирівна – учитель української мови та літератури, завуч спеціалізованої школи №71 м. Києва
 1635. Пушкар Тетяна Іванівна – учитель зарубіжної літератури, завуч з виховної роботи спеціалізованої школи №71 м. Києва
 1636. Шерехор Надія Миколаївна – учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури спеціалізованої школи №71 м. Києва
 1637. Харківська Наталія Євгенівна – учитель російської мови та літератури, вчитель-методист спеціалізованої школи №71 м. Києва
 1638. Дмитрієва Галина Олексіївна – учитель російської мови та літератури, вчитель-методист спеціалізованої школи №71 м. Києва
 1639. Саакова Олена Іванівна – учитель зарубіжної літератури спеціалізованої школи №71 м. Києва
 1640. Амонс Тетяна Олексіївна – учитель зарубіжної літератури спеціалізованої школи №71 м. Києва
 1641. Токар Наталія Олександрівна – учитель української мови та літератури спеціалізованої школи №71 м. Києва
 1642. Кірмасова Людмила Анатоліївна – учитель української мови та літератури спеціалізованої школи №71 м. Києва
 1643. Полещук Євгенія Андріївна – учитель української мови та літератури спеціалізованої школи №71 м. Києва
 1644. Братан Олена Миколаївна – учитель української мови і літератури ЗОШ № 15 м. Черкаси
 1645. Радченко Світлана Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Полтавської обл.
 1646. Самодрина Людмила Іванівна – учитель зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Полтавської обл.
 1647. Маслова Лариса Олексіївна – учитель зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Полтавської обл.
 1648. Ленець Олена Леонтіївна – учитель зарубіжної літератури Кременчуцької гімназії № 5 ім.Т.Г.Шевченка Полтавської обл.
 1649. Кушнір Жанна Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Кременчуцької гімназії № 6 Полтавської обл.
 1650. Паншина Світлана Іванівна – учитель зарубіжної літератури Кременчуцької гімназії № 6 Полтавської обл.
 1651. Маркова Світлана Вікторівна – учитель зарубіжної літератури Кременчуцької гімназії № 6 Полтавської обл.
 1652. Богіня Антоніна Дмитрівна – учитель зарубіжної літератури Кременчуцької СШ № 7 Полтавської обл.
 1653. Шишко Наталія Іванівна – учитель зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 Полтавської обл.
 1654. Христофорова Галина Іванівна – учителі зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 Полтавської обл.
 1655. Гайворонська Людмила Олександрівна –  учитель зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 Полтавської обл.
 1656. Кондрашрова Алла Іванівна – учитель зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 Полтавської обл.
 1657. Радченко Галина Юріївна – заст. директора Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 Полтавської обл.
 1658. Заяц Наталія Давидівна – учитель зарубіжної літератури Кременчуцького ліцею № 11 Полтавської обл.
 1659. Мищенко Тетяна Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури Кременчуцького ліцею № 11 Полтавської обл.
 1660. Яворська Тетяна Вікторівна – учитель зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 Полтавської обл.
 1661. Топко Наталія Вікторівна – учитель зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 16 Полтавської обл.
 1662. Затинацька Юлія Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 16 Полтавської обл.
 1663. Харченко Наталія Євгеніївна – учитель зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 18 Полтавської обл.
 1664. Волошенко Вікторія Василівна – учитель зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ст.  № 22 Полтавської обл.
 1665. Горбенко Світлана Олександрівна – учитель Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 23 Полтавської обл.
 1666. Срібний Сергій Леонідович – учитель зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 24 Полтавської обл.
 1667. Телешун Людмила Петрівна – заступник директора з НВР Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 27 Полтавської обл.
 1668. Грабчак Алла Павлівна – учитель зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 27 Полтавської обл.
 1669. Самотуга Людмила Олександрівна – учитель зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 27 Полтавської обл.
 1670. Ганненко Валентина Михайлівна – учитель Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 29 Полтавської обл.
 1671. Микитенко Олена Геннадіївна – учитель Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 29 Полтавської обл.
 1672.  Юраш Наталія Леонідівна – учитель зарубіжної літератури Кременчуцького ліцею інформаційних технологій № 30 імені Н. М. Шевченко Полтавської обл.
 1673. Руденко Валентина Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Кременчуцького ліцею інформаційних технологій № 30 імені Н. М. Шевченко Полтавської обл.
 1674.  Писанюк Наталія Василівна – учитель зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 31 Полтавської обл.
 1675. Надточій Леонід Іванович – викладач Школи мистецтв м. Черкаси
 1676. Федорченко Ольга Сергіївна – учитель української мови та літератури Павлоградської ЗШ №19 Дніпропетровської області
 1677. Архипенко Ольга Михайлівна – учитель української мови та літератури Павлоградської ЗШ №19 Дніпропетровської області
 1678. Мартиненко Олена Миколаївна – учитель української мови та літератури Павлоградської ЗШ №19 Дніпропетровської області
 1679. Перебийніс Ірина Яківна – учитель української мови та літератури Павлоградської ЗШ №19 Дніпропетровської області
 1680. Білоус Наталія Леонідівна – учитель української мови та літератури Требухівської ЗОШ I-III ст. Броварського району Київської області
 1681. Лук’яненко Людмила Леонідівна – учитель української мови та літератури Требухівської ЗОШ I-III ст. Броварського району Київської області
 1682. Шибіко Людмила Володимирівна – учитель української мови та літератури Требухівської ЗОШ I-III ст. Броварського району Київської області
 1683. Носенко Лідія Василівна – учитель української мови та літератури Требухівської ЗОШ I-III ст. Броварського району Київської області
 1684. Кизєєва Тетяна Петрівна – учитель української мови та літератури Требухівської ЗОШ I-III ст. Броварського району Київської області
 1685. Шикула Ольга Іванівна – учитель української мови та літератури Требухівської ЗОШ I-III ст. Броварського району Київської області
 1686. Каленченко Світлана Василівна – учитель української мови та літератури Требухівської ЗОШ I-III ст. Броварського району Київської області
 1687. Дяченко Тетяна Вікторівна – учитель зарубіжної літератури Требухівської ЗОШ I-III ст. Броварського району Київської області
 1688. Шевченко Оксана Василівна – учитель зарубіжної літератури Требухівської ЗОШ I-III ст. Броварського району Київської області
 1689. Васютинська Юлія Олегівна – голова батьківського комітету 10-Б класу Требухівської ЗОШ I-III ст. Броварського району Київської області
 1690. Харченко Ганна Миколаївна – голова батьківського комітету 10-А класу Требухівської ЗОШ I-III ст. Броварського району Київської області
 1691. Оксюта Лідія Петрівна – завуч з навчальної роботи Требухівської ЗОШ I-III ст. Броварського району Київської області
 1692. Михалюк Світлана Василівна – завуч з виховної роботи Требухівської ЗОШ I-III ст. Броварського району Київської області
 1693. Білоног Галина Василівна – завуч по молодшій школі Требухівської ЗОШ I-III ст. Броварського району Київської області
 1694. Кривенко Тетяна Олександрівна – завуч з методичної роботи Требухівської ЗОШ I-III ст. Броварського району Київської області
 1695. Косарєва Галина Сергііівна - к.ф.н., в.о.доцент кафедри української філології, теорії та історії літератури Чорноморського національного університету імені Петра Могили (м.Миколаїв)
 1696. Баркар Наталiя Василiвна - учитель зарубiжноi лiтератури СШ №  №200 м. Києва
 1697. Забiяка Надiя Анатолiївна -  учитель зарубiжної лiтератури СШ №  №200 м. Києва
 1698. Решотко Тетяна Миколаївна – директор та вчитель зарубіжної літератури Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області, старший вчитель.
 1699. Мальковець Жанна Олександрівна – завуч з навчально-виховної роботи та вчитель англійської мови Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1700. Ракул Олеся Василівна – завуч з виховної роботи, вчитель математики та фізики та член батьківського комітету Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1701. Стешенко Тетяна Василівна – вчитель математики і музики Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1702. Костяна Леся Михайлівна – вчитель української мови та літератури Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1703. Сіденко Василина Василівна – керівник РМО вчителів зарубіжної літератури Броварського району, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури та англійської мови Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1704. Моргун Олена Василівна – вчитель математики та інформатики, член батьківського комітету Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1705. Левченко Ірина Анатоліївна – голова профспілки, медична сестра, практичний психолог, член батьківського комітету Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1706. Вовк Юрій Аврамович – керівник ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу, вчитель історії та правознавства Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області, доктор історичних наук, старший вчитель.
 1707. Дяченко Галина Михайлівна – керівник ШМО вчителів природничих дисциплін, вчитель біології та географії Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1708. Паламарчук Віталій Васильович – вчитель хімії Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області
 1709. Завєдєєв Анатолій Васильович – вчитель фізичної культури Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області, старший вчитель.
 1710. Мазур Галина Костянтинівна – вчитель початкових класів Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1711. Нідзельська Антоніна Олександрівна – вчитель початкових класів Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1712. Піддубна Оксана Миколаївна –  вчитель початкових класів Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1713. Колеснік Людмила Дмитрівна – керівник ШМО вчителів початкових класів, вчитель початкових класів Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області, старший вчитель.
 1714. Кругляк Алла Віталіївна – вчитель математики Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1715. Гладка Руслана Олексіївна – вчитель образотворчого мистецтва та бібліотекар Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1716. Кондратюк Олена Михайлівна – соціальний педагог, вихователь ДНЗ та член батьківського комітету Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1717. Топіха Людмила Андріївна – педагог-організатор, член батьківського комітету Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1718. Строкач Наталія Вікторівна – вихователь ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1719. Щербак Ольга Андріївна – старший вихователь ДНЗ, член батьківського комітету Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1720. Кеуш Олена Федорівна - вихователь ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1721. Дудка Ірина Євгенівна –  член батьківського комітету Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1722. Голуб Роман Григорович – батько учениць Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1723. Козаченко Ольга Володимирівна – мати учениць Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1724. Можейко Наталія Миколаївна - мати учнів Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1725. Капустіна Алла Юріївна - мати учня Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1726. Духанова Ірина Олександрівна - мати учнів Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1727. Соболь Любов Петрівна - мати учениць Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1728. Моісеєнко Марина Григорівна - мати учня Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1729. Якименко Оксана Станіславівна - мати учнів Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1730. Дяченко Юрій Костянтинович – батько учениці Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1731. Гіра Ольга Іванівна – мати вихованки середньої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1732. Волошина Інна Володимирівна - мати вихованця середньої групи ДНЗ  Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1733. Колчіна Тетяна Володимирівна - Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1734. Вечеря Тетяна Василівна – мати вихованця середньої групи ДНЗ  Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1735. Артеменко Ірина Вікторівна - мати вихованця середньої групи ДНЗ  Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1736. Марченко Наталія Михайлівна - мати вихованця середньої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1737. Форманюк Марія Володимирівна - мати вихованки середньої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1738. Шматко Катерина Володимирівна - мати вихованця середньої групи ДНЗ  Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1739. Миколаєнко Олександра Юріївна - мати вихованки середньої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1740. Панасюк Тетяна Володимирівна - мати вихованки середньої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1741. Ільчук Тетяна Іванівна - мати вихованки середньої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1742. Мироненко Леся Миколаївна - мати вихованки середньої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1743. Мосійчук Надія Михайлівна - мати вихованця середньої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1744. Тисяченко Ліза Олександрівна - мати вихованця середньої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1745. Хилько Олена Володимирівна - мати вихованця середньої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1746. Першина Анастасія Андріївна - мати вихованця середньої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1747. Цехмістро Світлана Віталіївна - мати вихованки середньої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1748. Чернявська Світлана Петрівна - мати вихованця середньої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1749. Дудка Сергій Володимирович – батько вихованця старшої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1750. Вихор Анна Іванівна - мати вихованця середньої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1751. Грабовенко Тетяна Феодосіївна - мати вихованки старшої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1752. Кірячок Алла Михайлівна - опікун вихованця середньої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1753. Коваленко Леся Федорівна - мати вихованки старшої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1754. 1754. Коваленко Валентина Олександрівна - мати вихованця старшої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1755. Колчін Тетяна Володимирівна - мати вихованця старшої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1756. Кривохижа Людмила Олексіївна - мати вихованця старшої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1757. Бондаренко Олеся Володимирівна - мати вихованця старшої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1758. Лобановська Олена Володимирівна - мати вихованця старшої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1759. Магдич Марина Андріївна - мати вихованця старшої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1760. Нідзельський Руслан Миколайович - батько вихованки старшої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1761. Осадчий Олена Віталіївна - мати вихованця старшої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1762. Отрода Оксана Володимирівна - мати вихованки старшої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1763. Паламарук Юлія Олександрівна - мати вихованця старшої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1764. Славинський Ольга Віталіївна - мати вихованця старшої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1765. Приймасюк Юлія Юріївна - мати вихованця старшої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області
 1766. Юхименко Інна Миколаївна - мати вихованки старшої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1767. Етенко Руслана Олександрівна - мати вихованки старшої групи ДНЗ Світильнянського НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Броварського району Київської області.
 1768. Бобкова Алла Олександрівна – заступник директора, учитель математики ЗШ І-ІІІ ст. № 17 м. Павлограда Дніпропетровської обл.
 1769. Ільницька Ірина Леонідівна - менеджер, журналіст сайту "3849.com.ua", за освітою український філолог.
 1770. Мартиновська Світлана Вікторівна - мати учня 5-В класу ЗОШ №17  м. Кам'янець-Подільський, Хмельницької області, за освітою вчитель англійської і німецької мови та зарубіжної літератури.
 1771. Ізрайлова Алла Петрівна – учитель зарубіжної літератури комунального закладу НВО «ЗНЗ І-ІІІ ст. №16-ДЮЦ «Лідер», м. Кропивницький Кіровоградської обл.
 1772. Горобій Любов Олександрівна – учитель зарубіжної літератури НВК «Куцеволівська ЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», смт Онуфріївка Кіровоградської обл.
 1773. Лаліменко Галина Мечиславівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №30, м. Кропивницький
 1774. Полозова Валентина Олексіївна – учитель зарубіжної літератури Кальниболотської ЗШ І-ІІІ ст. Надлацького НВО Навоархангельського р-ну Кіровоградської обл.
 1775. Лучицька Наталя Василівна – учитель зарубіжної літератури НВО «Школа-ліцей №19», м. Кропивницький
 1776. Кононова Галина Михайлівна – учитель зарубіжної літератури Бережанської ЗШ І-ІІІ ст. Кіровоградської обл.
 1777. Калінчук Світлана Юріївна – учитель зарубіжної літератури НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія», смт Петрове Кіровоградської обл.
 1778. Аброскіна Олена Віталіївна – учитель зарубіжної літератури КЗ «ЗОШ І-ІІІ ст. №25 – природничо-математичний ліцей – ЦПВ «Ліра» Кіровоградської обл.
 1779. Антонова Світлана Василівна – учитель зарубіжної літератури КЗ «НВО-ЗШ І-ІІІ ст. №31 з гімназійними класами, ЦДЮТ «Сузір’я» Кіровоградської обл.
 1780. Бакликова Наталія Миколаївна – учитель зарубіжної літератури – ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Кіровоградської обл.
 1781. Лягул Ольга Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Мартоніської ЗШ І-ІІІ ст. Новомиргородського р-ну Кіровоградської обл.
 1782. Єдинак Лідія Вікторівна – учитель зарубіжної літератури Новомиргородської ЗШ І-ІІІ ст. №1 Кіровоградської обл.
 1783. Євсеєва Тетяна Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Олександрійського НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. №17-ліцей»
 1784. Жванко Зінаїда Володимирівна – учитель зарубіжної літератури Попельнастівської ЗШ І-ІІІ ст. Олександрійського р-ну Кіровоградської обл.
 1785. Костиря Світлана Георгіївна – учитель зарубіжної літератури Червонокам’янського НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний заклад – позашкільний центр» Олександрійської райради Кіровоградської обл.
 1786. Кущук Надія Олегівна – учитель зарубіжної літератури Трепівської ЗШ І-ІІІ ст. с. Трепівка Знам’янського р-ну Кіровоградської обл.
 1787. Дяченко Світлана Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української літератури, теорії літератури і літературної творчості Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка
 1788. Мельниченко Лілія Володимирівна - вчитель зарубіжної літератури Мд.-Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ст. Віньковецького району Хмельницької області
 1789. Антонова Євгенія Миколаївна – учитель української мови і літератури СЗШ №35 Дніпропетровської міської ради
 1790. Вдовиченко Світлана Василівна – учитель української мови і літератури Межівської СЗШ № 1 Межівського р-ну Дніпропетровської області
 1791. Величко Юлія Володимирівна – учитель української мови і літератури Васильківського НВК Дніпропетровської області
 1792. Гусарова Любов Василівна – учитель української мови і літератури Дерезуватської СЗШ Синельниківського р-ну Дніпропетровської області
 1793. Давидченко Алла Миколаївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ №4 м. Нікополя Дніпропетровської обл.
 1794. Затонова Вікторія Леонідівна – учитель української мови і літератури СЗШ №134 Дніпропетровської міської ради
 1795. Катунова Світлана Олександрівна – учитель української мови і літератури Дніпропетровського обласного медичного ліцею
 1796. Китченко Валентина Петрівна – учитель української мови і літератури Дерезуватської СЗШ Синельниківського р-ну Дніпропетровської області
 1797. Комарова Лариса Юріївна – учитель української мови і літератури СЗШ №83 Дніпропетровської міської ради
 1798. Лубенська Ірина Георгіївна – учитель української мови і літератури Петропавлівської ЗОШ №2 Дніпропетровської області
 1799. Митрофанова Людмила Володимирівна – учитель української мови і літератури СЗШ №141 Дніпропетровської міської ради
 1800. Мокієнко Наталія Іванівна – учитель української мови і літератури Нивотрудівської СЗШ Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл.
 1801. Садило Любов Миколаївна – учитель української мови і літератури Григорівського НВК Васильківського р-ну Дніпропетровської області
 1802. Січушкіна Ольга Володимирівна – учитель української мови і літератури СЗШ №15 Дніпропетровської міської ради
 1803. Хрущова Ірина Миколаївна – учитель української мови і літератури СЗШ №10 Дніпропетровської міської ради
 1804. Щербак Лариса Іванівна – учитель української мови і літератури СЗШ №97 Дніпропетровської міської ради
 1805. Ярмошенко Віктор Ігорович – учитель української мови і літератури гімназії №15 м. Нікополя Дніпропетровської обл.
 1806. Плющ Марія Яківна - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови НПУ ім. М.П. Драгоманова (м.Київ)
 1807. Висоцький Анатолій Васильович - доктор філологічних наук, професор кафедри української мови НПУ ім. М.П. Драгоманова (м.Київ)
 1808. Леута Олександр Іванович - доктор філологічних наук, професор кафедри української мови НПУ ім. М.П. Драгоманова (м.Київ)
 1809. Козачук Ганна Олександрівна - кандидат філологічних наук, професор кафедри української мови НПУ ім. М.П. Драгоманова (м.Київ)
 1810. Гальона Наталія Павлівна -  кандидат філологічних наук, професор кафедри української мови НПУ ім. М.П. Драгоманова (м.Київ)
 1811. Дудко Ірина Володимирівна - кандидат філологічних наук, професор кафедри української мови НПУ ім. М.П. Драгоманова (м.Київ)
 1812. Паршак Катерина Дмитрівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови НПУ ім. М.П. Драгоманова (м.Київ)
 1813. Марчило Лариса Миколаївна - кандидат філологічних наук,  доцент кафедри української мови НПУ ім. М.П. Драгоманова (м.Київ)
 1814. Векуа Наталія Володимирівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови НПУ ім. М.П. Драгоманова (м.Київ)
 1815. Багмут Ірина Віталіївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови НПУ ім. М.П. Драгоманова (м.Київ)
 1816. Куц Олена Володимирівна -  кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови НПУ ім. М.П. Драгоманова (м.Київ)
 1817. Сулима Олеся Петрівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови НПУ ім. М.П. Драгоманова (м.Київ)
 1818. Шемет Валентина Григорівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови НПУ ім. М.П. Драгоманова (м.Київ)
 1819. Гаврилюк Оксана Романівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови НПУ ім. М.П. Драгоманова (м.Київ)
 1820. Володвенко Ірина Володимирівна -  кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови НПУ ім. М.П. Драгоманова (м.Київ)
 1821. Макарець Юлія Сергіївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови НПУ ім. М.П. Драгоманова (м.Київ)
 1822. Конєєва Олена Олексіївна - ст. викладач кафедри української мови  НПУ ім. М.П. Драгоманова (м.Київ)
 1823. Алексеєва Світлана Геннадіївна - ст. викладач кафедри української мови НПУ ім. М.П. Драгоманова (м.Київ)
 1824. Дмитрук Галина Федорівна - учитель іноземної мови Долинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Іано-Франківської обл.
 1825. Костецька Наталя Вікторівна – студентка 1 курсу Львівської політехніки
 1826. Кубата Людмила Олексіївна - учитель зарубіжної літератури Лисецької ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 1827. Антонова Тетяна Миколаївна – учитель української мови і літератури СЗШ №13 Дніпропетровської міської ради
 1828. Заєць Любов Семенівна – учитель української мови і літератури Підгородненської СЗШ №3 Дніпропетровської області
 1829. Дорошенко Оксана Анатоліївна – учитель англійської мови СЗШ №5 Дніпропетровської міської ради
 1830. Бiлецька Лiлiя Петрiвна – викладач зарубiжної лiтератури ВНКЗ "Балтське педагогiчне училище" Одеської областi; викладач вищої категорiї, викладач -методист.
 1831. Кубата Ніна Миколаївна - учитель зарубіжної літератури Лисецької ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 1832. Теляча Леся Теодорівна - учитель української мови та літератури Лисецької ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 1833. Іванова Оксана Олексіївна - учитель української мови та літератури Лисецької ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області.
 1834. Костецький Олександр Вікторович – працівник газової промисловості Івано-Франківської області, колишній учень
 1835. Костецька Галина Василівна – економіст Івано-Франківської області колишня учениця, небайдужа щодо долі літератури
 1836. Польова Леся Василівна – учитель зарубіжної літератури Майдано-Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Віньковецького району Хмельницької області
 1837. Беседа Iнна Вiкторівна – учитель зарубiжної лiтератури спецiалiзованої школи № 239 із поглибленим вивченням нiмецької мови м. Києва
 1838. Стародубцова Оксана Іванівна - вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 2 м. Кропивницького
 1839. Ткаченко Тамара Григорівна - учитель української мови і літератури Підгородненської СЗШ №2 Дніпровського району Дніпропетровської області
 1840. Войтенко Ганна Іванівна - учитель української мови і літератури Підгородненської СЗШ №2 Дніпровського району Дніпропетровської області
 1841. Дуб Любов Костянтинівна - учитель української мови і літератури Підгородненської СЗШ №2 Дніпровського району Дніпропетровської області
 1842. Красота Ольга Сергіївна – учитель української мови та літератури Верхньодніпровської спеціалізованої CЗШ № 1 Дніпропетровської області
 1843. Стипанець Тетяна Валентинівна – учитель української мови та літератури Верхньодніпровської спеціалізованої CЗШ № 1 Дніпропетровської області
 1844. Лисенко Наталія Володимирівна – учитель української мови та літератури Верхньодніпровської спеціалізованої CЗШ № 1 Дніпропетровської області
 1845. Гладка Тамара Арсентіївна – учитель української мови та літератури Верхньодніпровської спеціалізованої CЗШ № 2 Дніпропетровської області
 1846. Винник Ніна Миколаївна – учитель української мови та літератури Верхньодніпровської СЗШ №2 Дніпропетровської області
 1847. Збаранська Людмила Миколаївна – учитель української мови та літератури Верхньодніпровської СЗШ №2 Дніпропетровської області
 1848. Койда Ніна Трохимівна – учитель української мови та літератури Верхньодніпровської СЗШ №2 Дніпропетровської області
 1849. Велігіна Зоя Іванівна – учитель української мови та літератури Верхньодніпровської СЗШ №3 Дніпропетровської області
 1850. Сафронова Людмила Василівна – учитель української мови та літератури Верхньодніпровської СЗШ №3 Дніпропетровської області
 1851. Кирильченко Оксана Вікторівна – учитель української мови та літератури Верхньодніпровської СЗШ №5 Дніпропетровської області
 1852. Рижик Оксана Василівна – учитель української мови та літератури Верхньодніпровської СЗШ №5 Дніпропетровської області
 1853. Осташко Таміла Володимирівна – учитель української мови та літератури Верхньодніпровської СЗШ №5 Дніпропетровської області
 1854. Воронцова Людмила Федорівна – директор Верхівцевського НВК Дніпропетровської області
 1855. Гула Тетяна Михайлівна – учитель української мови та літератури Верхівцевського НВК Дніпропетровської області
 1856. Іващенко Валентина Миколаївна – учитель української мови та літератури Верхівцевського НВК Дніпропетровської області
 1857. Рабаєва Інна Павлівна – учитель української мови та літератури Верхівцевського НВК Дніпропетровської області
 1858. Кібукевич Юлія Петрівна – учитель української мови та літератури Верхівцевського НВК Дніпропетровської області
 1859. Павлієнко Ольга Василівна – учитель української мови та літератури Верхівцевського НВК Дніпропетровської області
 1860. Сокол Аліна Вікторівна – учитель української мови та літератури Верхівцевського НВК Дніпропетровської області
 1861. Смакота Наталія Георгіївна – учитель української мови та літератури Верхівцевської СЗШ №2 Дніпропетровської області
 1862. Пащенко Олена Володимирівна – учитель української мови та літератури Верхівцевської СЗШ №2 Дніпропетровської області
 1863. Буряк Марина Станіславівна – учитель української мови та літератури Верхівцевської СЗШ №2 Дніпропетровської області
 1864. Басевська Олена Равлівна – учитель української мови та літератури КЗ Дніпровські СЗБШ Дніпропетровської області
 1865. Гезик Інна Олександрівна – учитель української мови та літератури КЗ Дніпровська СЗБШ Дніпропетровської області
 1866. Голінько Наталя Іванівна – учитель української мови та літератури КЗ Дніпровська СЗБШ Дніпропетровської області
 1867. Тіщенко Алла Миколаївна – учитель української мови та літератури КЗ Дніпровська СЗБШ Дніпропетровської області
 1868. Беспалько Наталя Вікторівна – учитель української мови та літератури Новомиколаївської СЗШ №1 Дніпропетровської області
 1869. Третяк Тетяна Олексіївна – учитель української мови та літератури Новомиколаївської СЗШ №1 Дніпропетровської області
 1870. Шибінська Алла Михайлівна – учитель української мови та літератури Новомиколаївської СЗШ №1 Дніпропетровської області
 1871. Тканова Людмила Іванівна – учитель української мови та літератури Новомиколаївської СЗШ №1 Дніпропетровської області
 1872. Підгірна Наталя Миколаївна – учитель української мови та літератури Новомиколаївської СЗШ №1 Дніпропетровської області
 1873. Мельник Катерина Анатоліївна – учитель української мови та літератури Новомиколаївської СЗШ №1 Дніпропетровської області
 1874. Жарко Валентина Іванівна – учитель української мови та літератури Пушкарівської СЗШ Дніпропетровської області
 1875. Штим Любов Володимирівна – учитель української мови та літератури Пушкарівської СЗШ Дніпропетровської області
 1876. Дзюц Антоніна Степанівна – учитель української мови та літератури Боровківської СЗШ Дніпропетровської області
 1877. Збаранська Еліна Анатоліївна – учитель української мови та літератури Боровківської СЗШ Дніпропетровської області
 1878. Чернега Людмило Панасівна – учитель української мови та літератури Боровківської СЗШ Дніпропетровської області
 1879. Вовк Алла Анатоліївна – учитель української мови та літератури Боровківської СЗШ Дніпропетровської області
 1880. Борзевська Алла Василівна – учитель української мови та літератури Водянської СЗШ Дніпропетровської області
 1881. Писаревська Нелля Іванівна – директор Водянської СЗШ Дніпропетровської області
 1882. Смірнова Таміла Павлівна – учитель української мови та літератури Дніпровокам'янської філії Ганнівського НВК Дніпропетровської області
 1883. Орел Лариса Григорівна – учитель української мови та літератури Любомирівської НСЗШ Дніпропетровської області
 1884. Черепахіна Марія Михайлівна – учитель української мови та літератури Мишуринрізькох філії Ганнівського НВК Дніпропетровської області
 1885. Яковенко Любов Михайлівна – учитель української мови та літератури Першотравенської СЗШ Дніпропетровської області
 1886. Майор Валентина Іванівна – учитель української мови та літератури Правобережненської філії Ганнівського НВК
 1887. Степанченко Вікторія Валеріївна – учитель української мови та літератури Правобережненської філії Ганнівського НВК Дніпропетровської області
 1888. Івашков Іван Васильович – учитель української мови та літератури Андріївськіої НСЗШ Дніпропетровської області
 1889. Герасіка Надія Іванівна – учитель української мови та літератури Андріївськіої НСЗШ Дніпропетровської області
 1890. Захарук-Чайченко Марина Анатоліївна – методист Верхньодніпровського відділу освіти, куратор предметів "Українська мова та література"
 1891. Зубаль Світлана Володимирівна – учитель зарубіжної літератури, вчитель-методист загальноосвітньої школи I-III ст. №5 м. Нововолинська
 1892. Бондар Наталія Степанівна – ст. учитель Луцької загальноосвітньої школи I-III ст.№3, учитель української мови й літератури
 1893. Желєзняк Надія Петрівна – учитель української мови і літератури ЗОШ № 15 м. Черкаси
 1894. Тарасенко Жанна Іванівна – учитель української мови і літератури ЗОШ № 15 м. Черкаси
 1895. Шаповал Олена Олексіївна – учитель української мови і літератури ЗОШ № 15 м. Черкаси
 1896. Сердечна Ірина Михайлівна – учитель української мови і літератури ЗОШ № 15 м. Черкаси
 1897. Шепеленко Валентина Євгеніївна – учитель української мови і літератури ЗОШ № 15 м. Черкаси
 1898. Федорова Людмила Валеріївна – учитель зарубіжної літератури Городнявського НВК Хмельницької обл.
 1899. Ловінський Віктор Михайлович – учитель математики Городнявського НВК Хмельницької обл.
 1900. Денисюк Тамара Георгіївна – учитель-методист зарубіжної літератури гімназії №179 міста Києва
 1901. Лінійчук Тетяна Вікторівна – учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Ямницького НВК Івано-Франківської обл.
 1902. Руднік Тетяна Іванівна – учитель зарубіжної літератури спеціалізованої школи №82 міста Києва
 1903. Гулей Тетяна Юріївна – учитель зарубіжної літератури Руськокомарівської ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородського  р-ну Закарпатської області, учитель вищої категорії, старший вчитель.
 1904. Щелочиліна Світлана Миколаївна – учитель зарубіжної літератури КЗ СЗШ № 30 м. Кам'янське Дніпропетровської області
 1905. Головаха Лариса Миколаївна – заступник директора з НВР, вчитель-методист із зарубіжної літератури КЗ СЗШ № 21 м. Кам'янське Дніпропетровської області
 1906. Лоза Ганна Михайлівна - учитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель, заступник директора з НВР Рубіжанської ЗШ № 4 Луганської області
 1907. Прачова Віта Анатоліївна - учитель української мови та літератури Тернівської гімназії міста Кривого Рогу.
 1908. Цукрова Олена Леонідівна – учитель зарубіжної літератури Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №5 Черкаської обл.
 1909. Марутяк Тетяна Миколаївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ №82 м. Львова, голова РМО вчителів зарубіжної літератури Личаківського р-ну
 1910. Оксана Рябініна – учитель української мови та літератури Ямницького НВК Тисменицької районної ради Івано-Франківської області
 1911. Бєлєй Наталя Володимирівна – учитель української мови та літератури КНЗ "Червонозабійницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Криворізької районної ради Дніпропетровської області
 1912. Бойко Олена Федорівна - заступник директора з виховної роботи, вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 2 м. Кропивницького Кіровоградської області
 1913. Спиридонова Лариса Дмитрівна - учитель зарубіжної літератури Миколаївської школи № 22
 1914. Слободян Аліна Василівна - учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Майдано-Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ст. Віньковецького р-ну Хмельницької обл.
 1915. Пірожик Віра Іванівна – учитель зарубіжної літератури ЛНВК «Школа 1 ст. – гімназія», м.Львів
 1916. Осадець Світлана Михайлівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ №21, м.Львів
 1917. Панкевич Анна Євгенівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ №29, м.Львів
 1918. Кузик Ірина Ярославівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ№37, м.Львів
 1919. Блейчик Алла Вітольдівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ №42, м.Львів
 1920. Керницька Мирослава Іванівна – учитель інформатики Долинської ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Івано-Франківської області
 1921. Гібчинська Тетяна Миколаївна – учитель художньої культури Долинської ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Івано-Франківської області
 1922. Богачова Ірина Михайлівна – учитель Долинської ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Івано-Франківської області
 1923. Флешко Ірина Василівна – учитель інформатики Долинської ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Івано-Франківської області
 1924. Нагірний Мирон Григорович – заступник директора з навчально-виховної роботи Долинської ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Івано-Франківської області
 1925. Грицюк Галина Дмитрівна – учитель зарубіжної літератури Пляшевської ЗОШ I-III ст. Радивилівського району Рівненської обл., вчитель-методист.
 1926. Королевич Наталія Василівна – учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Тязівської ЗОШ І-ІІ ступенів Тисменицької районної ради Івано-Франківської області
 1927. Снятовська Анастасія - студентка ВНКЗ "Балтського педагогічного училища" Одеської області
 1928. Стратулат Діана - студентка ВНКЗ "Балтського педагогічного училища" Одеської області
 1929. Більський Олександр Іванович – батько учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1930. Більська Оксана Григорівна – мати учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1931. Кононенко Тетяна Юріївна – мати учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1932. Конопельнюк Володимир Анатолійович – батько учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1933. Конопельнюк Світлана Олександрівна – мати учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1934. Коптюх Володимир Володимирович – батько учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1935. Коптюх Ганна Миколаївна – мати батько учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1936. Боцян Юрій Олександрович – батько учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1937. Король Наталія Федорівна – мати учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1938. Науменко Сергій Вікторович – батько учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1939. Науменко Вікторія Володимирівна – мати учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1940. Онищенко Ігор Олександрович – батько учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1941. Онищенко Оксана Юріївна – мати учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1942. Петраківський Віктор Анатолійович – батько учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1943. Петраківська Раїса Іванівна – мати учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1944. Петров Леонід Олександрович – батько учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1945. Петрова Лариса Олександрівна – мати учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1946. Поровай В'ячеслав Вікторович – батько учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1947. Поровай Ганна Миколаївна – мати учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1948. Ситник Валерій Анатолійович – батько учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1949. Ситник Наталія Євгеніївна – мати учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1950. Москаленко Валерій Леонідович – батько учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1951. Москаленко Оксана Петрівна – мати учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1952. Трайдакало Віктор Васильович – батько учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1953. Трайдакало Оксана Василівна – мати учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1954. Турбовець Сергій Борисович – батько учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1955. Турбовець Ольга Миколаївна – мати учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1956. Франчук Ауріка В'ячеславівна – мати учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1957. Шлейко Ольга Михайлівна – мати учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1958. Шрамко Вікторія Олексіївна – мати учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1959. Шрамко Володимир Михайлович – батько учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1960. Ясінський Олександр Миколайович – батько учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1961. Ясінська Надія Михайлівна – мати учня 11-А класу НВК №1 м.Немирова Вінницької обл.
 1962. Скорнякова Наталія Миколаївна – учитель української мови та літератури гімназії № 11 м. Кам`янського Дніпропетровської обл.
 1963. Бігун Надія Вікторівна – учитель української мови та літератури гімназії № 11 м. Кам`янського Дніпропетровської обл.
 1964. Рева Олена Валентинівна – учитель української мови та літератури гімназії № 11 м. Кам`янського Дніпропетровської обл.
 1965. Золотоноша Олена Вікторівна – учитель української мови та літератури гімназії № 11 м. Кам`янського Дніпропетровської обл.
 1966. Чорна Майя Миколаївна – учитель української мови та літератури гімназії № 11 м. Кам`янського Дніпропетровської обл.
 1967. Трусова Любов Богданівна – учитель зарубіжної літератури гімназії №11 м. Кам`янського Дніпропетровської області
 1968. Ткаченко Вікторія Іванівна - учитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 2 м. Кропивницького Кіровоградської області
 1969. Лабутіна Анна Анатоліївна - учитель зарубіжної літератури загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів №2 м. Кропивницького Кіровоградської області
 1970. Комар Валентина Іванівна - учитель української мови та літератури ЗОШ № 12 м. Черкаси
 1971. Корчова Валентина Олександрівна - учитель української мови та літератури СШ № 17 м. Черкаси
 1972. Трусевич Наталія Петрівно - учитель української мови та літератури ЗОШ № 30 м. Черкаси
 1973. Гордієнко Лариса Василівна - учитель української мови та літератури СШ № 13 м. Черкаси
 1974. Муренко Світлана Василівна - учитель української мови та літератури ЗОШ № 2 м. Черкаси
 1975. Ганноцька Світлана Василівна - учитель української мови та літератури ЗОШ № 11 м. Черкаси
 1976. Дзеціна Наталія Петрівн -, учитель української мови та літератури ЗОШ № 6 м. Черкаси
 1977. Пластун Ярослава Вікторівна - учитель української мови та літератури ЗОШ № 28 м. Черкаси
 1978. Третяк Вікторія Павлівна - учитель української мови та літератури ПМГ № 1 м. Черкаси
 1979. Голінько Юлія Анатоліївна - учитель української мови та літератури гімназія № 9 м. Черкаси
 1980. Роєнко Оксана Петрівна - учитель української мови та літератури СШ № 18 м. Черкаси
 1981. Товстоп’ят Олеся Володимирівна - учитель укр. мови та літер. колегіуму «Берегиня» м. Черкаси
 1982. Фещенко Олена Василівна - учитель укр. мови та літератури колегіуму «Берегиня» м. Черкаси
 1983. Доценко Алла Дмитрівна - учитель української мови та літератури ЗОШ № 2 м. Черкаси
 1984. Пушенко Любов Миколаївна - учитель української мови та літератури ЗОШ № 12 м. Черкаси
 1985. Ярмоленко Олександр Васильович - учитель української мови та літератури ЗОШ № 22 м.Черкаси
 1986. Дядик Ганна Василівна - учитель української мови та літератури СНК № 13 м. Черкаси
 1987. Миколенко Тетяна Олександрівна - учитель української мови та літератури СШ № 20 м. Черкаси
 1988. Скринник Оксана Миколаївна - учитель української мови та літератури ЗОШ № 19 м. Черкаси
 1989. Сіваченко Лідія Миколаївна - учитель української мови та літератури ЗОШ № 26 м. Черкаси
 1990. Хрякова Тетяна Іванівна - учитель української мови та літератури ЗОШ № 26 м. Черкаси
 1991. Северина Світлана Володимирівна - учитель української мови та літерат. ЗОШ № 26 м. Черкаси
 1992. Палій Лідія Іванівна - учитель української мови та літератури СШ № 17 м. Черкаси
 1993. Аршинова Лідія Петрівна - учитель української мови та літератури СШ № 17 м. Черкаси
 1994. Нецвітна Тетяна Володимирівна - учитель української мови та літератури ЗОШ № 5 м. Черкаси
 1995. Скуріхіна Тамара Петрівна - вчитель-методист зарубіжної літератури КЗ СЗШ № 30 м. Кам'янське Дніпропетровської області
 1996. Мирошниченко Антоніна Григорівна - вчитель української мовіи та літератури КЗ СЗШ № 30 м. Кам'янське Дніпропетровської області
 1997. Кирсань Ніна Петрівна - вчитель української мовіи та літератури КЗ СЗШ № 30 м. Кам'янське Дніпропетровської області
 1998. Єршова Ніна Миколаївна - вчитель літератури, соціальний педагог КЗ СЗШ № 30 м. Кам'янське Дніпропетровської області
 1999. Вознюк Лідія Володимирівна – філолог, викладач української мови і літератури, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освітнього менеджменту Дніпропетровського ОІППО
 2000. Крижановська Жанна Миколаївна - методист з українознавства Дніпропетровського ОІППО.
 2001. Мельник Галина Ігорівна, м. Львів
 2002. Кшищак Ірина Осипівна - учитель української мови та літератури ЛЗШ № 43., м.Львів
 2003. Ладані Наталія Іванівна - методист суспільно-гуманітарного циклу РМК відділу освіти Свалявської райдержадміністрації, м. Свалява Закарпатської обл.
 2004. Кшищак Осипа Михайлівна - пенсіонер, не освітянин, 72 роки, м.Львів
 2005. Стоян Оксана Володимирівна - учитель зарубіжної літератури В-Піщанської ЗОШ м.Суми
 2006. Павлишин Галина Андріївна – письменниця, аспірантка факультету педагогіки Університета Тасманії (тема досліджень: дитяча література), м. Львів, Україна (на час навчання м. Лонсестон, Австралія)
 2007. Таран Любов Володимирівна – учитель російської мови, літератури та зарубіжної літератури Новопокровського НВК Чугуївського району Харківської області, керівник районного методоб'єднання
 2008. Ставратій Ірина Вікторівна – учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури та англійської мови, ЗШ І-ІІІ ст. №30 міста Кропивницький Кіровоградської області
 2009. Калініченко Ольга Михайлівна – учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Пристайлівського НВК «ЗОШ І - ІІІ ступенів – ДНЗ» Лебединського району Сумської області
 2010. Сорока Інна Іванівна - учитель зарубіжної літератури КУ Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5, м. Суми
 2011. Янишівська Антоніна Сергіївна – учитель української мови і літератури Олександропільської СЗШ Солонянського р-ну Дніпропетровської обл.
 2012. Остренко Юлія Володимирівна – учитель української мови і літератури Рудківського НВК Царичанського р-ну Дніпропетровської обл.
 2013. Дерун Наталія Іванівна – учитель української мови і літератури Прядівської СЗШ Царичанського р-ну Дніпропетровської обл.
 2014. Москаленко Наталія Вікторівна – учитель української мови і літератури Чаплинської СЗШ Петриківського р-ну Дніпропетровської обл.
 2015. Зіньковська Надія Олександрівна – учитель української мови і літератури СЗШ № 31 м.Дніпра
 2016. Порошина Тетяна Борисівна – учитель української мови і літератури Славгородської СЗШ Синельниківського р-ну Дніпропетровської обл.
 2017. Сорока Тамара Вiкторiвна – учитель англiйськоï мови КУ Сумська ЗОШ I-III ст. № 5, м. Суми
 2018. Білінська Оксана Іванівна – учитель української мови і літератури Тисменицької спеціалізованої школи І-ІІІ ст., м.Тисмениця, Івано-Франківської обл.
 2019. Ніжанківська Наталія Вікторівна – учитель зарубіжної літератури Дунаєвецького НВК « ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» Дунаєвецького району Хмельницької області
 2020. Ротко Тамара Михайлівна – учитель зарубіжної літератури Дунаєвецького НВК « ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» Дунаєвецького району Хмельницької області
 2021. Пенюшкевич Тетяна Ростиславівна – учитель зарубіжної літератури  Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Дунаєвецького району Хмельницької області
 2022. Чайковська Ольга Борисівна – учитель зарубіжної літератури Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Дунаєвецького району Хмельницької області
 2023. Пенюшкевич Тетяна Ростиславівна – учитель зарубіжної літератури Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Дунаєвецького району Хмельницької області
 2024. Чайковська Раїса Іванівна – учитель зарубіжної літератури Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Дунаєвецького району Хмельницької області
 2025. Гав’юк Ольга Євгенівна – учитель зарубіжної літератури Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Дунаєвецького району Хмельницької області
 2026. Шуплик Оксана Петрівна – учитель зарубіжної літератури Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Дунаєвецького району Хмельницької області
 2027. Сабадах Неоніла Павлівна – учитель зарубіжної літератури Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Дунаєвецького району Хмельницької області
 2028. Ночка Інна Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Дунаєвецького району Хмельницької області
 2029. Черпіта Олена Василівна – учитель зарубіжної літератури Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Дунаєвецького району Хмельницької області
 2030. Білецька Оксана Вікторівна – учитель зарубіжної літератури Смотрицької ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2031. Дичок Ольга Павлівна – учитель зарубіжної літератури Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2032. Балицька Майя Іванівна – учитель зарубіжної літератури Балинської ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2033. Зелінська Антоніна Михайлівна – учитель зарубіжної літератури Балинської ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2034. Поворознюк Тетяна Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури, В.Жванчиц, ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2035. Поліщук Олег Володимирович – учитель зарубіжної літератури, В.Побіян, ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2036. Ягольник Наталя Степанівна – учитель зарубіжної літератури Голозубинецької ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2037. Михайлова Марія Михайлівна – учитель зарубіжної літератури Ганівської ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2038. Карабчієвська Людмила Михайлівна – учитель зарубіжної літератури Зеленчанської ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2039. Павлова Олена Володимирівна – учитель зарубіжної літератури Іванковецької ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2040. Долина Світлана Іванівна – учитель зарубіжної літератури Маківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., колегіум» Дунаєвецького району Хмельницької області
 2041. Волохович Світлана Василівна – учитель зарубіжної літератури Маківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., колегіум» Дунаєвецького району Хмельницької області
 2042. Бачинська Наталя Анатолівна – учитель зарубіжної літератури М.Кужелівської ЗОШ І-ІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2043. Сливка Любов Вікторівна – учитель зарубіжної літератури Миньковецької ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2044. Аузяк Вікторія Валентинівна – учитель зарубіжної літератури Миньковецької ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2045. Сабаш Альона Василівна – учитель зарубіжної літератури Морозівської ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2046. Бугера Вікторія Вікторівна – учитель зарубіжної літератури Мушкутинецької ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2047. Марчак Людмила Адамівна – учитель зарубіжної літератури Мушкутинецької ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2048. Войціхова Людмила Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури Нестеровецької ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2049. Корчова Ліна Леонідівна – учитель зарубіжної літератури П.Мукарівської ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2050. Дзізінська Галина Петрівна – учитель зарубіжної літератури Рахнівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ» Дунаєвецького району Хмельницької області
 2051. Яроцька Галина Федорівна – учитель зарубіжної літератури Ст.Гутянського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ» Дунаєвецького району Хмельницької області
 2052. Заболотна Алла Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури Тиннянської ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2053. Балух Тетяна Тадеївна – учитель зарубіжної літератури Томашівської ЗОШ І-ІІІ ст. - Дунаєвецького району Хмельницької області
 2054. Адамчук Наталія Володимирівна – учитель зарубіжної літератури Шатавського НВК «ЗОШ І-ІІ ст., колегіум» Дунаєвецького району Хмельницької області
 2055. Теслюк Лариса Василівна – учитель зарубіжної літератури Чаньківської ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2056. Лісняк Любов Іванівна – учитель зарубіжної літератури В.Кужелівської ЗОШ І-ІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2057. Лукіянова Людмила Вацлавівна – учитель зарубіжної літератури Вихрівської ЗОШ І-ІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2058. Костюк Людмила Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Воробіївської ЗОШ І-ІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2059. Гонца Аліна Вікторівна – учитель зарубіжної літератури Залісцівської ЗОШ І-ІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2060. Гільовська Лілія Василівна – учитель зарубіжної літератури Г.Яцковецької ЗОШ І-ІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2061. Сільвейстрова Ілона Костянтинівна – учитель зарубіжної літератури Залісцівської ЗОШ І-ІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2062. Лошковецька ЗОШ І-ІІ ст. - Янюк Альона Іванівна – учитель зарубіжної літератури Дунаєвецького району Хмельницької області
 2063. П’янтковська Лілія Володимирівна – учитель зарубіжної літератури Малієвецього НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ» Дунаєвецького району Хмельницької області
 2064. Качинська Наталія Володимирівна – учитель зарубіжної літератури Михайлівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ» Дунаєвецького району Хмельницької області
 2065. Боярська Любов Володимирівна – учитель зарубіжної літератури Міцовецької ЗОШ І-ІІ ст. - Дунаєвецького району Хмельницької області
 2066. Стадник Оксана Вікторівна – учитель зарубіжної літератури Рудської ЗОШ І-ІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2067. Кифчук Оксана Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури Січинецького НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ» Дунаєвецького району Хмельницької області
 2068. Сидорчук Валентина Василівна – учитель зарубіжної літератури Сл.Рахнівської ЗОШ І-ІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2069. Іванова Оксана Олексіївна – учитель зарубіжної літератури Сокілецької ЗОШ І-ІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2070. Горбатюк Тетяна Володимирівна – учитель зарубіжної літератури Ставищанської ЗОШ І-ІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2071. Цьомко Марина Олегівна – учитель зарубіжної літератури Чечельницької ЗОШ І-ІІ ст. Дунаєвецького району Хмельницької області
 2072. Логвін Зінаїда Андріївна – учитель української мови і літератури Незабудинської ЗСШ Солонянського р-ну Дніпропетровської обл.
 2073. Потапова Валентина Іванівна – учитель української мови і літератури Звонецько-Хутірської СЗШ Солонянського р-ну Дніпропетровської обл.
 2074. Соколова Лариса Миколаївна – учитель української мови і літератури СЗШ №4 м.Нікополя Дніпропетровської обл.
 2075. Язан Галина Іванівна – учитель української мови і літератури Широківської СЗШ Криворізького р-ну Дніпропетровської обл.
 2076. Шейко Наталія Олександрівна – учитель української мови і літератури СЗШ № 35 м. Дніпра
 2077. Аітова Олена Володимирівна – учитель української мови і літератури СЗШ № 75 м. Дніпра
 2078. Панченко Марина Валеріївна – учитель української мови і літератури СЗШ № 29 м. Дніпра
 2079. Білоусова Світлана Дмитрівна - учитель початкових класів Балтської ЗОШ Одеської обл.
 2080. Тисячна Людмила Володимирівна - учитель зарубіжної літератури Ставищенського НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - педагогічний ліцей" №1 Київської області, учитель-методист (стаж 46 років)
 2081. Луцишина Оксана Петрівна – письменниця, м. Ужгород Закарпатської області
 2082. Біла Андріана Андріївна – студентка 2 курсу Інституту філології КНУ ім.Тараса Шевченка
 2083. Литовченко Данііл - аспірант Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Київська обл.
 2084. Арсенич-Баран Ганна Василівна – завідувач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського ОІППО, кандидат філологічних наук, доцент
 2085.  Веклич Юлія – старший викладач Київського університету імені Бориса Грінченка (до серпня 2015 року)
 2086.  Гайченко О. В. – методист НМЦ м. Миколаїв; вчитель-методист.
 2087.  Гикава Любов Ярославівна – вчитель-методист української мови та літератури Колиндянської загальноосвітної школи I-III cтупенів Чортківського району Тернопільської області
 2088.  Григорович О. В. – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
 2089.  Дзик Анатолій Петрович – заслужений учитель України, директор Гермаківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Борщівського району Тернопільської області
 2090.  Дячок Світлана Олександрівна – учитель-методист української мови та літератури, зарубіжної літератури Колиндянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чортківського району Тернопільської області.
 2091.  Захарова Ольга Василівна – вчитель зарубіжної літератури Дейкалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
 2092.  Кущ Олег Миколайович – учитель зарубіжної літератури Кременчуцької гімназії
 2093.  Кукленко Олена – вчитель-методист, Харківська обл., Мереф`янська ЗОШ № 6
 2094.  Лавренчук Володимир Павлович – завідувач кафедри методики та змісту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат філологічних наук, доцент
 2095.  Лавренчук Марія Василівна – методист Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 2096.  Мележик Валентина Олександрівна – учитель зарубіжної літератури Гончарівської гімназії Чернігівського району Чернігівської області, заслужений учитель України
 2097.  Оксенич Дана Владимировна – учитель зарубіжної літератури Богодуховского колегіума Харківскої обл., учитель-методист
 2098.  Попович Т. М. – Закарпаття, Хустський р-н, смт Вишково , ЗОШ І-ІІІ ст.№1, вчитель зарубіжної літератури
 2099.  Селіванова-Зеркаль І.О. – вчитель історіі та права, вчитель-методист.м. Миколаїв, ЗОШ №19
 2100.  Сиченко А. Г. – філолог, Київська гімназія №178
 2101.  Сеудніцька Валентина – учитель гімназії № 290, Київ
 2102.  Фучинська Олена – учитель-методист зарубіжної літератури Коломийської ЗОШ № 4 Івано-Франківської області
 2103.  Чик Д. Ч. – к. філол. н., доцент, докторант кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Бердянського державного педагогічного університету Запорізької області
 2104.  Гузь Ольга Олександрівна – учитель зарубіжної літератури комунального закладу «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ступенів № 26 – дитячий дошкільний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт» м. Кропивницького Кіровоградської області
 2105.  Сегеда Тамара Петрівна – учитель зарубіжної літератури гімназії № 117 ім. Лесі Українки м. Києва, учитель-методист
 2106.  Іванова Надія Володимирівна – учитель української мови та літератури Черкаської ЗОШ Новомосковського району Дніпропетровської обл.
 2107.  Ласійчук Наталія Іванівна - учитель зарубіжної літератури Мишинської ЗОШ І-ІІ ступенів Коломийського району Івано-Франківської області
 2108.  Безп'ятчук Наталія Вікторівна – директор НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2109.  Оцупок Людмила Володимирівна – заступник директора НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2110.  Романенко Ірина Станіславівна – заступник директора НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2111.  Конотоп Жанна Віталіївна – учитель української мови та літератури НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2112.  Назаренко Наталія Анатоліївна – учитель російської мови НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2113.  Ліщанюк Алла Олександрівна – учитель української мови та літератури НВК № 1 м. Немирова Вінницької області;
 2114.  Бондарчук Валентина Василівна – учитель фізики НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2115.  Свирид Віталій Романович – учитель історії НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2116.  Чайніков Олександр Васильович – учитель малювання НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2117.  Смаригіна Марія Василівна – учитель захисту Вітчизни НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2118.  Марухно Оксана Петрівна – учитель географії НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2119.  Верховод Алла Миколаїна – учитель музики НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2120.  Рябоконь Ольга Миколаїна – учитель англійської мови НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2121.  Топчій Марина Миколаївна – учитель географії НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2122.  Коваль Тетяна Іванівна – учитель історії НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2123.  Бондарчук Леся Леонідівна – учитель біології НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2124.  Павленко Тетяна Анатоліївна – учитель біології НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2125.  Стецюра Раїса Іванівна – учитель англійської мови НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2126.  Баланова Тамара Олександрівна – учитель фізики НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2127.  Саутіна Наталія Василівна – учитель малювання НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2128.  Благодир Ніна Петрівна – учитель математики НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2129.  Криворучко Галина Іллівна – учитель математики НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2130.  Томащук Наталія Олегівна – учитель математики НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2131.  Демчишена Оксана Ігорівна – учитель математики НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2132.  Боднарчук Ольга Євгеніївна – учитель англійської мови НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2133.  Ясінська Оксана Петрівна – учитель української мови та літератури НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2134.  Буназив Анна Іванівна – учитель англійської мови НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2135.  Рябоконь Ольга Михайлаївна – учитель початкових класів НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2136.  Бузила Ірина Сергіївна – учитель початкових класів НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2137.  Самохвал Раїса Іванівна – учитель початкових класів НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2138.  Лазаренко Світлана Семенівна – учитель початкових класів НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2139.  Сердюк Інна Анатоліївна – учитель початкових класів НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2140.  Станіславенко Людмила Євгеніївна – учитель початкових класів НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2141.  Цицкун Тетяна Валеріївна – учитель початкових класів НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2142.  Пашенко Надія Федорівна – учитель початкових класів НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2143.  Сидоренко Тетяна Андріївна – учитель початкових класів НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2144.  Сич Віктор Петрович – учитель інформатики НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2145.  Рудик Юрій Тимофійович – учитель інформатики НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2146.  Звірук Сергій Васильович – учитель фізичної культури НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2147.  Пасєка Роман Юрійович – учитель фізичної культури НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2148.  Яворенко Сергій Миколайович – учитель фізичної культури НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2149.  Пелих Сергій Вікторович – учитель історії НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2150.  Зозуля Валентина Василівна – бібліотекар НВК № 1 м. Немирова Вінницької області
 2151.  Кузьменко Наталія Миколаївна – учитель української мови та літератури Носівської районної гімназії Чернігівської області
 2152.  Чуєнко Ангеліна Олександрівна – учитель української мови та літератури Носівської районної гімназії Чернігівської області
 2153.  Кривошея Людмила Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Безлюдівської загальноосвітньої школи Харківської області
 2154.  Дзудзило Оксана Теодозіївна - учитель зарубіжної літератури Спаської ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівського р-ну Івано-Франківської обл.
 2155.  Білоус Євгенія Григорівна - учитель зарубіжної літератури Німшинської ЗОШ І-ІІ ст. Галицького р-ну Івано-Франківської обл.
 2156.  Камінник Інеса Віталіївна - учитель зарубіжної літератури Чернівецької спеціалізованої школи фізико-математичного профілю І-ІІІ ступенів №6.
 2157.  Герасименко Ірина Володимирівна - учитель Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №1 з поглибленим вивченням слов'янских мов.
 2158.  Клецун Ольга Василівна – учитель зарубіжної літератури Підлісківської ЗОШ І-ІІ ст. Долинського р-ну Івано-Франківської області
 2159.  Гордіца Галина Михайлівна – учитель зарубіжної літератури Битківської ЗОШ І-ІІ ст. №1 Надвірнянського р-ну Івано-Франківської області
 2160.  Сенич Галина Олексіївна – учитель зарубіжної літератури Жалиборівського НВК Галицького р-ну Івано-Франківської області
 2161.  Гурей Марія Василівна – учитель зарубіжної літератури Малорожинського НВК Косівського р-ну Івано-Франківської області
 2162.  Галандтій Світлана Іванівна – учитель зарубіжної літератури Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст. №7
 2163.  Грицай Орися Орестівна – учитель зарубіжної літератури Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Івано-Франківської області
 2164.  Юдкіна Ірина Володимирівна – учитель зарубіжної літератури гімназії №2, м.Івано-Франківськ
 2165.  Крицун Ірина Святославівна – викладач зарубіжної літератури, Професійний ліцей автомобільного транспорту та будівництва, м.Івано-Франківськ
 2166.  Лопух Мирослава Ярославівна – викладач зарубіжної літератури ВПУ №7, м.Калуш Івано-Франківської області
 2167.  Кушнірчук Ольга Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Рожнятівської ЗОШ ІІІ ст., Івано-Франківської області
 2168.  Дем'янчук Тарас Богданович – директор Зеленської ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянський р-н Івано-Франківської області
 2169.  Кравчук Оксана Іванівна – учитель зарубіжної літератури Міжгірського НВК Богородчанського р-ну Івано-Франківської області
 2170.  Мазничка Оксана Богданівна – учитель зарубіжної літератури Грабівської ЗОШ І-ІІ ст. Рожнятівського р-ну Івано-Франківської області
 2171.  Паньків Людмила Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Кропивницької ЗОШ І-ІІ ст. Калуського р-ну Івано-Франківської області
 2172.  Лойко Галина Ярославівна – учитель зарубіжної літератури Фразької ЗОШ І-ІІ ст. Рогатинського р-ну Івано-Франківської області
 2173.  Коруняк Любов Василівна – учитель зарубіжної літератури Вікнянського НВК Тлумацький р-н Івано-Франківської області
 2174.  Мокринчук Мирослава Тарасівна – учитель зарубіжної літератури Княждвірського НВК Печеніжинскої ОТГ Івано-Франківської області
 2175.  Коваленко Валентина Василівна – учитель зарубіжної літератури Калуської гімназії ім. Дмитра Бахматюка Івано-Франківська обл.
 2176.  Пороговська Ганна Василівна – учитель зарубіжної літератури Хмелівської ЗОШ І-ІІ ст. Богородчанського р-ну Івано-Франківської області
 2177.  Плигань Олена Володимирівна – учитель української мови та літератури Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов
 2178.  Миколюк Інна Іванівна – учитель української мови та літератури Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов
 2179.  Гирявець Людмила Олександрівна – учитель української мови та літератури Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов
 2180.  Богачук Катерина Василівна – учитель української мови та літератури Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов
 2181.  Береговенко Сергій Ярославович – учитель української мови та літератури Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов
 2182.  Клименко Тетяна Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов
 2183.  Міщенко Тетяна Олексіївна – учитель зарубіжної літератури Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов
 2184.  Бойко Світлана Сергіївна – учитель зарубіжної літератури Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов
 2185.  Бечко Наталія Іванівна – учитель української мови та літератури Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов
 2186.  Кирильченко Валентина Василівна – учитель української мови та літератури Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов
 2187.  Плаксива Оксана Валентинівна – учитель історії Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов
 2188.  Акімова Тетяна Миколаївна – учитель історії Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов
 2189.  Чмир Марина Миколаївна – учитель англійської мови Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов
 2190.  Перхайло Оксана Миколаївна – учитель англійської мови Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов
 2191.  Забуга Ніна Іванівна – учитель географії Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов
 2192.  Лоєва Мирослава Вікторівна – учитель біології Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов
 2193.  Харченко Наталія Павлівна – учитель музичного мистецтва Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов
 2194.  Шаталова Вікторія Олегівна – учитель англійської мови Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов
 2195.  Захарова Наталія Іванівна – учитель математики Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов
 2196.  Дудченко Тетяна Володимирівна – учитель інформатики Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов
 2197.  Кириленко Світлана Володимирівна – учитель зарубіжної літератури Носівської районної гімназії Чернігівської області
 2198.  Тобольська Зоряна Миколаївна - методист Кузнецовського міського методичного кабінету Рівненської області
 2199.  Мензатюк Зірка Захаріївна - письменниця, журналіст (м.Київ)
 2200.  Малигіна Любов Миколаївна - учитель зарубіжної літератури Черкаського фізико-математичного ліцею
 2201.  Коваленко Валентина Михайлівна – кандидат педагогічних наук, член Національної Спілки письменників, депутат Черкаської обласної ради
 2202.  Поліщук Володимир Трохимович - доктор філологічних наук, профессор, завідувач кафедри української літератури та компаративістики Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького
 2203.  Павленко Марина Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини, член Національної Спілки письменників України
 2204.  Ткаченко Володимир Тарасович – голова Черкаської організації Національної Спілки письменників України
 2205.  Ярмоленко Наталія Миколаївна - доктор філологічних наук, профессор кафедри української літератури та компаративістики Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького
 2206.  Мартинова Ганна Іванівна – доктор філологічних наук, профессор, завідувач кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького
 2207.  Горішна Наталія Володимирівна – письменниця, перекладач, м. Черкаси
 2208.  Дубінін Іван Іванович – письменник, м. Черкаси
 2209.  Анатолій Терещенко – ГО «Територія гідності» м. Сміла Черкаської обл.
 2210.  Шитик Людмила Володимирівна – доктор філологічних наук, профессор кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького

 

Список  постійно розширюєтьсяЕСЕЙ
ПРО ІНТЕГРАЦІЮ ШКІЛЬНИХ КУРСІВ
УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Будь-яка революція  – це завжди  зміни і нові можливості, очікування і відкриття, але, на жаль, ще й втрати  і розчарування…

Зовнішня агресія – це період, коли всі мають об’єднатися навколо ідеї захисту своєї країни, бути консолідованими і впевненими у своїй перемозі.

Війна – це біль і втрати, трагедії і смерті, але ще й неймовірне захоплення силою духу, відвагою і мужністю тих, хто тебе захищає… 

Гібридна війна – це коли чітко не знаєш, де на тебе очікує пастка, де твій справжній друг, а де той, хто тільки видає себе за нього, коли ти безпосередньо на собі починаєш відчувати відомий вислів «благими намірами…», коли не знаєш точно, кому довіряти і де правда…

А ще… коли раптово починаєш замислюватися, чи можуть бути запропоновані   реформи  складовою  гібридної війни?  Кому це вигідно? І хто стоїть за цим?

І врешті-решт, чи допоможе це вирішити ті проблеми, які стоять на часі?

Саме такі роздуми викликала у мене пропозиція інтегрувати навчальні шкільні дисципліни української і зарубіжної літератури, а ще, можливо, й української мови.

Дивно, незрозуміло, сумно… І відразу  з’явилися запитання: хто у цьому зацікавлений і  хто від цього постраждає? Яка мета такої інтеграції?

Але геть емоції, тільки логіка…

Чи потрібно розвантажувати сучасну школу? Звичайно, без сумніву. Чи є інтеграція предметів таким шляхом, що допоможе розвантаженню? Можливо…

Але чи можна під час війни, гібридної війни, яка, на жаль, ще продовжується, коли йде битва,  насамперед, за  голови нації, інтегрувати (а значить, у будь-якому випадку, скорочувати) україноцентричні предмети, ті, які безпосередньо формують світогляд людини,  прищеплюють їй патріотичні почуття, дають відповідь на важливі питання: «Хто я? Де мій дім? Кого я люблю?» 

Багато чого можна висловити на користь того, що ці шкільні дисципліни мають вивчатися повноцінно…

І те, що рідна українська література, як і історія України, в своїй державі, яка продовжує боротися за свою незалежність,  не потребує ніяких додаткових  курсів, з якими вона має об’єднуватися.  І, справді, хіба ми вже так добре знаємо свою рідну літературу і історію, що можемо інтегрувати, а значить, хочемо чи не хочемо, дещо розчинити їх в всесвітній літературі чи історії? І знову приходить думка, що це АНТИДЕРЖАВНИЦЬКА ПОЗИЦІЯ, що вигідно це тільки нашим ворогам…

Можна переконувати у тому, що  шкільний курс зарубіжної літератури, справді, є унікальним, єдиним на всьому пострадянському просторі, який невипадково з’явився у роки, коли Україна здобула свою  НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, який сприяє формуванню полікультурної особистості, яка живе в цьому мультикультурному світі і має  бути не просто толерантною  до чужої культури, а і навчитися її  поважати.

Можна переконувати у тому, що цей курс не тільки розширює  обрії володіння рідної мови завдяки чудовим художнім перекладам творів, які в ньому запропоновані, але і дає можливість через «інше» («чужу культуру») краще пізнати «своє» («рідну культуру»),  побачити її світовий контекст, відчути зв’язки з усім цивілізованим світом, усвідомити власний внесок в його розбудову.... І знову приходить думка про те, кому це вигідно, для чого це робиться? Хто зацікавлений у тому, щоб майбутнє покоління відчувало себе відособлено від усього світу?

Скепсису додає і той факт, що робиться це не відкрито, без широкого обговорення проблеми. Ще й досі невідомо, хто і за яким принципом обраний вирішити долю  величезної кількості українців (учителів, науковців, методистів і врешті-решт школярів і їхніх батьків).

І відповідь приходить, на жаль, тільки одна: це вигідно тим, хто веде проти нас війну, тим, хто так  хоче, щоб Україна так і не стала повноправним партнером  цивілізованих країн.

Роздуми, роздуми, роздуми…

Олена Ісаєва


Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь...

            Нещодавно розгорілась дискусія з приводу сумно відомих думок про інтеграцію гуманітарних предметів. Переконана, що злиття в один курс обох літератур, а тим паче ще й мови, зовсім не на часі. Фактично це є нищенням національної системи мовно-літературної освіти. Українська література для багатьох рідна, для інших (етнічно не українців, але справжніх громадян України) вона теж стала рідною і дорогою, як література, що репрезентує українство. Так само і безмежно дорогою є українська мова. Навіщо їх зливати в один предмет та ще й вкупі з другим літературним курсом? Твердження типу того, що в жодній країні світу немає шкільного предмета "Зарубіжна література", аж ніяк не можу вважати аргументом. Такі псевдоаргументи ми вже чули в 2004-2005 рр., коли на захист курсу ЗЛ встали не лише освітяни, а й діячі культури, батьки, широка громадськість. Це зовсім ненауковий підхід. Адже можна говорити, що в інших країнах світу багато чого не було і немає. Не було, наприклад, такого жахливого нищення цвіту рідної культури, як у нас. Не було заборони перекладати рідною мовою, не було поняття "невольничий переклад", коли численні тлумачі працювали над перекладами у в’язницях і на засланнях, коли навіть наявність в ув’язненого чужомовного художнього тексту кваліфікували як тяжкий злочин. І взагалі десь там перекладна література не була таким солодким ковтком свободи, способом опору диктатурі і тоталітаризму, способом боротьби за національну ідентичність і державну незалежність. А у нас була і продовжує бути! І врешті-решт у тих інших країнах, слава Богу, немає війни, ані у формі бойових дій, ані у формі потужних інформаційних атак, спрямованих на деморалізацію населення. Чи про це все вже забули великі "реформатори"? Саме тому, що в нас є свої пріоритети і свої проблеми, переконана, що нашій школі конче необхідні окремі повноцінні і повнокровні курси української мови, української літератури і зарубіжної літератури, які будуть спрямовані, по-перше, на побудову міцної Української Духовної Стіни, а, по-друге, на розвиток планетарного мислення особистості. Якщо ж проводити реформи, то першим має бути запитання: "Навіщо? З якою метою?" Розвантажити учнів – так. Розвантажуймо програми, думаймо насамперед про фізичне і духовне здоров’я тих, хто за ними навчатиметься. Але запропонована формула (2+2+1) свідчить, що загальні години не зменшать. І це якраз добре. Тоді навіщо ж інтегрувати такі ідеологічно важливі предмети? Адже інтеграція не може виключати структуризацію матеріалу. Інтеграція – це не просто злиття предметів, а інтегрування навчального матеріалу в голові особистості. Отже, навіщо тоді зараз зливати ці два могутні, або ж навіть три предмети, кардинально важливі для збереження і розвитку в нових умовах культурної самобутності українців? Навіщо таким об’єднанням фактично знищувати курс зарубіжної літератури, який, крім цінностей українства, увиразнює й інші, теж важливі для життя в сучасному світі, орієнтири? Зокрема цей предмет сприяє формуванню культури спілкування різних етносів у межах нашої держави, вихованню особистості, обізнаної з культурою народів світу, миролюбно налаштованої до всіх етносів і націй. Навіщо тоді це об’єднання? Щоб деструктуризувати мислення учнів, які повинні чітко усвідомлювати цінності, що несуть українська мова, українська оригінальна література і українська перекладна література? Складається враження, що замість того, щоб спрямувати зусилля на зміцнення цих трьох китів, на яких стоїть національна мовно-літературна освіта, хтось хоче явно їх ослабити. Треба не зливати предмети, а бережно плекати гуманітарну освіту, яка має бути надійним фундаментом національної безпеки України і водночас отим "золотим мостом зрозуміння і спочування між нами і далекими людьми", про який так натхненно писав Іван Франко, наголошуючи на ролі перекладної літератури в житті українського суспільства.

  Клименко Жанна, доктор пед. наук,

професор кафедри методики викладання

світової літератури НПУ ім. М.П. Драгоманова


Відкритий лист до учасників дискусії "Література для читання VS шкільна програма з літератури" у рамках тематичного Форуму "Освіта" Форму книговидавців у Львові

Шановні посадовці МОН, науковці,письменники, батьки, представники громадськості!

 

Я, Мегедь І.В, вчитель-методист, викладач зарубіжної літератури Технічного ліцею м. Києва, підтримуючи  реформи і необхідність оновлення  української системи освіти, виступаю за збереження окремих курсів української та зарубіжної літератури в середній школі. Ідея інтеграції цих предметів, яка видається    перспективною освітньою новацію з опорою на досвід європейської (зокрема, польської) школи, на  мою думку, є кроком до погіршення якості літературної освіти  і зменшення  не тільки літературно-освітньої, але й  цілої низки життєвих компетенцій учнів.

  Прошу зважити на те, що польська школа, яку обрано моделлю для наслідування,  і яка  дійсно має досвід інтеграції рідної мови і літератури (з включенням окремих зарубіжних авторів) в один  предмет , не може похвалитися високим рівнем  читання. За даними звітів Національної бібліотеки Польщі 2014 і 2015 років (звіти є в відкритому доступі) , 10 млн поляків не мають вдома книжок,  6,2 млн  не прочитали   жодної книжки, 63% поляків(проти 42% українців за даними експертної компанії pro.mova) не читають, 37 % (проти 83% українців) читають хоча б 1 книжку на рік ; в школі тільки 26 % відсотків учнів читають всі книжки, і 46% -окремі за програмою , у 29%  відсотків  респондентів були вчителі,які заохочували до читання, і 50%   учнів вказали на байдужість вчителів до процесу учнівського читання("не заохочували і не знеохочували"). Щоб змінити ситуацію на краще, польське суспільство  шукає засобів, шляхів  і  можливостей  долучити до вирішення проблеми читання  якнайширше коло людей ,  а  в українській школі інтеграція української і зарубіжної літератур, навпаки,  таке коло вочевидь звужує  (мінімально - на 17 тисяч  осіб, дотичних до  дитячого читання, з розрахунку один вчитель–зарубіжник на школу), як звужує і світогляд  дитини, і поле для її роздумів, і вміння толерантно сприймати вияви іншої культури,  що видається алогічним з огляду на необхідність( відповідно до концепції "Нової української школи") виховання цілісної, усебічно розвиненої особистості, яка вміє критично мислити  і  спілкуватись в багатокультурному середовищі .

 Я категорично заперечую закиди, що  предмет "Зарубіжна література"- штучний та чужий українському ґрунту, непотрібний українській школі  і   наголошую  на тому, що курс  "Зарубіжна література" був створений не вчителями (яких часто-густо звинувачують в ретроградстві, "предметному шовінізмі", відстоюванні власних "шкурних" інтересів), а  видатними науковцями, громадянами і патріотами  задля  виховання по-справжньому вільної, гармонійної особистості,  без почуття меншовартості, відкритої світу  і здатної любити свою  незалежну Батьківщину свідомо, маючи матеріал для порівняння і співставлення,слідкуючи за розвитком української думки, українського красного слова в світовому контексті.

  Особливо важливим   для мене є  той факт, що  урок зарубіжної літератури  через  художній текст часто відповідає на ті  болючі особистісні питання, з якими молодь  залишається  на самоті і те, що аналіз тексту  на уроці зарубіжної літератури  дає можливість  по-новому поглянути на звичні постаті українських  письменників і поетів, змістити "точку збирання"  поглядів на власну культуру, щоб розкрити її багатство  через майстерність української перекладацької школи.

 Мені б хотілося  звернути  Вашу увагу на те, що жодні прагматичні  сьогоденні міркування на кшталт того, що наша держава  не має  грошей утримувати освіту, не можуть бути виправданням  для  звуження  світогляду молоді, яка будуватиме наше спільне майбутнє. Якщо конче необхідно щось скорочувати, то варто почати із скорочення    чиновницьких столів і кількості  паперів, а не з  резекції шкільних парт і  юнацьких думок. Прикрі наслідки світоглядної  однобокості маємо  у вигляді агресії сусідньої держави, молодь якої демонструє   невміння думати,  небажання брати активну участь у суспільному житті і відкрито бравує своєю ненавистю до усього світу, який сприймає не через суголосся думок і культур, явлених в рідному і зарубіжному слові, а через  лінзу телевізора. Чи таких громадян  для своєї держави ми хочемо виховати ? 

 З повагою , Ірина Мегедь.


Відкритий лист Міністру освіти та науки України Л.М. Гриневич

Шановна Ліліє Михайлівно!

Ми, учителі зарубіжної літератури м. Чернігова, звертаємось до Вас із проханням переглянути позицію щодо вилучення предмета «Зарубіжна література» із навчального плану профільної школи 10-12 класів.

Предмет, який веде історію з 1992 року, є унікальним, тому що викладається виключно в школах України і не має аналогів ні в Західній, ні в Східній Європі.                 

До розробки і вдосконалення програм долучились найкращі вчені-літературознавці, методисти, практикуючі вчителі. Сьогодні «Зарубіжна література» посідає чільне місце серед гуманітарних (навчальних) дисциплін, а за результатами опитувань учнів є одним із найулюбленіших за своїм змістом та духовним наповненням. 

Окрім того, шкільний предмет «Зарубіжна література» відіграє неоціненну роль у розв’язанні проблеми формування креативної особистості з інноваційним мисленням, готової до нестандартних рішень у будь-якій соціально значимій сфері людської діяльності, до більш швидкої адаптації у сучасному мінливому світу, особистості, яка використовує культурні здобутки людства та спирається на вічні людські цінності.

Важливими аргументами на захист предмету є й такі: залучаючи всіх старшокласників до вивчення ЗЛ - духовної скарбниці людства - ми надаємо змогу учням пізнавати способи мислення інших націй і народів світу (адже курс інтегрує мистецтво, філософію, історію, етику, естетику, художню культуру, психологію тощо), основи демократичних цінностей, категорій добра і зла, свободи, війни і миру, морального вибору, засвоювати уроки історії, допомагаємо орієнтуватись у культурно-історичному та мистецькому просторах, розвивати емоційно-чуттєву сферу та готовність до різнопланової самореалізації.

Свого часу відомий український філософ С.Б. Кримський писав: «Мудрець Сократ висунув новий принцип духовності: не проголошувати мудрість, як настанову учням, а вилучати її зі співрозмовників через діалог. У такому розумінні тема мудрості є актуальною і сьогодні. Вона є тим поєднанням розуму і совісті, тією ідеєю морального інтелекту, яка має протистояти цинізму наукового знання, що нехтує людськими цінностями й навіть імперативом життя... Саме тому потрібні гуманізація, чи етизація знання, знання, настояні на совісті, що будуть протистояти абсолютному злу та похідних від нього демонічних сил тоталітаризму та технобісся.

Як залишитись порядною і моральною людиною в сучасних умовах нехтування мораллю, переваги сили грошей над людяністю і порядністю? Заради чого і як жити? Не можна диктувати під запис закони моралі, а дізнаватись і формувати їх через кращі твори літератури про вчинки героїв та їхні наслідки - це найкращий метод викладання саме етики і моралі».

Вважаємо стратегічною помилкою позбавлення можливості вивчати ЗЛ у старших класах профільної школи цілісно й системно ще її з огляду на євроінтеграційні процеси, які відбуваються в Україні. Адже шлях до Європи, проголошений Україною, -це не тільки шлях до економічного зростання й розбудови демократичних інституцій, а й формування спільного з Європою та цивілізованим світом культурного простору, в якому українська молода людина, за якою майбутнє країни, буде сприймати себе рівноправним членом європейської спільноти і позбавиться почуття меншовартості. Але нам не потрібно копіювати європейську систему гуманітарної освіти.

Ми знайшли свій шлях!

Безумовно, українська школа майбутнього повинна будуватись на принципах європейської освіти, але, водночас, не відмовлятись і від національних досягнень в літературній освіті.

Надаючи великого значення українській літературі в духовному розвитку особистості, не варто забувати, що її вивчення може бути успішним тільки тоді, коли вона розглядається не ізольовано (як замкнена художня система), а в тісних взаємозв’язках із літературами інших народів, в контексті світового літературного процесу. А тому, крім української літератури, у школах усіх типів учні повинні вивчати курс ЗЛ. Тільки в контексті ЗЛ можуть бути реально осмислені твори національних письменників.

Саме в старшій школі (у 10-12 класах) відбувається формування основних світоглядних позицій, учні саме цієї вікової категорії здатні аналітично сприймати, самостійно й вільно (не для ЗНО) висловлювати свої думки у ході дискусій, розглядати проблеми морального вибору в «межовій» ситуації, адекватно оцінювати духовний досвід людства, віддзеркалений у кращих творах зарубіжної літератури ХІХ-ХХІ століть, який залишиться непізнаним і не засвоєним тими, хто мав би врахувати уроки найскладнішого періоду розвитку людства задля прогресу і миру, особливо в трагічний для сучасної України час.

Із надією на розуміння й позитивне розв’язання проблеми навчання зарубіжної літератури в профільній школі учителі зарубіжної літератури м. Чернігова.

25.08.2016 р.

Освітяни Рівненщини відстоювали рідну мову та літературу

загрузка файла

20 січня, у Рівному відбулася мирна акція протесту. До пам’ятника Т.Г.Шевченку у центрі міста вийшли педагоги та члени громадських організацій «Союз українок» та «Конгрес української інтелігенції», які закликали приєднатись до акції всіх небайдужих мешканців Рівненщини. Таким чином мітингуючи висловили своє обурення з приводу реформування Міністерством освіти України навчального процесу старшокласників.

Вчителі-словесники та науковці, які перед цим активно обговорювали проблему у соцмережах, нині, за підтримки громадськості, винесли свій протест на Майдан незалежності. Зокрема протестували проти зменшення шкільних предметів з 22 до 9 та об’єднання української літератури в один предмет із зарубіжною, в тому числі російською літературою. Аналогічно міністерство планує об’єднати і історію України.

- Схвалюючи намагання МОН України зробити нашу освіту більш якісною, доступною, орієнтованою на європейський рівень, уважаємо, що в умовах російсько-української війни говорити про доцільність інтеграції названих предметів передчасно і навіть шкідливо. Відсіч агресору може дати тільки національно свідоме суспільство, величезна роль у формуванні якого належить українознавчим предметам, якими є «Історія України», «Українська мова», «Українська література». Орієнтуватися в даній ситуації на інші країн, на їх досвід розбудови освітньої галузі не можна, оскільки в них це робилося не в умовах військової агресії, не в часи виборювання незалежності, коли перед нацією стояло питання «бути чи не бути», - йдеться у звернення громадських організацій Рівненщини до МОН України та міністра освіти і науки Лілії Гриневич.

Протестувальники також нарікають на авторитаризм з боку влади, адже така інтеграція насаджується «зверху», а думка широкої громадськості ігнорується.

Подробиці див. http://golosno.com.ua/

НОБЕЛІВСЬКА ПРЕМІЯ З ЛІТЕРАТУРИ - 2017

загрузка файла
5 жовтня 2017року Нобелівський комітет при Шведській академії оголосив ім'я нового лауреата. Ним став Казуо Ісігуро– британський письменник японського походження.
Твори Кадзуо Ісігуро перекладені понад 30-ма мовами. У 1983 році його визнали одним з "Найкращих молодих британських письменників". Серед його найвідоміших творів "Там, де в димці пагорби", "Художник хиткого світу" і "Залишок дня".
Роман "Залишок дня" (1989) отримав Букерівську премію. При цьому члени Букерівського комітету проголосували за роман одноголосно, що трапляється нечасто. Критики відзначали, що він написав "один із найбільш британських романів XX століття". Інший роман "Не відпускай мене" (2005) критики і читачі журналу «Time» включили до переліку ста найкращих англійських романів усіх часів. Цей роман 2016 року вийшов українською мовою у перекладі Софії Андрухович.


НОБЕЛІВСЬКА ПРЕМІЯ З ЛІТЕРАТУРИ - 2016

загрузка файла

2016 року Нобелівську премію з літератури отримав видатний американський співак, поет і музикант Боб Дилан, який вважається одним із символів молодіжного руху 60-х років ХХ століття в Америці і в усьому світі. Найвідомішою його піснею стала «Лиш вітер тобі відповість» (Blowin’ inthe wind), в якій є слова, співзвучні і нашому часу:

Скільки доріг людині пройти,
щоб справді людиною стать?
І скільки голубка морів пролетить,
щоб берег свій відшукать?
І скільки снарядів іще рвонуть
і коли заборонять війну?
Лиш вітер тобі на це відповість.
Лиш вітер тобі відповість.

Скільки років потрібно горі –
зрости і розпастись на пил?
І скільки деяким людям рости,
щоб волі сягнуть, мов крил?
І скільки можна оббріхувать світ,
вдаючи, що усе як слід?
Лиш вітер тобі на це відповість.
Лиш вітер тобі відповість.

Скільки треба вдивлятись увись,
щоб небо сяйнуло в очі?
І скільки людині потрібно вух,
щоб в світі весь плач почуть?
І скільки смертей пережити вщерть,
щоб змірять людськую смерть?
Лиш вітер тобі на це відповість.
Лиш вітер тобі відповість.

Переклад з англійської Миколи Байдюка
вгору